نتیجه گیری و منابع و ماخذ : دانلود رایگان (متن) رشته روانشناسی : بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

فصل سوم :     نتیجه گیری و منابع و ماخذ       جمع بندی و نتیجه گیری با بررسی تحقیقات انجام شده نتایج زیر در زمینه تاثیر کاربرد وسایل و مواد آموزشی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بدست آمد. استفاده از رسانه های آموزشی می تواند محیط آموزشی... ادامه متن پایان نامه

نتایج کلی پژوهش : دانلود رایگان (متن) رشته روانشناسی : بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

نتایج کلی پژوهش تقریبا تمامی معلمین معتقدند که استفاده و کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در ایجاد انگیزه یادگیری ،تمرکز و پیشرفت تحصیلی ضرورت دارد. تقریبا یک چهارم معلمین از آشنایی و مهارت کافی در استفاده از مواد و وسایل کمک آموزشی... ادامه متن پایان نامه

اهداف تحقیق :دانلود رایگان (متن) رشته روانشناسی : بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

اهداف تحقیق بررسی میزان آگاهی و آشنایی آموزگاران ناحیه مذکور از نحوه بکارگیری وسایل در امر آموزش . بررسی میزان کیفیت وسایل و مواد آموزشی موجود در مدارس جامعه مورد تحقیق . بررسی تاثیر تراکم جمعیت دانش آموزان در استفاده از وسایل و مواد آموزشی... ادامه متن پایان نامه

روش آماری : دانلود رایگان (متن) رشته روانشناسی : بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

روش آماری : استفاده از جدول توزیع فراوانی ،محاسبه واریانس و مقایسه محاسبات آماری دو گروه آزمایش و کنترل استفاده از آزمون T معنی دار بودن تفاوت دو میانگین و استفاده از آزمون فی X2 نتایج نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که استفاده... ادامه متن پایان نامه