بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت -پایان نامه

پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

سپاسگزاری

سپاس بر استاد ازلی خلقت هستی که به ما آموخت هنر زیستن را،

ارزانی داشت بر ما نعمت زندگی را

و آنگاه بر تمامی آنان که در این راه عارفانه درس تقدیس آموختندمان.

و شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم.

وظیفه خویش می دانم

از استاد راهنمای گرامی جناب آقای دکتر عمرانی

که در کمال سعه صدر و حسن خلق ، همواره در نگارش این پایان نامه،

نگارنده را مورد لطف و محبت همه جانبه ی خود قرار داده اند،

نهایت سپاس و قدردانی خود را ابراز دارم

و سپاسگزارم از همه ی کسانی که در اتمام پایان نامه ، اینجانب را یاری  نمودند.

چکیده

به دلیل نقش زنجیره تأمین در موفقیت شرکتها، این مبحث یکی از مباحث مهم مورد نظر مدیران و تصمیم گیران می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی (نمونه موردی شرکت پاکدیس ارومیه) می­باشد. برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد یکپارچگی با تأمین کنندگان، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت در سه بعد رضایت مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار تعریف عملیاتی گردیده و یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است.

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکدیس ارومیه است که تعداد آنها ۴۵۰ نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۹ نفر بدست آمد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه­ها، جمع­آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون کلموگروف اسمیرنف و پیرسون و رگرسیون و تحلیل ساختاری ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای یکپارچگی زنجیره تأمین با متغیرهای عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، می باشد.

کلمات کلیدی: زنجیره تأمین، یکپارچگی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت.

 

فهرست مطالب

۱ فصل اول کلیات ——————————————————– ۱

۱ـ۱   بیان مسئله ۲

۱ـ۲   اهداف تحقیق- ۴

۱ـ۳   فرضیه ها ۴

۱ـ۴   چارچوب نظری تحقیق ۵

۱ـ۵   مدل تحلیلی تحقیق ۶

۱ـ۶   قلمرو تحقیق – ۶

۱ـ۶ـ۱      قلمرو موضوعی تحقیق – ۶

۱ـ۶ـ۲      قلمرو مکانی تحقیق ۶

۱ـ۶ـ۳      قلمرو زمانی ۶

۲ فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق —————————————– ۷

۲ـ۱   مقدمه ۸

۲ـ۲   زنجیره تأمین – ۹

۲ـ۳   تعریف مدیریت زنجیره تأمین ۱۰

۲ـ۴   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین ۱۱

۲ـ۵   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت ۱۱

۲ـ۶   مشکلات زنجیرۀ تأمین – ۱۲

۲ـ۷   مفهوم اثر شلاقی – ۱۴

۲ـ۸   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین ۱۵

۲ـ۹   راههای مقابله با اثر شلاقی – ۱۶

۲ـ۱۰ راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی ۱۸

۲ـ۱۱ معیارهای عملکرد زنجیره تأمین – ۱۹

۲ـ۱۲ موجودی در زنجیره تأمین – ۲۰

۲ـ۱۳ مدل پویای زنجیره تأمین – ۲۴

۲ـ۱۴ مدیریت زنجیره تأمین سبز ۲۴

۲ـ۱۵ رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- ۲۶

۲ـ۱۶  مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- ۲۷

۲ـ۱۷ نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- ۲۹

۲ـ۱۸ مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- ۳۱

۲ـ۱۹ پوشش گسترده ۳۱

۲ـ۲۰ کانال های دستیابی بیشتر ۳۱

۲ـ۲۱ اطلاعات با کیفیت بالا ۳۲

۲ـ۲۲ بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین ۳۲

۲ـ۲۳ فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین ۳۴

۲ـ۲۴ وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور ۳۵

۲ـ۲۵ یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۶

۲ـ۲۶  یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت – ۳۶

۲ـ۲۷ یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۷

۲ـ۲۸ پیشینه پژوهش – ۳۷

۲ـ۲۹ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۳۷

۲ـ۳۰ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۲

۳ فصل سوم  روش تحقیق————————————————– ۵۲

۳ـ۱   روش اجرای تحقیق- ۵۳

۳ـ۲   جامعه و نمونه آماری- ۵۴

۳ـ۳   ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۵

۳ـ۴   مقیاسهای پرسشنامه ۵۶

۳ـ۵   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۶

۳ـ۶   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- ۵۶

۴ فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- ۵۸

۴ـ۱   مقدمه ۵۹

۴ـ۲   توصیف نمونه ۶۰

۴ـ۲ـ۱     جنسیت- ۶۰

۴ـ۲ـ۲     تأهل- ۶۰

۴ـ۲ـ۳     سن- ۶۱

۴ـ۲ـ۴     تحصیلات- ۶۲

۴ـ۲ـ۵     سابقه خدمت- ۶۲

۴ـ۳   بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳

۴ـ۴   همبستگی های بین متغیرهای تحقیق- ۶۴

۴ـ۵   آزمون فرضیه ها ۶۵

۴ـ۵ـ۱     فرضیه اول- ۶۵

۴ـ۵ـ۲     فرضیه دوم ۶۶

۴ـ۵ـ۳     فرضیه سوم ۶۸

۴ـ۵ـ۴     فرضیه چهارم ۶۹

۴ـ۵ـ۵     فرضیه پنجم- ۷۱

۴ـ۵ـ۶      فرضیه ششم- ۷۲

۴ـ۵ـ۷     فرضیه اصلی- ۷۴

۴ـ۶   تحلیل ساختاری- ۷۵

۵ فصل پنجم  بحث و نتیجه­گیری یافته­ها ۷۶

۵ـ۱   بحث و نتیجه­گیری یافته­ها ۷۷

۵ـ۱ـ۱     فرضیه اول- ۷۷

۵ـ۱ـ۲     فرضیه دوم ۷۷

۵ـ۱ـ۳     فرضیه سوم ۷۸

۵ـ۱ـ۴     فرضیه چهارم ۷۹

۵ـ۱ـ۵     فرضیه پنجم- ۸۰

۵ـ۱ـ۶      فرضیه ششم- ۸۱

۵ـ۱ـ۷     فرضیه اصلی- ۸۲

۵ـ۲   محدودیت های تحقیق- ۸۳

۵ـ۳   پیشنهادات تحقیق- ۸۳

۵ـ۴   پیشنهادات پژوهشی- ۸۴

منابع و ماخذ ۱

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۳‑۱: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه ۵۶

جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- ۶۰

جدول ‏۴‑۲ : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه ۶۰

جدول ‏۴‑۳ : توزیع فراوانی سن افراد نمونه ۶۱

جدول ‏۴‑۴ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه ۶۲

جدول ‏۴‑۵ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه ۶۲

جدول ‏۴‑۶ : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳

جدول ‏۴‑۷ : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین- ۶۴

جدول ‏۴‑۸ : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۴

جدول ‏۴‑۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵

جدول ‏۴‑۱۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵

جدول ‏۴‑۱۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶

جدول ‏۴‑۱۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷

جدول ‏۴‑۱۳ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸

جدول ‏۴‑۱۴ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۹

جدول ‏۴‑۱۵ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۶۹

جدول ‏۴‑۱۶ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۷۰

جدول ‏۴‑۱۷ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۱

جدول ‏۴‑۱۸ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۲

جدول ‏۴‑۱۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۲

جدول ‏۴‑۲۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۳

جدول ‏۴‑۲۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴

جدول ‏۴‑۲۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۵

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏۴‑۱: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه ۶۰

نمودار ‏۴‑۲ : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه ۶۱

نمودار ‏۴‑۳ : نمودار توزیع سن در افراد نمونه ۶۱

نمودار ‏۴‑۴ : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه ۶۲

نمودار ‏۴‑۵ : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه ۶۳

نمودار ‏۴‑۶ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶

نمودار ‏۴‑۷ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷

نمودار ‏۴‑۸ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸

نمودار ‏۴‑۹ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۰

نمودار ‏۴‑۱۰ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس– ۷۱

نمودار ‏۴‑۱۱ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس– ۷۳

نمودار ‏۴‑۱۲ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴

نمودار ‏۴‑۱۳ : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق- ۷۵

 

 

۱       فصل اول
کلیات­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


۱ـ۱ بیان مسئله

در بازار رقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر توجه به شرکت و منابع داخلی، خود را ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده اند. بر این اساس، فعالیتهایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتریان که پیش از این در سطح شرکت انجام می پذیرفت، در حال حاضر به سطح زنجیره تأمین منتقل شده است. در این میان، یکپارچگی زنجیره تأمین، به عنوان عاملی مهم در ایجاد هماهنگی و همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد شرکتهای موجود در زنجیره تأمین یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصتهای عمده­ای برای شرکت فراهم می سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکتها قرار گرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیتهای داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین کنندگان و مشتریان خود هستند. راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین میتواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و مجموعه ای از راهبردهای مفید فراهم شود.

یکپارچگی زنجیره تأمین را می­توان به عنوان یک فرآیند کنش متقابل و همکاری تعریف نمود که در آن شرکت­های موجود در یک زنجیره تأمین به شیوه­ای مشارکتی با یکدیگر کار می­کنند تا پیامدهای متقابلاً مقبول کسب نمایند. در واقع، شرکت­هایی که در ابتدا به صورت مستقل و مجزا فعالیت می نمودند، جهت کسب مزایای عملکردی بهتر، تلاش می کنند تا با سایر عناصر زنجیره تأمین همکاری نمایند. یک شرکت می­تواند از طریق یکپارچگی نظام­مند زنجیره تأمین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل سازمان و با سازمان­های دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیره تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد، در گرو برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی خارجی با تأمین کنندگان و مشتریان است.

عوامل بسیاری در عملکرد شرکت موثر و با آن مرتبط می باشند در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گیرد. سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه­های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند یکپارچگی زنجیره تأمین می­تواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی داشته باشد. همچنین، فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می­دهد.

بر این اساس تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که یکپارچگی زنجیره تأمین چه رابطه­ای با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه دارد؟

برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد :

 1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
 2. یکپارچگی داخلی
 3. یکپارچگی با مشتریان

و عملکرد شرکت در سه بعد :

 1. رضایت مشتری
 2. عملکرد مالی
 3. عملکرد بازار

تعریف عملیاتی گردیده است.

۱ـ۲   اهمیت و ضرورت تحقیق

در طول دهه گذشته، توافق عمومی در رابطه با اهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین افزایش یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت­ها را قادر می­سازد تا از طریق اعمال نوآوری بیشتر و تحمل هزینه­های کمتر، بر محدودیت­های منابع خود غلبه نمایند راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین، تأمین کنندگان و مشتریان را به سوی فرآیند خلق ارزش رهنمون می سازد و برای مشتریان شرکت ارزش آفرینی می کند. این راهبرد می تواند برای شرکت شرایطی را فراهم سازد تا در پرتوی آن قادر شود بر شایستگی­های کلیدی و حیطه­های تخصصی خاص خود تمرکز نماید. بنابراین ، می­توان چنین عنوان نمود که زنجیره تأمین و برقراری یکپارچگی در آن ، مهمترین عامل در رقابت­پذیری شرکت به شمار می­روند. درک روابط میان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی و بین المللی حیاتی و ضروری است سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند. یکپارچگی زنجیره تأمین مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی دارد، همچنین فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد.

۱ـ۳   اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه می باشد که در این راستا اهداف زیر دنبال می شود :

 1. تعیین رابطه یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 2. تعیین رابطه یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 3. تعیین رابطه یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 4. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ارومیه.
 5. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ارومیه.
 6. تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ارومیه.

۱ـ۴   فرضیه ها

 1. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۱٫ یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۲٫ یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۳ . یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۴٫ بین یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۵٫ بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۶٫ بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱ـ۵   چارچوب نظری تحقیق

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد:

 1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
 2. یکپارچگی داخلی
 3. یکپارچگی با مشتریان

و عملکرد شرکت در سه بعد:

 1. رضایت مشتری
 2. عملکرد مالی
 3. عملکرد بازار

تعریف عملیاتی گردیده است.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه ها

 

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

 

 

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

thesis-download

عنوان پایان نامه : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 ۲-۳- مسئولیت اجتماعی سازمان:

زمانی تصور بر این بود که سازمان‌ها و تولیدکنندگان صرفاً در مقابل سهامداران و کارکنان مسئول هستند. افزایش جمعیت، جهانی شدن بازارها، پیچیده شدن رقابت، سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژی، تغییرات در سبک زندگی و سیستم‌های ارزش مصرف کنندگان، کمیابی منابع و آلودگی محیط، باعث به وجود آمدن رویکردهای نوین به سازمان و مدیریت شده است که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحولات بوده است. مطرح شدن این مسئولیت، پاسخی به نیازها و چالش‌های محیطی بوده و بخش مهمی از فرایند کسب و کار سازمان به حساب می‌آید.

مسئولیت اجتماعی به تصمیم گیری سازمان بر مبنای ارزش‌های اجتماعی، اصول اخلاقی و الزامات قانونی با در نظر داشتن منافع بلندمدت افراد، جوامع و محیط زیست اشاره دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی فراتر از الزامات تکنیکی، قانونی و اقتصادی سازمان قدم برداشتن و در جهت ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی تلاش نمودن است. ایجاد روابطی پایدار با مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان و جوامع منجر به افزایش رقابت پذیری سازمان شده که خود منجر به تدوین استراتژی‌هایی می‌شود که اهمیت بیشتری به رعایت مسئولیت‌های اجتماعی قائل است. اتخاذ این رویکرد منجر به رشد و سودآوری سازمان در بلندمدت می‌شود، در واقع بدون سودآوری، سازمان قادر به پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود نخواهد بود (کارنا و همکاران،۲۰۰۳،ص۸۹۴).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد: تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

 

کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت – پایان نامه ارشد

thesis-download

عنوان پایان نامه :کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

دانشکده مهندسـی برق و کامپیوتر

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت

ماشین مجازی

 

به کوشش:

پرهام تیزنوبیک

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

شهریور ماه ۱۳۹۱

 

کاهش مصرف انرژی از جمله مهمترین مسائل روز به ویژه در بخش صنعت است. در سالهای اخیر نیازهای روز افزون بشر به سیستم‌های کامپیوتری باعث ایجاد و گسترش هر چه بیشتر مراکز داده با تعداد زیاد رایانه شده است که در مجموع مصرف برق قابل توجهی دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی تلاش‌های زیادی در راستای کاهش مصرف برق در این مراکز از سوی متخصصین صورت گرفته است و اکنون نیز تلاش در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش‌های کاهش مصرف برق در مراکز داده، مهاجرت ماشین مجازی است.

در این پایان نامه با استفاده از مهاجرت ماشین مجازی یک بسته‌ی نرم افزاری طراحی و پیاده سازی شده‌است که بر اساس بار کاری هر رایانه و انتقال بار بین سیستم‌ها در قالب مهاجرت ماشین مجازی شرایطی مناسب را برای کاهش مصرف برق به وجود می آورد و با بهره گیری از آن مصرف را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد : کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت

 

 

پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

thesis-download

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه
فصل اول: معرفی پژوهش 
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
تعریف واژه‌های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………۱۲
پیش‌فرض‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
فصل دوم: دانستنی‌هایی پیرامون پژوهش ………………………………………………………………………………. 
چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
مروری بر مطالعات ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 
طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
محیط پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
روش نمونه گیری و روش کلی اجرای طرح ………………………………………………………………………………………۵۳
معیارهای ورود و خروج …………………………………………………………………………………………………………………۵۴
متغیرها و نحوه کنترل آنها ………………………………………………………………………………………………………………۵۴
ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
روایی و پایایی ابزار ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
روش اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………۶۶
ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش  
توصیف واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..۶۸
یافته‌های اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
یافته‌های جانبی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 
بحث و بررسی یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
نتیجه‌گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
پیشنهادات جهت بکارگیری یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………۱۲۰
پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی …………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
پیوست‌ها 
پیوست۱: فرم انتخاب واحد پژوهش 
پیوست ۲: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک 
پیوست۳: پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا 
پیوست ۴: محتوای آموزشی مهارتهای هوش هیجانی 
پیوست ۵: فرم رضایت آگاهانه شرکت در مطالعه 
پیوست ۶: کدهای اخلاقی 
چکیده انگلیسی 
صفحه عنوان به انگلیسی 

        

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول۱-۴ : نتایج آزمون‌های آماری برای بررسی برخورداری متغییرهای کمی تحقیق از توزیع طبیعی۶۹
جدول۲-۴ :میانگین سن دانش‌آموزان مورد مطالعه در دو گروه آزمون و کنترل۷۱
جدول ۳-۴: مقایسه میانگین تعداد فرزندان خانواده در دو گروه آزمون و کنترل۷۲
جدول ۴-۴: مقایسه میانگین تعداد اعضای خانواده دانش آموزان در دو گروه آزمون و کنترل۷۳
جدول۵-۴: مقایسه میانگین رتبه تولد دانش آموزان در دو گروه آزمون و کنترل۷۳
جدول۶-۴: مقایسه میانگین آخرین معدل تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل۷۸
جدول۷-۴: مقایسه میانگین نمرات بعد استرس ناشی از ناکامی در دو گروه آزمون و کنترل۷۸
جدول۸-۴: مقایسه میانگین نمرات بعد استرس ناشی از تعارضات در دو گروه آزمون و کنترل۷۹
جدول۹-۴ : مقایسه میانگین نمرات بعد فشارهای تحصیلی در گروه آزمون و کنترل۷۹
جدول۱۰-۴: مقایسه میانگین نمرات بعد استرس ناشی از تغییرات در گروه آزمون و کنترل۸۰
جدول۱۱-۴: مقایسه میانگین نمرات استرس خود تحمیلی در گروه آزمون و کنترل۸۰
جدول۱۲-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش فیزیولوژیک به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل۸۱
جدول۱۳-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش هیجانی به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل۸۱
جدول۱۴-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش رفتاری به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل۸۱
جدول۱۵-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش شناختی به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل۸۲
جدول۱۶-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش به استرس در گروه آزمون و کنترل۸۲
جدول۱۷-۴ : مقایسه میانگین نمرات استرس تحصیلی کل در گروه آزمون و کنترل۸۳
جدول۱۸-۴: مقایسه میانگین نمره استرس ناشی از ناکامی قبل و بعد مداخله در گروه آزمون و کنترل۸۴
جدول ۱۹-۴: مقایسه میانگین نمرات استرس ناشی از تعارضات قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل۸۵
جدول۲۰-۴: مقایسه میانگین نمرات استرس ناشی از فشارها در گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله۸۶
جدول۲۱-۴: مقایسه میانگین نمرات استرس ناشی از تغییرات در گروه آزمونو کنترل قبل و بعد مداخله۸۷
جدول ۲۲-۴: مقایسه میانگین نمرات استرس خودتحمیلی در گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله۸۸
جدول۲۳-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش فیزیولوژیک به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل  قبل و بعد مداخله۸۹
جدول۲۴-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش هیجانی به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل  قبل و بعد مداخله۹۰
جدول ۲۵-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش رفتاری به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل  قبل و بعد مداخله۹۱
جدول۲۶-۴: مقایسه میانگین نمرات واکنش شناختی به استرس تحصیلی در گروه آزمون و کنترل  قبل و بعد مداخله۹۲
جدول ۲۷-۴: مقایسه میانگین نمرات استرس تحصیلی کل در در گروه آزمون و کنترل  قبل و بعد مداخله۹۳
جدول۲۸-۴:  مقایسه میانگین تغییرات استرس تحصیلی به تفکیک کیفیت ارتباط در گروه دریافت‌کننده مداخله۹۴
جدول ۲۹-۴: مقایسه میانگین تغییرات استرس تحصیلی به تفکیک سطح تحصیلات پدر در گروه آزمون۹۵
جدول۳۰-۴: مقایسه میانگین تغییرات استرس تحصیلی به تفکیک سطح تحصیلات مادر در  گروه آزمون۹۶
جدول۳۱-۴: مقایسه میانگین تغییرات استرس تحصیلی به تفکیک شغل مادر در دانش‌آموزان گروه آزمون۹۶
  

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار ۱-۲: چارچوب پنداشتی

صفحه
نمودار۱-۴: درصد دانش‌آموزان شرکت کننده در دو گروه برحسب پایه تحصیلی۳۴
نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدران در دو گروه مورد مطالعه۷۲
نمودار۳-۴: درصد نوع اشتغال پدران در دو گروه مورد مطالعه۷۴
نمودار۴-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات مادران در دو گروه مداخله و کنترل۷۴
نمودار ۵-۴: درصد نوع اشتغال مادران در دو گروه مداخله و کنترل۷۵
نمودار۶-۴: توزیع فراوانی کیفیت ارتباط با والدین در دو گروه مداخله و کنترل۷۶
نمودار۷-۴: خط رگرسیون و میزان همبستگی بین آخرین معدل تحصیلی و تغییرات استرس ناشی از تعارضات۹۹
نمودار ۸-۴: خط رگرسیون و میزان همبستگی بین آخرین معدل تحصیلی و تغییرات استرس تحصیلی کل۹۹
نمودار۹-۴: خط رگرسیون و میزان همبستگی بین کیفیت ارتباط دانش‌آموز با والدین  و تغییرات استرس تحصیلی کل۱۰۰

 

 

 

 

 

 


فصل اول
معرفی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 • بیان مسئله
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • تعریف متغیرها
 • پیش‌فرض‌های پژوهش

 

 

 

 

 


بیان مسأله :

در قرن حاضر “استرس” یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهش در علوم مختلف به شمار می‌آید و اهمیت رویدادهای استرس‌زا در بروز مشکلات متعدد فردی و اجتماعی بر کمتر کسی پوشیده است (۱). سازمان بهداشت جهانی انتظار دارد که اختلالات مرتبط استرس در سال ۲۰۲۰ بعنوان دومین علت شایع ناتوانی در میان ملت‌ها تبدیل شود (۲). استرس بخش انکارناپذیر زندگی روزانه است که می‌تواند بهداشت جسم و روان را متاثرکند(۱) و شاید عمومی‌ترین مساله زندگی روزمره انسان باشد، بطوری که گروهی از صاحب نظران آن را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند. دوران ما، عصر استرس و فشارهای عصبی است، دوره‌ای که در آن انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل ایجاد‌کننده استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بیشماری از هر طرف او را احاطه کرده است (۳). نقش استرس‌های روانی – اجتماعی، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش و شکل گیری بیماری‌های مختلف جسمانی، روانی و مرگ و میر افراد مطرح بوده‌ است(۴).

در بسیاری از پژوهش‌ها، مواردی از قبیل زخم معده، دیابت، آسم، اختلالات پوستی، بی خوابی، سندرم روده تحریک پذیر، اضطراب، بیماری‌های کرونر قلبی، میگرن، سردردهای عصبی، تبخال عفونی و ویروسی، عفونت‌های اداری، تومور، فراموشی، هراس، افزایش کلسترول خون، تندخویی و پرخاشگری و ریزش مو را از جمله بیماری‌های ناشی از استرس تلقی شده اند(۴ و ۵). همچنین ارتباط بین استرس و انواع آسیب‌های اجتماعی به ویژه مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در پژوهش‌های متعدد مورد تائید قرار گرفته است. نکته مهم آن است که استرس‌ها نه تنها در شروع و عود بیماری، بلکه در امر درمان این اختلالات نیز تاثیر بسزایی دارند (۶). بر پایه برآورد پزشکان، ۷۵ درصد از شکایات پزشکی، استرس می باشد(۱). طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۲ میلادی، حدود ۱۵۰۰ میلیون نفر در جهان، دچار یکی از اختلالات عصبی، روانی و روانی- اجتماعی‌اند ، که حدود نیمی از آنها را اختلالات خفیف روانی ، همچون افسردگی و اضطراب ، شامل می‌شود و نزدیک به ۲۰ درصد از کل مراجعان به مراکز بهداشتی عمومی در جهان را تشکیل می‌دهند (۱و۳).

علی‌رغم وجود فشارهای روانی در تمام مراحل زندگی ، برخی از مراحل، از جمله نوجوانی بدلیل رویارویی با تغییرات همه جانبه با فشار بیشتری همراه است. دوران بلوغ در بیشتر نوجوانان همراه با فشار و استرس می‏باشد. این فشارها باعث بروز هیجان‏ها، مشکلات عاطفی و گاهی روانی برای آنها می‏شود. نوجوان در مسیر رشد خود با مسائل متفاوتی روبه‌رو شده و سعی در کسب مهارت برای مقابله با رویدادهای زندگی را دارد (۷).

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

مقدمه

         امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است.[۱] هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام  های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.[۲]

این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی ، آن است که درهر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.

در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه    عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT) [3] مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.

نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) [4] در مراکش ۱۹۹۴ منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) [5] تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

 

۱-W.R.Cornish, intellectual property, third edition, Sweet and Maxwell 1996. Para 1-03

۲- Joshuas Gans, philip L wiliams and David Briggs, 2002: 5، para5

۱-The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

۲- Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS)

۳- World Trade Organization (WTO)

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

 

رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

 • ) بیان مسئله

شرکت ها همواره در جستجوی بهبود سهم بازار ، افزایش سود ، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود هستند . برای رسیدن به این اهداف ، توجه به کارایی و اثر بخشی (بهره وری ) و همچنین عملکرد در هر سازمانی از اهمیت فراوانی  برخوردار است . همان طورکه سازمان ها هرچه بیشتر به سمت بکارگیری از فن آوری های نوین و شبکه های ارتباطی روی می آورند ، راه هایی را برای کاربری اطلاعات ، ارایه بهتر خدمات و تولید خود می یابند . این قابلیت ها است که منجر به اثر بخشی و سودآوری بیشتر سازمان خواهد شد . در یک نگاه عملکرد سازمانی بیانگر میزان دستیابی سازمان به اهداف بازاری و مالی است ( رجب زاده و دیگران ، ۱۳۸۹ ،ص ۵۹) . به اشتباه بسیاری بر این باورهستند که عملکرد عبارت از سودآوری سازمان است .  واقعیت این است که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان ، تفکرات مدیریت ،  فلسفه ی وجودی و رسالت سازمان ، شرایط محیطی و موارد بیشمار دیگری مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد . ازاین رو ازشاخصها ومعیارهای متعددی برای این منظور استفاده می شود (کفاش پور، ۱۳۸۸ ، ص۱۱۷) .  درک مفهوم علمی عملکرد در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است . هو ( ۲۰۱۱) معتقد هستند ، عملکرد سازمانی مجموعه ای از اقدامات است که سطح استفاده بهینه از منابع و امکانات را برای نیل به اهداف ، با شیوه ای اقتصادی و بهره ور امکانپذیر می کند . در این خصوص ، شرکت های صنایع فلزی و غذایی  جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار می گیرند . شرکتهایی که با داشتن امکانات فراوان هنوز در ارائه خدمات و کالاها از سرعت و نوآوری لازم برخوردار نیستند . این مورد زمانی جدی تر می شود که مدیران این شرکت ها بدانند ، علیرغم فعالیتی که دارند باید به مشتریان خود نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور پاسخگو باشند. بررسی نتایج عملکرد در شرکت های تولیدی کشور نشان داده است که ، اگر چه عملکرد و نتایج آن برای مدیران مهم است ، اما پژوهش های مستقل ارزیابی ، متغیر عملکرد را در این شرکت ها پر مسئله می دانند( رحیمی ، ۱۳۸۵ ،ص۴۱ ) .

رول استادز[۱] (۱۹۹۸) بیان می کند که عملکرد شرکت ، ناشی از روابط هفت شاخص است که عبارتند از:  اثربخشی: انجام کاردرست در زمان درست- کارایی: مربوط به فرایند تبدیل است- کیفیت: نشاندهنده مفهوم گسترده تری است وشامل سیستمهای عرضه کنندگان ، منابع درون داد ، فرایندتبدیل ، تولید واقعی و سیستمهای کیفیت دریافتی مشتری می شود- بهره وری : نسبت بین جریانات درون داد وبرون داد بهره وری است- محیط کاری : محیطی است که سازمان در آن فعالیت می نماید و از آن تأثیر پذیرفته وبرآن تأثیرمی گذارد- ظرفیت نوآوری : این ظرفیت عنصری کلیدی برای اطمینان از رقابت پذیری بلندمدت است- سودآوری: هدف بهینه کسب و کارسودآوری است  . عملکرد برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکیب اثربخش همه عناصرداخلی سازمان است . این ترکیب سازمان را قادر می سازد که با تغییر سریع ترجیحات مشتریان و عوامل پویای بازار هماهنگ شود. هامبرگ و همکاران[۲] (۱۹۹۹) جنبه های مختلف سنجش عملکرد را شامل سودآوری ، سهم بازار ، رضایت مشتری و وفق پذیری می دانند.  نتایج حاصل از پژوهش  های گوناگون نشان می دهند شرکتهایی که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت سود آوری بازارشان را بهبود می بخشند ، می توانند به عملکرد بالاتری دست یابند  (حاجی پور،۱۳۹۱،ص۶۶)  . عملکرد شرکت پدیده ای مرکزی در مطالعات کسب وکار است . با این حال ، آن را نیز پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند . عملکرد را می توان به عنوان مشخص کننده توانایی شرکت برای ایجاد نتایج قابل قبول و اقدامات دانست ( قراخانی ، ۱۳۹۱، ص ۳۷ ) . در این تحقیق عملکرد از ۲ بعد مالی و بازار مورد بررسی قرار داده شده است . عملکرد بازار بر دو شاخص حفظ مشتری و جذب مشتری جدید تمرکز دارد و عملکرد مالی نیز بر سهم بازار و رشد فروش متمرکز می باشد . از جمله عوامل مرتبط با عملکرد شرکت الگوهای کسب و کار است که در پژوهش حاضر از دو بعد الگوی کسب و کار نوآوری محور و الگوی کسب و کار کارایی محور به مطالعه آن می پردازد  (برتل[۳] ، ۲۰۱۲،ص۸۷) .

از نظر آمیت و زات[۴] (۲۰۰۱) مدل کسب وکار ، طراحی محتوای معامله و ساختار  شرکت را نشان می دهد ، تا به ایجاد ارزش از طریق بهره برداری از فرصت های کسب و کار جدید برسد . مدل همیشه از واقعیت ساده سازی می کند و این به درک اصول کسب وکار  یا برنامه ریزی کردن نحوه دیدگاه کسب و کار آینده کمک می کند (برتل ، ۲۰۱۲،ص۸۷) . هزینه معامله ، زیر بنای اصلی موضوع طرح الگوی کسب و کار کارایی محور را تشکیل می دهد . شرکتها با طرح الگوی کسب و کار کارایی محور قصد افزایش کارایی معامله در بین شرکای تجاری خود از طریق کاهش هزینه معامله را دارند . شرکت با اجرای الگوی کسب و کار کارایی محور سعی در کاهش هزینه های عملیاتی خود در جهت بهبود عملکرد شرکت دارد (برتل ، ۲۰۱۲،ص۸۸) . همچنین به کارگیری طرح الگوی کسب و کار نوآوری محور ، طرفین معامله را به روشهای جدید متصل می کند و یا طرفین معامله با روش های جدید و نوآور آشنا می شوند . در انجام این روش شرکت ها انواع جدیدی از معاملات را طراحی می کنند که به نوبه ی خود به نوآوری در مدل کسب و کار می انجامد. طرح الگوی کسب و کار نوآوری محور از طریق معرفی روشهای جدید به منظور هدایت معاملات اقتصادی ارزشمند می باشد  (برتل ،۲۰۱۲،ص۸۸ ) .

[۱] Rolstads

[۲] Homburg

[۳] MALTE   BRETTEL

[۴]  Amit &zatt

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 

 

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

رشد شهر نشینی منجر به تغییراتی در زمینه تولید و اجزا زباله‌های بیمارستانی داشته است و مدیریت صحیح دفع مواد زائد جامد بیمارستانی مسئله‌ای است که ارتباط مستقیم با سلامت و کنترل عفونت در جامعه دارد. این مواد زائد معمولاً در طی مراقبت و درمان بیماران تولید می‌گردد میزان این زباله‌ها در شهر‌ها ۵/۱ تا ۲ در صد زباله‌های تولیدی را تشکیل می‌دهند. هرچند میزان این مواد کم است اما می‌تواند باعث مخاطرات زیادی شود. این مطالعه تحقیقی است در ارتباط با نقش مدیریت در جمع آوری، حمل‌ونقل و دفع زباله‌های بیمارستانی در شهر تهران. مطالعه فوق بر روی بیمارستان دولتی شهدای تجریش در شهر تهران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است. روش تحقیق بر اساس جمع آوری اطلاعات از بیمارستان‌ها با استفاده از یک چک لیست، پرسشنامه ، مشاهده در محل و آنالیز داده‌ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که نقش مدیریت در امر کنترل پسماندهای بیمارستانی بسیار با اهمیت است چنانچه با تدوین استراتژی‌های کارآمد توسط مدیران و اجرای ان توسط کارکنان می‌توان تا حد زیادی در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی موفق بود. علاوه بر این با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت وضعیت این بیمارستان در زمینه مدیریت پسماند نسبت به سایر بیمارستان‌های ایران مطلوب گزارش شد.

 

کلمات کلیدی: بیمارستانزباله عفونیجمع آوری زباله زباله خطر

 

 

 

 

فصل اول
مقدمه و کلیات


 

۱-۱ مقدمه

انسان بزرگترین کاربر زمین است و برای فراهم آوردن نیاز خود، بیشترین بهره را از زمین می برد. این بهره‏‏‏‏‏‏‏‏­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­‌‏‏وری روز افزون، بدون پیامد نیست. انسان به نسبت بهره­مندی از طبیعت برای فراهم آوردن خوراک و پوشاک و ساخت و پرداخت دستگاه­هایی که شیوه و روند زندگی را بهبود می­بخشد، پسماند و دوریز تولید می کند. پسماندهای که برخی به طبیعت باز می­گردند، برخی بازیافت شده، دوباره به چرخه تولید و بهره وری باز می­گردند و برخی دیگر که روی دست طبیعت و انسان می­مانند و چاره ای نمی­ماند مگر کاستن  خطر و آلودگی آن­ها و پنهان کردن آن در دل خاک تا شاید خاک خود راهی برای دگرگونی و بازیافت این مواد باشند.

پسماند­های پزشکی یا بهداشتی[۱]، کلیه پسماندهای  تولید شده توسط واحد­های تأمین وحفظ سلامت، مؤسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه ها را دربر می­گیرد یا به عبارت دیگر به کلیه پسماندهای عفونی وزیان آور ناشی از بیمارستان­ها، مراکز بهداشتی ودرمانی، آزمایشگاه­های تشخیص طبی وسایر مراکز مشابه گفته می­شود. از منابع عمده زایدات بیولوژیکی، بیمارستان­ها، آزمایشگاه­ها و مراکز تحقیقات پزشکی هستند.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت[۲]، پسماندهای بیمارستانی، کلیه پسماندهای تولید شده توسط واحدهای تامین وحفظ سلامت، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه­ها را در بر مسی گیرد. این تعریف حتی پسماندهای تولید شده درمنازل (مانند تزریق انسولین، دیالیز و …) را نیز شامل می­شود(WHO, 1999).

با توجه به حجم تولید بالای پسماند توسط مراکز بهداشتی- درمانی که به طور نمونه در سال ۱۳۸۵ به ۸۰ تن پسماند بیمارستانی در شهر تهران به ازای هر روز رسیده و عدم استفاده از فناوری­های لازم جهت بی خطر سازی و دفن بهداشتی ،مردم و ارگان­های مرتبط را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. همچنین پسماند­­­­های بیمارستانی به دلیل داشتن انواع‌ گوناگونی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌های استافیلوکوک‌ و استرپتوکوک، باسیل سل و کزاز، ویروس هپاتیت(هپاتیت‌ ب و ث) و ویروس ایدز و بسیاری دیگر از میکروب­های‌ بیماریزا مخلوط­های میکروبی و عفونی جزء خطرناک­ترین پسماند­­­های جامعه شهری محسوب می­گردند‌‌‌‌(نوری، ۱۳۶۹).

لذا بی­­­­­­ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫـﺎی بیمارستانی، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و اﭘﯿﺪﻣﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘه­ای وﺷﻬﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ­ﻫﺎ ﯾﮏ ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪی ﺑـﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷـﻮند(and Fabres, 1998 .( Tissat

چندین دهه است که مدیریت پسماند های بیمارستانی در دستور کار کشورهای جهان قرار گرفته است  و کشورهای پیشگام در این زمینه  به پیشرفت ها و دستاورد­های سودمندی دست یافته اند و افزون  بر تلاش برای بهبود شرایط زندگی بستری اقتصادی را نیز فراهم  ساخته اند. با وجود روش­های نوین جهت دفع پسماندهای بیمارستانی در بسیاری از مناطق کشور دفع این پسماند­های خطرناک همچنان به روش سنتی و از طریق ” دفن ” صورت می‌گیرد. دفن پسماندهای بیمارستانی، علاوه بر آلودگی‌­های زیست­محیطی و آبهای زیرزمینی، خطر گسترش برخی از بیماری­ها را در پی دارد. دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی به شیوه­های کنونی در کشور می­تواند عواقب وپیامد­­­­­های جبران ناپذیری بد­­­­نبال داشته باشد(سید محمدی، ۱۳۸۳).

درحال حاضر در بیشتر کشور­های دنیا دفن پسماند­های بیمارستانی به روش بی­خطر کردن و استریل کردن صورت می­گیرد و این شیوه جایگزین دفع کردن پسماند­های بیمارستانی از طریق پلاسما کردن و دستگاه زباله سوز شده است. دفن پسماندهای بیمارستانی به روش کنونی و همچنین استفاده از زباله سوز به دلیل آلودگی‌هایی که به همراه دارد به عنوان یک بحران جدی تلقی می­شود. در زمان حاضر پسماندهای عفونی مراکزبهداشتی درمانی، مطب­ها و آزمایشگاه­های تشخیص طبی و مراکز درمانی از جمله بیمارستان­ها با پسماند‌های شهری امحاء می­گردد که بر بهداشت و سلامت مردم تاثیرگذار است. پسماندهای شهری قابل بازیافت و تبدیل به کود و قابل استفاده در سطح شهر می­باشد و به این علت مخلوط ­­­­نمودن پسماندهای شهری و بیمارستانی تهدیدی است برای بهداشت شهروندان و کارکنان بخش خدمات شهری شهرداری­ها وسازمان­های مدیریت پسماند که با این قبیل پسماندها درتماس می­باشند. کشورهای پیشرفته و توسعه یافته پیش از این از زباله سوز و سپس از طریق پلاسما، اقدام به امحاء پسماندهای عفونی می‌کردند(Armbruster, 1998 ).

خرید تجهیزات برای بی‌خطرکردن پسماندهای بیمارستانی به روش روز دنیا، مستلزم اعتبارات زیادی است که می بایست از طرف دولت تامین گردد. مدیریت پسماندهای بیمارستانی نزدیک به پنج سال است که در ایران  به اجرا گذاشته شده و سازمان­های بهداشت و درمان،محیط زیست و شهرداری­ها به لحاظ قانونی دست­اندر کار اجرایی آن و نظارت بر مدیریت درست آن شده­اند(سازمان شهرداری، ۱۳۹۱).

پسماندهای ویژه طبق قانون مدیریت پسماند، مصوبه ۹ خرداد ۱۳۸۳ شامل چند گروه اصلی می­باشد. مهم‌ترین این گروه پسماندها،‌ پسماندهای بیمارستانی بوده که نقش بسزایی در به خطر انداختن سلامت شهروندان دارد. اصول درست این شیوه ها در استاندارد­های ناظر بر بهداشت محیط و حفاظت محیط ‌زیست از قبیل استاندارد EPA مربوط به ایالات متحده آمریکا و راهنمای EC مربوط به اتحادیه اروپا است. پسماندهای بیمارستانی شامل عفونی، پاتولوژیک، اجسام تیزوبرنده، دارویی، سرطان‌زا، شیمیایی، رادیواکتیو، براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفکیک مناسب پسماندها، پسماندها شامل ۸۰ درصد پسماندهای عادی مراکز درمانی، ۱۵ درصد پسماندهای پاتولوژیکی و عفونی، یک درصد اجسام تیزوبرنده، سه درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی و کمتر از یک درصد پسماندها مخصوص مواد رادیواکتیو، کپسول‌های گاز، دماسنج‌های جیوه‌ای شکسته و باطری‌های استفاده شده می­باشد. شیوه­های از بین بردن پسماندها  شامل سوزاندن به وسیله زباله ‌سوز، ضدعفونی شیمیایی، عملیات حرارتی مرطوب، عملیات حرارتی خشک، استفاده از امواج میکروویو، دفن کردن یا انباشته‌سازی و بی‌حرکت سازی است.

۱ ( Health- Care Wastes

۲) World Health Organization (WHO)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پسماندهای بیمارستانی

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴ -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فصل اول : کلیات

 

 ۱-۱مقدمه

حمل و نقل همواره از مهمترین بخشهای مرتبط باهرگونه فعالیتهای تولیدی و خدماتی به شمار رفته و یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می گردد. از بین بخشهای متفاوت حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی)، بخش حمل و نقل دریایی بنا به دلایل اقتصادی از جمله، هزینه پایین­ترحمل و نقل در مقایسه با سایر بخشها و همچنین، حجم بسیار بالا و ظرفیت فوق­العاده، مهمترین بخش محسوب می گردد. با توجه به سهم بسیار بالای بخش حمل و نقل دریایی در صرفه جویی هزینه ها، این بخش غالباً نقش فعالی در القای اصلاحات و خواسته­های خود به سایر بخشها دارد. شبکه حمل و نقل به ویژه در بخش دریایی، به دلیل گستردگی ارتباطات جهانی و مبادلات بین­المللی، همواره در معرض تغییرات محیطی قرار داشته و دارد. این تغییرات را می­توان بصورتهای تکنولوژیکی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت که هر یک به نوعی می تواند بر نحوه عملکرد سایر بخشها و همچنین بر شبکه حمل و نقل تأثیر گذار باشد (غروی، ۱۳۸۱).

یکی از مهمترین تغییرات تکنولوژیکی، پیدایش کانتینر و گسترش کاربرد آن در سطح وسیع در شبکه حمل و نقل                 بین المللی است. کانتینر به دلیل امتیازات خاص خود، به سرعت در شبکه حمل و نقل رسوخ پیدا کرده و کلیه کشورهای جهان را ملزم به اصلاح سیستم حمل و نقل خود نموده است.کانتینری کردن به معنای جابجایی محموله ها در کانتینرها، سیستمی است که در دریا و خشکی پیشرفت کرده است، کانتینری شدن حمل و نقل بین المللی از اواخر دهه ۶۰ میلادی با ورود کانتینر آغاز شده و در دهه ۷۰ میلادی توسعه یافته است (غروی، ۱۳۸۱).

با توجه به گرایش روز افزون ناوگان حمل و نقل دریایی جهان در جهت کانتینری نمودن محمولات، جهت پاسخگویی به نیازهای واردات و صادرات هر کشور، بدون شک کانتینریزاسیون به عنوان اصلی ترین مشخصه توسعه اقتصادی کشورها محسوب شده و بخش قابل توجهی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد. اهمیت این موضوع وقتی قابل ذکر است که امروزه  بیش از ۹۰ درصد کالاهای تجاری توسط حمل و نقل دریایی جابه جا می گردد و در این روش نیز سهم حمل و نقل کانتینری در حال افزایش می­باشد، اگر چه تعیین ارزش مالی محمولات در حمل و نقل کانتینری، تقریباً غیر ممکن است اما صندوق توسعه و تجارت سازمان ملل ارزش آن را تا حدود ۵ درصد مجموع تجارت جهانی برآورد کرده است( صفارزاده و همکاران، ۱۳۸۵).

در ابتدای این فصل توضیح مختصری در خصوص اهمیت مسئله آینده نگاری ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی ارائه شده و سپس اهداف تحقیق به طور خلاصه شرح داده می شود و در ادامه روش های دست یابی به این اهداف نیز مشخص خواهد شد .

 

  ۲-۱بیان مسئله

کشور ایران با حدود ۳۰۰۰ کیلومتر مرز دریایی، موقعیت ویژه ای در منطقه و نیز به لحاظ ارتباط با آبهای جهان از اهمیت فوق­العاده ای در بخش حمل و نقل دریایی برخوردار است و از سویی دیگر با قرار گرفتن در مسیر تجارت جهانی موقعیت بسیار ممتازی دارد که می تواند منشأ درآمدهای اقتصادی فراوانی باشد، همچنین ایران به دلایل مختلفی از جمله جغرافیای دریایی، داشتن موقعیت مناسب در بین کشورهای اروپایی و آسیای میانه، دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریایی خزر درشمال و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب و نیز شرق- غرب به عنوان چهار راه تجارت جهانی مطرح است (طرح جامع بنادر ایران، ۱۳۸۳).

از این رو کشور ایران به منظور دستیابی به سهم بیشتر در این صنعت (ازنظر تناژ و درآمد)، چاره­ای جز تقویت                   ظرفیت­های باالقوه و اجرای طرح­های توسعه­ای شبکه حمل و نقل، ایجاد زیرساختهای مرتبط، سرمایه گذاری، مدیریت و توسعه تجهیزات و منابع انسانی در بنادر را نخواهد داشت و از آنجایی که بر اساس نتایج مطالعات طرح جامع بنادر کشور ظرفیت عملیاتی بنادر کشور درسال ۱۳۹۴ به ۱۶۰ میلیون تن خواهد رسید که نیمی از آن (۷ میلیون تی ای یو) به صورت کانتینری می­باشد، بنابراین شناخت فاکتورها و عوامل مؤثر بر ترافیک کانتینری در بنادر کشور و در نظر گرفتن طیف وسیعی از حالت­های ممکن در عملیات کانتینری در سال­های آتی به منظور استفاده از ظرفیت و پتانسیل­های کشور در این صنعت و برنامه ریزی جهت ایجاد زیرساخت­های لازم برای تحقق اهداف خویش بسیار حائز اهمیت است. بی تردید در این چارچوب مطالعه و تحقیق در خصوص وضعیت­های ممکن در آینده ممکن ترافیک کانتینری بنادر کشور به عنوان یک برنامه استراتژیک در بخش حمل و نقل دریایی و به ویژه حمل و نقل کانتینری مطرح بوده و می­تواند در بر گیرنده تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عمرانی ملی با نگرش به سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور[۱]موجب گردد تا کلیه سرمایه گذاری­ها در توسعه این بخش با هماهنگی بیشتر دستگاهها و در چارچوب اهداف مشخص و اولویت­بندی شده به نتیجه مطلوب­تری دست یابد و منجر به ساخت، توسعه و تجهیز بنادر در ابعاد لازم، استفاده از تجهیزات پیشرفته و نهایتاً استفاده از تکنولوژی مدرن اطلاعاتی و نهادینه سازی جهت پذیرش مناسب محمولات، افزایش میزان ترانزیت، ترانشیپ، واردات و صادرات و به ویژه صادرات غیر نفتی به منظور دست یابی به امری حیاتی در افزایش رشد اقتصاد ملی و توسعه پایدار گردد. از آنجا که در معادلات سیاسی و اقتصادی و لجستیکی کشور در قرن بیست و یکم، نقش بنادر بسیار حساس و سرنوشت ساز است، بنابراین برای ایجاد و حفظ کریدورهای جابجایی کالای منطقه در کشورمی بایست بنادر خود را با ظرفیتی مناسب، تجهیزات مدرن و پیشرفته، ایمن و سریع مجهز نماییم و این اهداف بدون برنامه ریزی و داشتن اطلاعات کافی از حالت های ممکن درامر جابه جایی محمولات محقق نخواهد شد(طرح جامع بنادر ایران، ۱۳۸۳).

بنابراین در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا حجم تقاضاهای بالقوه ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در حالت­های مختلف را تعیین نماییم. در این تحقیق هدف از آینده نگاری، پیش بینی بر مبنای مدل های اقتصادسنجی آینده و گذشته نیست، بلکه این تحقیق تلاش می­نماید تا با ایجاد تغییر در فاکتورهای موثر در صنعت حمل ­و ­نقل کانتینری، آینده های این صنعت در سال ۱۴۰۴ را پیش­بینی نماید تا از این طریق حالت­های مختلف توسعه و یا ایجاد زیرساختهای جدید به منظور افزایش حجم عملکرد بنادر کشور در دستور کار برنامه­ریزان بندری قرار گیرد. با توجه به اینکه پیش نیاز چنین هدفی داشتن برنامه ریزی صحیح و جامع بوده و هیچ برنامه­ریزی نیز بدون  مطالعه و پژوهش محقق نخواهد شد و نظر به اینکه سال ۱۴۰۴ سال پایان سند چشم انداز کشور می باشد، بنابراین آینده- نگاری ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۴ با توجه به اصلی­ترین متغیرهای اثر گذار با رویکردی متفاوت می­تواند پیش نیاز و مأخذی برای برنامه­ریزی در پانزده سال آتی حمل و نقل دریایی در آن بندر باشد .

[۱] سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۲ از دفتر مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری وقت ارسال شد که یکی از اهداف آن دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردیگرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴ -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اهمیت و ضرورت تحقیق

در طول دهه گذشته، توافق عمومی در رابطه با اهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین افزایش یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت­ها را قادر می­سازد تا از طریق اعمال نوآوری بیشتر و تحمل هزینه­های کمتر، بر محدودیت­های منابع خود غلبه نمایند راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین، تأمین کنندگان و مشتریان را به سوی فرآیند خلق ارزش رهنمون می سازد و برای مشتریان شرکت ارزش آفرینی می کند. این راهبرد می تواند برای شرکت شرایطی را فراهم سازد تا در پرتوی آن قادر شود بر شایستگی­های کلیدی و حیطه­های تخصصی خاص خود تمرکز نماید. بنابراین ، می­توان چنین عنوان نمود که زنجیره تأمین و برقراری یکپارچگی در آن ، مهمترین عامل در رقابت­پذیری شرکت به شمار می­روند. درک روابط میان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی و بین المللی حیاتی و ضروری است سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند. یکپارچگی زنجیره تأمین مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی دارد، همچنین فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

Related posts:

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه – پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مقدمه

مدیریت زنجیره تأمین، یک فلسفه جامع برای اداره جریان کانال­های توزیع از عرضه کننده تا مصرف کننده می­باشد. مدیریت زنجیره عرضه، یک وسیله جهت مبادله مستمر اطلاعات و بهسازی عملکرد سازمان­ها فراهم می­کند. مدیریت زنجیره تأمین به سازمان­ها کمک خواهد کرد که دانش فنی به دست آورند و از دیگران در جهت بهبود کیفیت محیط زیستشان یاری جویند. هم افزایی رعایت ملاحظات زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین فرصتی را برای سازمان ها فراهم می­کند تا بهره­وری، کیفیت و عملکرد محیطی خود را از طریق جریان پیوسته اطلاعات ارتقا دهند. رعایت ملاحظات زیست محیطی در ترکیب با مدیریت زنجیره تأمین یک موقعیت برنده ـ برنده برای سازمان ها ایجاد می کند و به آنها در به وجود آمدن یک مزیت قوی در بازار جهانی (از طریق کاهش هزینه و بهبود در رقابت) کمک می کند. مدیرت زنجیره تأمین نتیجه تکاملی مدیریت انبارداری است. در دهه ۶۰ کارشناسان با مطالعه بر روی رابطه داخلی بین انبارداری و حمل و نقل و یکپارچه سازی آنها قادر به کاهش موجودی خود شدند که حاصل این مطالعات مدیریت توزیع نام گرفت. در مسیر تکامل با اضافه شدن مباحث مدیریت ساخت، تدارکات و سفارشها به مدیریت توزیع مفهوم لجستیک پدید آمد و وضعیت کنونی یعنی زنجیره تأمین نتیجه به هم پیوستن حلقه های عملیاتی مختلف است که در ابتدای آن عرضه کنندگان و در انتهای آن مشتریان قرار دارند. یک زنجیره تأمین به جریان مواد، اطلاعات، وجوه و خدمات از تأمین کنندگان مواد خام طی کارگاهها و انبارها تا مشتریان پایانی اشاره دارد و شامل سازمانها و فرایندهایی می شود که کالاها، اطلاعات و خدمات را ایجاد و به مصرف کنندگان تحویل می دهند. این زنجیره شامل خیلی از وظایف از قبیل خرید، جریان وجوه، حمل و نقل مواد، برنامه ریزی و کنترل تولید، موجودی و لجستیکی و توزیع و تحویل می­گردد. اهداف نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین مدرن کاهش عدم اطمینان و ریسک در زنجیره تأمین است. با وجود آن، به طور مثبتی بر سطوح موجودی، زمان چرخه، فرایندهای تجاری و سرویس­های خدماتی به مشتری اثر می­گذارد. این زنجیره فرایندی پویا است که فعالیت­های همزمان، ارزیابی­های مستمر از طرفین درگیر، فناوری­های به کار رفته در آن و ساختار سازمانی را شامل می­شود. این فناوری برای مشتریان امکاناتی را فراهم می­آورد تا حق انتخاب فراوانی را داشته باشند و به صورت فزاینده­ای به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و هدف در آن ایجاد ارزش برای مصرف کننده است. همه این عوامل بر افزایش سودآوری و رقابتی بودن کمک می کنند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

Related posts: