بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت -پایان نامه

پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

سپاسگزاری

سپاس بر استاد ازلی خلقت هستی که به ما آموخت هنر زیستن را،

ارزانی داشت بر ما نعمت زندگی را

و آنگاه بر تمامی آنان که در این راه عارفانه درس تقدیس آموختندمان.

و شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم.

وظیفه خویش می دانم

از استاد راهنمای گرامی جناب آقای دکتر عمرانی

که در کمال سعه صدر و حسن خلق ، همواره در نگارش این پایان نامه،

نگارنده را مورد لطف و محبت همه جانبه ی خود قرار داده اند،

نهایت سپاس و قدردانی خود را ابراز دارم

و سپاسگزارم از همه ی کسانی که در اتمام پایان نامه ، اینجانب را یاری  نمودند.

چکیده

به دلیل نقش زنجیره تأمین در موفقیت شرکتها، این مبحث یکی از مباحث مهم مورد نظر مدیران و تصمیم گیران می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی (نمونه موردی شرکت پاکدیس ارومیه) می­باشد. برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد یکپارچگی با تأمین کنندگان، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت در سه بعد رضایت مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار تعریف عملیاتی گردیده و یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است.

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکدیس ارومیه است که تعداد آنها ۴۵۰ نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۹ نفر بدست آمد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه­ها، جمع­آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون کلموگروف اسمیرنف و پیرسون و رگرسیون و تحلیل ساختاری ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای یکپارچگی زنجیره تأمین با متغیرهای عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، می باشد.

کلمات کلیدی: زنجیره تأمین، یکپارچگی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت.

 

فهرست مطالب

۱ فصل اول کلیات ——————————————————– ۱

۱ـ۱   بیان مسئله ۲

۱ـ۲   اهداف تحقیق- ۴

۱ـ۳   فرضیه ها ۴

۱ـ۴   چارچوب نظری تحقیق ۵

۱ـ۵   مدل تحلیلی تحقیق ۶

۱ـ۶   قلمرو تحقیق – ۶

۱ـ۶ـ۱      قلمرو موضوعی تحقیق – ۶

۱ـ۶ـ۲      قلمرو مکانی تحقیق ۶

۱ـ۶ـ۳      قلمرو زمانی ۶

۲ فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق —————————————– ۷

۲ـ۱   مقدمه ۸

۲ـ۲   زنجیره تأمین – ۹

۲ـ۳   تعریف مدیریت زنجیره تأمین ۱۰

۲ـ۴   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین ۱۱

۲ـ۵   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت ۱۱

۲ـ۶   مشکلات زنجیرۀ تأمین – ۱۲

۲ـ۷   مفهوم اثر شلاقی – ۱۴

۲ـ۸   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین ۱۵

۲ـ۹   راههای مقابله با اثر شلاقی – ۱۶

۲ـ۱۰ راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی ۱۸

۲ـ۱۱ معیارهای عملکرد زنجیره تأمین – ۱۹

۲ـ۱۲ موجودی در زنجیره تأمین – ۲۰

۲ـ۱۳ مدل پویای زنجیره تأمین – ۲۴

۲ـ۱۴ مدیریت زنجیره تأمین سبز ۲۴

۲ـ۱۵ رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- ۲۶

۲ـ۱۶  مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- ۲۷

۲ـ۱۷ نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- ۲۹

۲ـ۱۸ مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- ۳۱

۲ـ۱۹ پوشش گسترده ۳۱

۲ـ۲۰ کانال های دستیابی بیشتر ۳۱

۲ـ۲۱ اطلاعات با کیفیت بالا ۳۲

۲ـ۲۲ بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین ۳۲

۲ـ۲۳ فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین ۳۴

۲ـ۲۴ وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور ۳۵

۲ـ۲۵ یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۶

۲ـ۲۶  یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت – ۳۶

۲ـ۲۷ یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۷

۲ـ۲۸ پیشینه پژوهش – ۳۷

۲ـ۲۹ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۳۷

۲ـ۳۰ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۲

۳ فصل سوم  روش تحقیق————————————————– ۵۲

۳ـ۱   روش اجرای تحقیق- ۵۳

۳ـ۲   جامعه و نمونه آماری- ۵۴

۳ـ۳   ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۵

۳ـ۴   مقیاسهای پرسشنامه ۵۶

۳ـ۵   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۶

۳ـ۶   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- ۵۶

۴ فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- ۵۸

۴ـ۱   مقدمه ۵۹

۴ـ۲   توصیف نمونه ۶۰

۴ـ۲ـ۱     جنسیت- ۶۰

۴ـ۲ـ۲     تأهل- ۶۰

۴ـ۲ـ۳     سن- ۶۱

۴ـ۲ـ۴     تحصیلات- ۶۲

۴ـ۲ـ۵     سابقه خدمت- ۶۲

۴ـ۳   بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳

۴ـ۴   همبستگی های بین متغیرهای تحقیق- ۶۴

۴ـ۵   آزمون فرضیه ها ۶۵

۴ـ۵ـ۱     فرضیه اول- ۶۵

۴ـ۵ـ۲     فرضیه دوم ۶۶

۴ـ۵ـ۳     فرضیه سوم ۶۸

۴ـ۵ـ۴     فرضیه چهارم ۶۹

۴ـ۵ـ۵     فرضیه پنجم- ۷۱

۴ـ۵ـ۶      فرضیه ششم- ۷۲

۴ـ۵ـ۷     فرضیه اصلی- ۷۴

۴ـ۶   تحلیل ساختاری- ۷۵

۵ فصل پنجم  بحث و نتیجه­گیری یافته­ها ۷۶

۵ـ۱   بحث و نتیجه­گیری یافته­ها ۷۷

۵ـ۱ـ۱     فرضیه اول- ۷۷

۵ـ۱ـ۲     فرضیه دوم ۷۷

۵ـ۱ـ۳     فرضیه سوم ۷۸

۵ـ۱ـ۴     فرضیه چهارم ۷۹

۵ـ۱ـ۵     فرضیه پنجم- ۸۰

۵ـ۱ـ۶      فرضیه ششم- ۸۱

۵ـ۱ـ۷     فرضیه اصلی- ۸۲

۵ـ۲   محدودیت های تحقیق- ۸۳

۵ـ۳   پیشنهادات تحقیق- ۸۳

۵ـ۴   پیشنهادات پژوهشی- ۸۴

منابع و ماخذ ۱

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۳‑۱: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه ۵۶

جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- ۶۰

جدول ‏۴‑۲ : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه ۶۰

جدول ‏۴‑۳ : توزیع فراوانی سن افراد نمونه ۶۱

جدول ‏۴‑۴ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه ۶۲

جدول ‏۴‑۵ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه ۶۲

جدول ‏۴‑۶ : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳

جدول ‏۴‑۷ : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین- ۶۴

جدول ‏۴‑۸ : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۴

جدول ‏۴‑۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵

جدول ‏۴‑۱۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵

جدول ‏۴‑۱۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶

جدول ‏۴‑۱۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷

جدول ‏۴‑۱۳ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸

جدول ‏۴‑۱۴ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۹

جدول ‏۴‑۱۵ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۶۹

جدول ‏۴‑۱۶ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۷۰

جدول ‏۴‑۱۷ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۱

جدول ‏۴‑۱۸ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۲

جدول ‏۴‑۱۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۲

جدول ‏۴‑۲۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۳

جدول ‏۴‑۲۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴

جدول ‏۴‑۲۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۵

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏۴‑۱: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه ۶۰

نمودار ‏۴‑۲ : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه ۶۱

نمودار ‏۴‑۳ : نمودار توزیع سن در افراد نمونه ۶۱

نمودار ‏۴‑۴ : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه ۶۲

نمودار ‏۴‑۵ : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه ۶۳

نمودار ‏۴‑۶ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶

نمودار ‏۴‑۷ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷

نمودار ‏۴‑۸ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸

نمودار ‏۴‑۹ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۰

نمودار ‏۴‑۱۰ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس– ۷۱

نمودار ‏۴‑۱۱ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس– ۷۳

نمودار ‏۴‑۱۲ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴

نمودار ‏۴‑۱۳ : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق- ۷۵

 

 

۱       فصل اول
کلیات­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


۱ـ۱ بیان مسئله

در بازار رقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر توجه به شرکت و منابع داخلی، خود را ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده اند. بر این اساس، فعالیتهایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتریان که پیش از این در سطح شرکت انجام می پذیرفت، در حال حاضر به سطح زنجیره تأمین منتقل شده است. در این میان، یکپارچگی زنجیره تأمین، به عنوان عاملی مهم در ایجاد هماهنگی و همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد شرکتهای موجود در زنجیره تأمین یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصتهای عمده­ای برای شرکت فراهم می سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکتها قرار گرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیتهای داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین کنندگان و مشتریان خود هستند. راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین میتواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و مجموعه ای از راهبردهای مفید فراهم شود.

یکپارچگی زنجیره تأمین را می­توان به عنوان یک فرآیند کنش متقابل و همکاری تعریف نمود که در آن شرکت­های موجود در یک زنجیره تأمین به شیوه­ای مشارکتی با یکدیگر کار می­کنند تا پیامدهای متقابلاً مقبول کسب نمایند. در واقع، شرکت­هایی که در ابتدا به صورت مستقل و مجزا فعالیت می نمودند، جهت کسب مزایای عملکردی بهتر، تلاش می کنند تا با سایر عناصر زنجیره تأمین همکاری نمایند. یک شرکت می­تواند از طریق یکپارچگی نظام­مند زنجیره تأمین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل سازمان و با سازمان­های دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیره تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد، در گرو برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی خارجی با تأمین کنندگان و مشتریان است.

عوامل بسیاری در عملکرد شرکت موثر و با آن مرتبط می باشند در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گیرد. سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه­های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند یکپارچگی زنجیره تأمین می­تواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی داشته باشد. همچنین، فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می­دهد.

بر این اساس تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که یکپارچگی زنجیره تأمین چه رابطه­ای با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه دارد؟

برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد :

 1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
 2. یکپارچگی داخلی
 3. یکپارچگی با مشتریان

و عملکرد شرکت در سه بعد :

 1. رضایت مشتری
 2. عملکرد مالی
 3. عملکرد بازار

تعریف عملیاتی گردیده است.

۱ـ۲   اهمیت و ضرورت تحقیق

در طول دهه گذشته، توافق عمومی در رابطه با اهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین افزایش یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت­ها را قادر می­سازد تا از طریق اعمال نوآوری بیشتر و تحمل هزینه­های کمتر، بر محدودیت­های منابع خود غلبه نمایند راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین، تأمین کنندگان و مشتریان را به سوی فرآیند خلق ارزش رهنمون می سازد و برای مشتریان شرکت ارزش آفرینی می کند. این راهبرد می تواند برای شرکت شرایطی را فراهم سازد تا در پرتوی آن قادر شود بر شایستگی­های کلیدی و حیطه­های تخصصی خاص خود تمرکز نماید. بنابراین ، می­توان چنین عنوان نمود که زنجیره تأمین و برقراری یکپارچگی در آن ، مهمترین عامل در رقابت­پذیری شرکت به شمار می­روند. درک روابط میان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی و بین المللی حیاتی و ضروری است سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند. یکپارچگی زنجیره تأمین مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی دارد، همچنین فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد.

۱ـ۳   اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه می باشد که در این راستا اهداف زیر دنبال می شود :

 1. تعیین رابطه یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 2. تعیین رابطه یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 3. تعیین رابطه یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 4. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ارومیه.
 5. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ارومیه.
 6. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ارومیه.

۱ـ۴   فرضیه ها

 1. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۱٫ یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۲٫ یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۳ . یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۴٫ بین یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۵٫ بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۶٫ بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱ـ۵   چارچوب نظری تحقیق

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد:

 1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
 2. یکپارچگی داخلی
 3. یکپارچگی با مشتریان

و عملکرد شرکت در سه بعد:

 1. رضایت مشتری
 2. عملکرد مالی
 3. عملکرد بازار

تعریف عملیاتی گردیده است.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه ها

 

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه