پایان نامه ارشد رشته صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

thesis-download

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

۳-۴-۲- طراحی پرسشنامه

در این تحقیق از از سه پرسشنامه بسته استفاده شده است:

پرسشنامه الف: این پرسشنامه به منظور غربالگری مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز که به روش کتابخانه ای و مصاحبه شناسایی شده بودند و در بخش قبلی به آن اشاره شد، طراحی شده است. در این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) از هر یک کارشناسان و خبرگان مدیریت زنجیره تامین سبز مواد غذایی خواسته شده است که به منظور غربال گری و شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز و با توجه به هفت بعد شناسایی شده برای مدیریت زنجیره تامین سبز، میزان تناسب شاخص ها را با موضوع و ابعاد پژوهش به صورت کمی از ۰ تا ۱۰ بیان نمایند. سپس مؤلفه هایی که میانگین هندسی آنها کمتر از ۶ می باشد، از فرایند تحقیق کنار گذاشته خواهند شد.

پرسشنامه ب: این پرسشنامه به منظور اولویت بندی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است. در این مرحله پس از شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش AHP فازی به رتبه بندی مؤلفه ها می پردازیم. این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که به صورت مقایسات زوجی در دو سطح مؤلفه ها و ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است از کارشناسان می خواهد که با استفاده از متغیرهای کلامی که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد میزان اهمیت معیارها و ابعاد را نسبت به یکدیگر ارزیابی کنند.

پرسشنامه ج: این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که منظور رتبه بندی سه شرکت مواد غذایی کاله، پاک و لینا نیک طراحی شده است از کارشناسان و خبرگان صنعت مواد غذایی می خواهد که با توجه به فعالیت ها و معیارهایی که با هدف پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز صورت می پذیرد با استفاده از متغیرهای کلامی میزان تطابق اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سطح زنجیره تامین شرکت خود را، با معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز بیان نمایند.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)