دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه ۱

  1. تبیین موضوع تحقیق .. ۱
  2. اهمیت و جایگاه موضوع ۱
  3. هدف از تحقیق ۲
  4. تبیین واژگان موضوع ۳
  5. سؤال­های اصلی و فرعی تحقیق ۵
  6. فرضیه‌های تحقیق ۵
  7. پیشینه تحقیق ۶
  8. روش تحقیق .. ۱۱

بخش اوّل: مفاهیم و کلیات .. ۱۲

فصل اوّل: حکومت و ادّله ضرورت آن ۱۴

مقدمه ۱۴

۱- ۱- تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت ۱۶

۱- ۱- ۱- معنای لغوی .. ۱۶

۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی ۱۷

۱- ۱-۳- فرق حکومت با دولت و حاکمیت ۱۷

۱- ۲- ادّله عقلی ضرورت حکومت ۱۹

۱- ۲- ۱- دلیل عقلی در تبیین برخی اندیشمندان اسلامی ۱۹

۱- ۲- ۲- دلیل عقلی در تبیین گروهی از اندیشمندان غربی ۲۱

۱- ۳- ادله نقلی ضرورت حکومت ۲۵

۱- ۳- ۱- آیات قرآن کریم ۲۵

۱-۳-۲- روایات ۲۷

۱- ۴- نتیجه­گیری ۲۹

فصل دوم: تبیین ماهیت حکومت دینی .. ۳۰

مقدمه . ۳۰

۲- ۱- حکومت دینی در اندیشه سیاسی غرب ۳۰

۲- ۲- حکومت دینی در اندیشه سیاسی اسلام . ۳۳

۲-۳- شکل و ساختار حکومت دینی .. ۳۶

۲- ۴- نتیجه­گیری ۳۸

فصل سوم: ضرورت حکومت دینی .. ۳۹

مقدمه . ۳۹

۳- ۱- ادّله ضرورت حکومت دینی در اندیشه سیاسی اسلام ۳۹

۳- ۱- ۱- جامعیت و کمال دینی ۳۹

۳- ۱-۲- حفظ دین و اجرای حدود و حقوق دینی ۴۳

۳- ۱-۳- اقدام عملی پیامبر اسلام …وانبیاء پیشین ‰ درتأسیس حکومت … ۴۶

۳-۲- نقد و بررسی شبهات منکران حکومت دینی ۴۸

۳-۲-۱- ناکامی دین ثابت در پاسخ به نیازهای متغیر و نقد و بررسی آن ۴۹

۳-۲-۲- لکه دارشدن قداست دین و نقد و بررسی آن . ۵۲

۳-۲-۳- ناکامی تاریخی حکومت دینی در اداره جا معه و نقد و بررسی آن ۵۳

۳-۳- نتیجه­گیری ۵۴

فصل چهارم: کلامی بودن بحث حکومت دینی .. ۵۵

مقدمه ۵۵

۵- ۱- سنخ مباحث کلامی وتفاوت آن با مباحث فقهی ۵۵

۵-۲- ثمرات کلامی یا فقهی بودن مبحث حکومت دینی ۶۰

۵-۳- نتیجه­گیری .. ۶۲

فصل پنچم: مشروعیت حکومت .. ۶۳

مقدمه ۶۳

۴- ۱- مفهوم لغوی مشروعیت ۶۴

۴- ۲- تعاریف اصطلاحی مشروعیت و نقد و بررسی آنها ۶۵

۴-۲- ۱- نظریه انطباق با قانون و نقدو بررسی آن . ۶۵

۴-۲-۲- نظریه انطباق فرآیند اقتداریابی با باورها وعقاید مردم ونقدوبررسی آن. ۶۶

۴-۲-۳- نظریه کارآمدی دراز مدت و نقد و بررسی آن . ۶۶

۴-۲-۴- نظریه میل و رضایت مردم و نقد و بررسی آن ۶۷

۴-۲- ۵- نظریه رأی اکثریت و نقدو بررسی آن . ۶۹

۴-۲- ۶- نظریه قرار داد اجتماعی و نقدو بررسی آن ۷۰

۴-۳- نتیجه­گیری .. ۷۱

بخش دوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی با نگرش کلامی  .. ۷۲

فصل اوّل: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اندیشه توحیدی اسلام . ۷۴

مقدمه . ۷۴

۱- ۱- تبیین اندیشه توحید در اسلام ۷۵

۱- ۱- ۱- بررسی لغوی و اصطلاحی واژه توحید ۷۶

۱- ۱-۲- ادلّه و مراتب توحید ۷۶

۱- ۱- ۲- ۱- دلیل اوّل: فطرت ۷۶

۱- ۱- ۲- ۲- دلیل دوّم: تمانع ۷۷

۱- ۱-۲ – ۳- دلیل سوم: نفی ترکیب ۷۸

۱- ۱- ۲- ۴- دلیل چهارم: کمال مطلق و نامحدودیت خداوند ۷۸

۱- ۱- ۲- ۵- مراتب توحید ۷۹

۱- ۲- مبنای مشروعیت حکومت دینی براساس اصل توحید ۸۰

۱-۲- ۱- توحید در مالکیت ۸۰

۱- ۲- ۱- ۱- واژه مالکیت ۸۰

۱- ۲- ۱-۲- مالکیت حقیقی و اعتباری ۸۰

۱- ۲- ۱- ۳- توحید در مالکیّت از منظر قرآن ۸۳

۱- ۲- ۱-۴- خالقیت، مبنای مالکیت حقیقی خداوند بر عالم ۸۴

۱-۲-۲- توحید در ولایت … ۸۶

۱- ۲-۲ – ۱- واژه ولایت… ۸۶

۱- ۲- ۲- ۲- توحید در ولایت حقیقی از منظر قرآن . ۸۸

۱- ۲- ۲- ۳- اقسام ولایت خداوند ۸۹

۱- ۲- ۲-۳- ۱- ولایت تکوینی ۸۹

۱- ۲- ۲- ۳- ۲- ولایت تشریعی ۹۰

۱- ۲-۲ -۴- تبیین ولایت انحصاری خداوند ۹۱

۱-۳- نتیجه‌گیری ۹۳

فصل دوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اصل امامت .. ۹۴

مقدمه . ۹۴

۲- ۱- امامت در اندیشه سیاسی اسلام ۹۴

۲-۱-۱- فرق امام با نبی ۹۵

۲-۱-۲- امامت در تفکر اهل سنت ۹۸

۲-۱-۲-۱- وظایف امام در تفکر اهل سنت ۹۸

۲-۱-۲-۲- شرایط و ویژگی‌های امام در تفکر اهل سنت ۹۹

۲-۱-۲-۳- فرآیند تعیین امامتِ امام درتفکر اهل سنت و نقد و بررسی آنها ۱۰۲

۲-۱-۲-۳-۱- مبنای اوّل: نظریه اهل حَلّ و عقد و نقد و بررسی آن . ۱۰۳

۲-۱-۲- ۳-۲- مبنای دوم: انتصاب امام پیشین و نقد و بررسی آن ۱۰۶

۲-۱-۲- ۳-۳- مبنای سوم: استیلاء با زور و قهر و نقد و بررسی آن . ۱۰۹

۲-۱-۲- ۳ -۴- مبنای چهارم: نصب و نصّ و نقد و بررسی آن ۱۱۱

۲-۱-۳- امامت در تفکر شیعه ۱۱۳

۲-۱-۳-۱- دلایل عقلی و نقلی عصمت امام . ۱۱۳

۲- ۱- ۳- ۲- لزوم نصب الهی امام ۱۱۷

۲-۱-۴- مصادیق شایستگان حکومت، بر اساس اندیشه شیعی امامت … ۱۱۸

۲-۱- ۴-۱- انبیاء الهی  ‰… ۱۱۸

۲- ۱-۴- ۲- امامان معصوم ‰… ۱۲۱

۲- ۱-۴-۳- فقهای عادل . ۱۲۲

۲-۲- مبانی مشروعیت حاکمان در حکومت دینی بنابر تفکر شیعی امامت ۱۲۶

۲- ۲- ۱- شئون انبیاء عظام  ‰… ۱۲۷

۲- ۲- ۱- ۱- دریافت و ابلاغ وحی .. ۱۲۷

۲- ۲- ۱- ۲- تبیین و تفسیر وحی (مرجعیت دینی) ۱۲۸

۲- ۲- ۱- ۳- مرجعیت سیاسی و رهبری ۱۲۹

۲-۲-۲- شئون امامان‰ … ۱۳۰

۲- ۲- ۲- ۱- مرجعیت سیاسی ۱۳۱

۲- ۲- ۲- ۲- مرجعیت دینی ۱۳۱

۲- ۲- ۲- ۳- ولایت … ۱۳۲

۲- ۲- ۲- ۴- ادّله عقلی و نقلی شئون امامان ‰ … ۱۳۳

۲-۲-۳- ویژگی‌های صاحبان این شئون ۱۴۰

۲- ۲- ۳- ۱- علم لدنّی به خواسته­های الهی .. ۱۴۱

۲- ۲- ۳- ۲- لغزش ناپذیری و عصمت ۱۴۴

۲- ۲-۳-۲-۱- دلایل عقلی لزوم عصمت ۱۴۵

۲- ۲-۳-۲-۲- دلایل نقلی ۱۴۶

۲-۲-۳-۲-۳- مراتب عصمت صاحبان اصلی حاکمیت الهی ۱۴۶

۲- ۳- نتیجه­گیری ۱۵۱

فصل سوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اصل معاد . ۱۵۲

مقدمه ۱۵۲

۳- ۱- معنای لغوی و اصطلاحی معاد ۱۵۴

۳- ۲- واژه‌های همسو با معاد . ۱۵۶

۳- ۳- ادّله معاد ۱۵۷

۳- ۳- ۱- برهان فطرت … ۱۵۷

۳- ۳- ۲- براهین عقلی ۱۶۰

۳- ۳- ۲-۱- برهان حکمت و غایت ۱۶۰

۳- ۳- ۲- ۲- برهان عدالت ۱۶۱

۳-۳-۳- ادّله نقلی ۱۶۳

۳- ۳- ۳- ۱- ردّ شباهت منکرین معاد ۱۶۳

۳- ۳- ۳- ۲- پدیده­های مشابه معاد ۱۶۳

۳- ۳- ۳- ۳- آیاتی که دلالت بر ضرورت وحتمی بودن معاد دارند ۱۶۴

۳- ۴- پیوستگی زندگی دنیا و آخرت … ۱۶۵

۳- ۵- مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس نتایج بحث معاد ۱۶۸

جمع بندی و نتیجه­گیری نهایی .. ۱۶۹

الف) کتب ۱۷۳

ب) مقالات ۱۸۲

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts: