سایت مقالات فارسی – آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- قسمت ۳

۲-۱۵-۵ علل وضعی……………………………………………………………………………۳۱
۲-۱۶ عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..۳۱
۲-۱۶-۱ نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۶-۲ محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..۳۲
۲-۱۶-۳ تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….۳۲
۲-۱۶-۴ تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….۳۳
۲-۱۷ عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..۳۳
۲-۱۷-۱ خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………۳۳
۲-۱۷-۲ مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..۳۴
۲-۱۷-۳ گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….۳۴
۲-۱۷-۴ رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..۳۴
۲-۱۸ انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….۳۵
۲-۱۹ فرصت وبزهکاری……………………………………………………………………….۳۸
۲-۲۰ تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری…………………………………………………………۴۰
۲-۲۱ تعریف پیش گیری………………………………………………………………………..۴۳
۲-۲۲ مفهوم پیش گیری در جرم شناسی…………………………………………………………۴۴
۲-۲۳ انواع پیش گیری………………………………………………………………………….۴۴
۲-۲۴ نحوه اجرای پیشگیری…………………………………………………………………….۴۶
۲-۲۵ جرم وراههای پیشگیری از آن……………………………………………………………۴۷
۲-۲۶ راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری……………………………………………………۴۸
۲-۲۷ پیشگیری جامعه مدار…………………………………………………………………….۵۰
۲-۲۸ اسلام وپیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………..۵۰
۲-۲۹ پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم……………………………………………………..۵۳
۲-۳۰ نقش دین در کاهش جرایم………………………………………………………………..۵۴
۲-۳۰-۱ عوامل کاهش دهنده جرم……………………………………………………………….۵۶
۲-۳۰-۲ راه کار های اجتمایی…………………………………………………………………..۵۹
۲-۳۰-۳ مجازات……………………………………………………………………………….۶۰
۲-۳۰-۴ وظایف حکومت دینی………………………………………………………………….۶۳
۲-۳۱ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..۶۳
۲-۳۱-۱ تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………۶۳
۲-۳۱-۲ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………… ۶۹
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲ روش انجام پژوهش………………………………………………………………………..۷۴
۳-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………….۷۴
۳-۴نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….۷۵
۳-۵ حجم نمونه………………………………………………………………………………… ۷۵
۳-۶ تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها…………………………………………………………… ۷۵
۳-۷ نمره گذاری مقیاس بزهکاری………………………………………………………………۷۶
۳-۸ ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….۷۶