منابع مقاله حقوق با موضوع سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

ایران پیوسته عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده ولی تفسیرهای نامناسبی از فعالیت های ایران به نمایش گذاشته شده است. امروزه ان پی تی به ابزاری برای امریکا و شورای امنیت تبدیل شده است و این کشورها مایلند تا انحصار فناوری انرژی هسته ای را در اختیار خود داشته باشند. اگرچه معیار و استانداردی برای کارآمدی آژانس وجود ندارد اما شواهد موجود در جهان و فعالیت های هسته ای صورت گرفته نشان می دهد که عملکرد آژانس تا کنون قابل قبول نبوده است. خردمندهای جهان قادرند از ضعفهای سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن ، به عنوان فرصت مناسب تا حد امکان به نفع خود استفاده کنند و ضعف آنان را به رخ جهانیان بکشند. اکنون کشورهای بیشتری در جهان از سلاح هسته ای برخوردار هستند و کشورهایی از جمله هند از فناوری غیرنظامی خود برای کسب توانایی تولید سلاح هسته ای استفاده کرده اند، اما این سازمان در بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل به دلایل سیاسی و فنی از یافتن اطلاعات صحیح ناتوان است و کارایی نظام راستی آزمایی آن جای پرسش است .شاید تامین بودجه این نهاد توسط کشورهایی که مایلند فعالیت های آژانس تحت نظارت آنها باشد دلیل دیگر برای عدم استقلال این نهاد بین المللی باشد. همه این موارد باعث نمی شود که وجود چنین سازمانی به یکسره تقبیح یا نادیده گرفته شود بلکه به نظر می رسد اصلاح و تغییر ساختار آن از جمله ضروری ترین نکاتی است که باید درباره عملکرد آن مورد ملاحظه قرار گیرد. در این میان آنچه درخشش خاصی داشته و مورد توجه بیشتر کشورهاست ، حذف رویکرد گزینشی در رفتار با کشورهاست. سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن ، بی گمان در چارچوب اهداف قدرت های بزرگ عمل خواهند کرد اما نباید یکسره به عنوان تهدید به شمار رود.
پیوست ها:
اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی
تذکر: متن این اساسنامه که مشتمل بر 23 ماده و یک ضمیمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
ماده اول – در تاسیس آژانس
طرفین این اساسنامه یک آژانس بین المللی انرژی اتمی که من بعد در این اساسنامه بنام آژانس خوانده خواهد شد طبق مبانی و شرایط مصرحه ذیل تاسیس می کنند.
ماده دوم – در مقاصد
آژانس خواهد کوشید تا سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد و تا جائی که بدان قادر باشد کسب اطمینان خواهد کرد که هر کمکی که بوسیله آژانس یا بنا به تقاضای آن و یا تحت سرپرستی و نظارت آن بعمل خواهد آمد برای پیشرفت هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده سوم – در وظایف
الف- آژانس مجاز است:
1- تحقیق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن را برای مقاصد غیر نظامی در سراسر جهان تشویق و مساعدت نماید و در صورتیکه از آژانس تقاضا شده باشد جهت تامین انجام خدمات یا تهیه مواد و وسایل و تاسیسات برای یک عضو آژانس از طرف عضو دیگر به عنوان واسطه عمل کند و نیز جهت تحقیق در انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غیر نظامی هم عمل یا خدمت مفیدی را انجام دهد.

2- به منظور تامین وسائل تحقیق درباره انژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غیر نظامی و از جمله تولید نیروی برق با توجه لازم به احتیاجات نواحی عقب مانده جهان طبق این اساسنامه مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیسات ضروری را تدارک و تحویل نماید.
3- مبادله اطلاعات علمی و فنی را جهت استفاده از انرژی اتمی در مقاصد غیر نظامی تسهیل کند.
4- مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان را در زمینه استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی تشویق نمایند.
5- جهت حصول اطمینان بر اینکه مواد شکاف پذیر مخصوص و سایر مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیسات و اطلاعاتی که بوسیله آژانس یا طبق تقاضای آن و یا تحت سرپرستی و نظارت آن تدارک شده در پیشرفت هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد تدابیر احتیاطی اتخاذ و اجرا کند و این تدبیر احتیاطی را طبق تقاضای طرفین این اساسنامه برقراردادهای دو یا چند جانبه مشمول دهد و یا بنابر تقاضای یک دولت هرگونه فعالیت آن دولت را در زمینه انرژی اتمی مشمول این تدابیر احتیاطی سازد.
6- برای حفظ سلامتی و تقلیل مخاطرات جانی و مالی و (از جمله درباره شرایط کار) با مشورت و عنداللزوم با همکاری مقامات صالح سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه آن مقرراتی اساسی (استاندارد) وضع و یا اقتباس نماید وجهت اجرای این مقررات اساسی چه در مورد عملیات خود آژانس و چه مورد عملیات مربوط به استعمال مواد و استفاده از خدمات و تجهیزات و تاسیسات و اطلاعاتی که بنا بر تقاضای آژانس یا تحت نظارت و سرپرستی آن بعمل می آید تدابیر لازم اتخاذ کند و نیز ترتیب مقتضی بدهد که بر حسب تقاضای طرفین و این اساسنامه و مقررات اساسی مزبور در مورد عملیات مربوط به قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین در صورت تقاضای یک دولت در مورد کلیه عملیات آن دولت در زمینه انرژی اتمی به موقع اجرا درآید.
7- هرگاه در یک منطقه به خصوص وسائل و تاسیسات و تجهیزات موجود غیر کافی و یا استفاده از آن فقط تحت شرایطی میسر باشد که رضایت بخش شناخته نشود هر نوع وسائل و تاسیسات و تجهیزاتی که جهت انجام اقدامات مجاز آژانس مفید باشد تهیه و یا ایجاد کند.
ب- آژانس ضمن انجام وظایف خود:
1- در فعالیتهای خود به قسمی عمل خواهد کرد که با هدفها و اصول سازمان ملل متحد به منظور پیشرفت صلح و تعاون بین المللی و یا سیاست متخذه از طرف ملل متحد به منظور تحقق یک خلع سلاح تضمین شده در سراسر جهان و با سایر قراردادهای بین المللی که به منظور اجرای چنین سیاستهائی بوجود آمده است منطبق باشد.
2- برای حصول اطمینان از اینکه مواد شکافت پذیر مخصوصی که آژانس دریافت می دارد جز در مقاصد غیر نظامی به مصرف نخواهد رسید بر استعمال مواد مزبور نظارت برقرار خواهد ساخت.
3- منابع و ذخایر خود را در سراسر جهان به قسمی توزیع خواهد کرد که استعمال موثر و تا حداکثر استفاده عموم از مصرف آن در جمیع مناطق جهان با توجه به احتیاجات مخصوص نواحی عقب افتاده جهان تامین گردد.
4- گزارشهای سالیانه ای از فعالیت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعالیتهای آژانس مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد آژانس شورای مزبور را که مسوولیت اصلی صلح و امنیت جهان را به عهده دارد از آن مستحضر خواهد ساخت و همچنین آژانس می تواند اقداماتی را که طبق این اساسنامه بدان مجاز می باشد و از جمله اقداماتی که در بند 3 ازماده 12 پیش بینی شده بعمل آورد.
5- گزارشهایی را به شورای اقتصادی و اجتماعی و سایر مقامات ملل متحد در خصوص مسائلی که در صلاحیت آنها است تسلیم می نماید.
پ- کمکی را که آژانس ضمن انجام وظایف خود به اعضای خود می کند مقید به هیچ شرط سیاسی و اقتصادی و نظامی یا هر شرط دیگری که مغایر با مقررات این اساسنامه باشد نخواهد نمود.
ت- بشرط رعایت مقررات این اساسنامه و مقررات قراردادهایی که بین یک دولت یا دسته ای از دولتها طبق مقررات این اساسنامه یا با آژانس منعقد شده باشد آژانس فعالیتهای خود را با توجه به حق حاکمیت دولتها به عمل خواهد آورد.
ماده چهارم – در عضویت
الف- اعضای موسس این آژانس عبارتند از دولی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن بوده و این اساسنامه را در ظرف نود روز از تاریخی که برای امضا آماده می شود امضا و سند تصویب را تسلیم نموده باشند.
ب- اعضای دیگر آژانس دولتهایی هستند که اعم از داشتن یا نداشتن عضویت در سازمان ملل متحد با یکی از موسسات تخصصی آن عضویت آنها بنا به توصیه شورای حکام از طرف کنفرانس عمومی تصویب شود و سند الحاق به این اساسنامه را تسلیم نمایند.
هنگام توضیح یا پذیرفتن دولتی به عضویت آژانس شورای حکام و کنفرانس عمومی درباره قدرت و تمایل آن دولت به ایفای تعهداتی که به اعضای آژانس تعلق خواهد گرفت با توجه به قدرت و تمایل آن دولت به اجرای مقاصد و اصول منشور ملل متحد اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
پ- آژانس بر اصل تساوی حق حاکمیت جمیع اعضای آن مبتنی می باشد و برای اینکه حقوق و امتیازات ناشی از عضویت آژانس برای کلیه اعضاء تامین گردد جمیع اعضا موظفند تعهداتی را که طبق این اساسنامه به عهده گرفته اند با حسن نیت اجرا کنند.
ماده پنجم – در کنفرانس عمومی
الف- یک کنفرانس عمومی مرکب از نمایندگان کلیه اعضای آژانس یا به صورت عادی سالیانه و یا بر حسب دعوت مدیرکل که طبق تقاضای شورای حکام یا اکثریت اعضا به عمل خواهد آمد بصورت فوق العاده انعقاد خواهد یافت م
حل اجلاس این کنفرانس مقر دائمی آژانس خواهد بود مگر اینکه کنفرانس عمومی تصمیم دیگری اتخاذ کند.
ب- هر یک از اعضا در این کنفرانس ها یکنفر نماینده خواهد داشت که می تواند اعضای علی البدل و مشاورینی همراه خود داشته باشد هزینه حضور هر نمایندگی بوسیله عضو ذینفع تادیه خواهد شد.
پ- کنفرانس عمومی در آغاز هر دوره اجلاسیه یکنفر رییس و متصدیان دیگری را که لازم باشد انتخاب خواهد کرد و این منتخبین در طول دوره اجلاسیه انجام وظیفه خواهند نمود کنفرانس عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه نظامنامه داخلی خود را وضع می نماید. هر عضو دارای یک رای خواهد بود. تصمیمات مربوط به مسائلی که در بند ح از ماده 14 و قسمت یک بند پ ازماده 18 و بند ب از ماده 19 پیش بینی شده به اکثریت دو ثلث اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد تصمیمات مربوط به مسائل دیگر از جمله اینکه کدام مسائل یا کدام دسته از مسائل جدید باید به اکثریت دو ثلث آراء حل شود منوط به اکثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده خواهد بود حد نصاب با اکثریت اعضا حاصل می گردد.
ت- کنفرانس عمومی می تواند کلیه مسائل و اموری را که در حدود این اساسنامه بوده و یا به اختیارات و عملیات یکی از مقامات پیش بینی شده در این اساسنامه ارتباط داشته باشد مورد بحث قرار دهد و به اعضای آژانس و شورای حکام و یا به هر دو در باب مسائل و امور مزبور توصیه هایی بنماید.
ث- کنفرانس عمومی:
1- اعضا شورای حکام را طبق ماده 6 انتخاب می کند.
2- پذیرش اعضای جدید را طبق ماده 4 تصویب می نماید.
3- امتیازات و حقوق هر عضو را طبق ماده 19 معلق می سازد.
4- گزارش سالیانه شورای حکام را مورد مداقه قرار می دهد.
5- طبق ماده 14 بودجه آژانس را بنا به توصیه شورای حکام تصویب می نماید و با این که بودجه مزبور را کلا یا جزئا به ضمیمه توصیه های خود به شورای حکام اعاده می دهد که از نو به کنفرانس تقدیم کنند.
6- گزارشهائی که باید به سازمان ملل متحد تسلیم شود به طوری که در قرارداد مربوط به مناسبات آژانس با سازمان ملل پیش بینی شده به استثنای گزارشهای مذکوره در بند ب از ماده 12 را تصویب می کند و یا آنرا به ضمیمه توصیه های خود به شورای حکام عودت می دهد.
7- هر قراردادی را که بین آژانس و سازمان ملل یا موسسات دیگر بسته می شود به طوریکه در ماده 16 پیش بینی شده تصویب می کنند یا آن را به ضمیمه توصیه های خود به هیات اعاده می دهند و شورای حکام آنرا مجددا به کنفرانس عمومی تقدیم می نماید.
8- قواعد و حدودی را که شورای حکام می تواند در حیطه آن طبق بند ج از ماده 14 مبادرت به استقراض نماید و نیز شرایط قبول وجوهی که داوطلبانه به آژانس تقدیم می شود و همچنین طبق بند ج از ماده 14 طریق مصرف وجوه عمومی مذکور در آن بند را تصویب می کند.
9- اصلاحات در این اساسنامه را طبق بند پ از ماده 18 تصویب می کند.
10- انتصاب مدیرکل را طبق بند الف از ماده 7 تصویب می نماید.
ج- کنفرانس عمومی صلاحیت دارد:
1- درباره هر مطلبی که شورای حکام به خصوص برای کسب تکلیف به کنفرانس عمومی احاله می کند اخذ تصمیم نماید.
2- موضوعاتی را برای بررسی به شورای حکام ارجاع و یا از هیات مزبور تسلیم گزارشهایی را درباره هر موضوعی که به عملیات آژانس مربوط باشد درخواست کند.
ماده ششم – ماده واحده – اصلاحیه ماده ششم اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی که در تاریخ 28 سپتامبر 1970 (6 مهر ماه 1349) در وین به تصویب چهاردهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن اصلاحیه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16/3/1350 در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
ماده ششم – در شورای حکام
الف – شورای حکام به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد:
اول – شورای حکامی که به علت انقضای دوره باید کنار رود برای عضویت در شورای حکام نه نفر اعضا را که در تکنولوژی انرژی اتمی منجمله تولید مواد خام از سایرین مجرب تر باشند تعیین می کند به علاوه از هر یک از مناطقی که ذیلا ذکر می شود برای عضویت در شورای حکام عضوی را که در تکنولوژی اتمی و منجمله تولید مواد خام مجرب تر باشد به شرط آن که منطقه مزبور نماینده ای در میان عضو مذکور در فوق نداشته باشد معین می نماید.
1 – آمریکای شمالی
2 – آمریکای لاتین
3 – اروپای غربی
4 – اروپای شرقی
5 – آفریقا
6 – خاورمیانه و آسیای جنوبی
7 – آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
8 – خاور دور.
دوم – کنفرانس عمومی برای عضویت در شورای حکام – اعضای زیر را انتخاب می نماید:
الف – بیست عضو با رعایت این که مناطق مصرحه در قسمت (الف – 1) این ماده باید در شورا به طور منصفانه نمایندگی داشته باشد به نحوی که شورای حکام همواره دارای پنج نماینده از منطقه آمریکای لاتین و چهار نماینده از منطقه اروپای غربی و سه نماینده از منطقه اروپای شرقی و چهار نماینده از منطقه
آفریقا و دو نماینده از منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی و یک نماینده از منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام و یک نماینده از طرف منطقه خاور دور باشد.
هیچ یک از اعضای این گروه نمی تواند بعد از انقضای دوره خدمت به نمایندگی در همان گروه انتخاب شود.
ب – یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
خاورمیانه و آسیای جنوبی .
آسیای جنوب شرقی .
اقیانوس آرام و خاور دور.
ج – یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
آفریقا

خاورمیانه و آسیای جنوبی
آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
ب – انتخابات مصرحه در (الف – 1) این ماده منتهای شصت روز قبل از هر اجلاس کنفرانس عمومی عادی سالانه به عمل خواهد آمد – انتخابات پیش بینی شده در قسمت (الف 2) این ماده طی دوره های اجلاسیه کنفرانس عمومی عادی صورت خواهد گرفت .
ج – اعضایی که طبق مقررات قسمت (الف – 1) این ماده در شورای حکام عضویت یافته اند از پایان اجلاس کنفرانس عمومی عادی سالانه که آنها را تعیین نموده تا پایان اجلاس کنفرانس عمومی عادی سالانه آینده متصدی این سمت خواهند بود.
د – اعضایی که طبق قسمت (الف 2) این ماده در شورای حکام عضویت یافته اند از پایان هر اجلاس هر کنفرانس عمومی عادی سالانه متصدی این سمت خواهند بود.
ه – هر یک از اعضای شورای حکام دارای یک رای می باشد. تصمیمات مربوط به میزان بودجه آژانس طبق مقررات مندرج در بند ح از ماده 14 به اکثریت دو ثلث اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ می گردد. تصمیمات مربوط به مسایل دیگر و منجمله این که کدام مسائل جدید باید به اکثریت دو ثلث آرا حل گردد به
اکثریت آرا اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. حد نصاب با اکثریت دو ثلث اعضا شورای حکام حاصل می شود.
و – شورای حکام مجاز است طبق این اساسنامه و با توجه به مسئولیتهای خود در قبال کنفرانس عمومی که در این اساسنامه پیش بینی شده است وظایف آژانس را انجام دهد.
ز – شورای حکام در مواقعی که خود تصمیم می گیرد تشکیل جلسه خواهد داد. این اجلاسات در مقر