سامانه پژوهشی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

۴-۴-۲-۶ مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود نشانگان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۵۵
۴-۴-۲-۷ مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود تعامل اجتماعی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۵۶
۴-۴-۲-۸ مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عملکرد در نقش بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۵۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ – ۱ بحث در یافته های پژوهش ۱۵۹
۵-۱-۱ فرضیه های اصلی پژوهش ۱۵۹
۵-۱-۱-۱ فرض اصلی اول : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم اضطراب (صفت و حالت) و استرس در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۵۹
۵-۱-۱-۲ فرض اصلی دوم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۶۲
۵-۱-۲ فرضیه های فرعی پژوهش ۱۶۳
۵-۱-۲-۱ فرض فرعی اول : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم اضطراب (صفت) بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۶۳
۵-۱-۲-۲ فرض فرعی دوم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم اضطراب (حالت) بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۶۴
۵-۱-۲-۳ فرض فرعی سوم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم استرس بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۶۶
۵-۱-۲-۴ فرض فرعی چهارم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۶۸
۵-۱-۲-۵ فرض فرعی پنجم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عاطفه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۷۰
۵-۱-۲-۶ فرض فرعی ششم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود نشانگان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۷۱
۵-۱-۲-۷ فرض فرعی هفتم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود تعامل اجتماعی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۷۱
۵-۱-۲-۸ فرض فرعی هشتم : مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عملکرد در نقش بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۷۲
۵ – ۲ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۷۳
۵ – ۳ محدودیت های پژوهش ۱۷۵
۵ – ۴ پیشنهادهای پژوهش ۱۷۶
۵-۴-۱ پیشنهادهای پژوهشی ۱۷۶
۵-۴-۲ پیشنهادهای کاربردی ۱۷۷
چکیده انگلیسی ۱۹۲
منابع و مآخذ
منابع ۱۷۸
فهرست جداول
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی های گروه آزمایش و کنترل بر حسب گروه سنی ۱۲۶
جدول ۴-۲ : آزمون خی دو تفاوت فراوانی های گروه آزمایش و کنترل بر حسب گروه سنی ۱۲۶
جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی های گروه آزمایش و کنترل به تفکیک تحصیلات ۱۲۷
جدول ۴-۴ : آزمون خی دو تفاوت فراوانی های گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان تحصیلات ۱۲۷
جدول ۴-۵ : توزیع فراوانی های گروه آزمایش و کنترل بر حسب طول مدت بیماری ۱۲۸
جدول ۴-۶ : آزمون خی دو تفاوت فراوانی های گروه آزمایش و کنترل بر حسب طول مدت بیماری ۱۲۹
جدول ۴-۷ : مشخصه های توصیفی متغیرهای وابسته به تفکیک گروه و دفعات آزمون ۱۳۰
جدول ۴- ۸ : مشخصه های توصیفی متغیرهای کیفیت زندگی به تفکیک گروه و دفعات آزمون ۱۳۴
جدول ۴-۹ ضرایب همبستگی ویژگی های جمعیت شناختی و نمرات اضطراب صفت، اضطراب حالت و استرس ۱۴۰
جدول ۴-۱۰ ضرایب همبستگی ویژگی های جمعیت شناختی و نمرات زیر مقیاس های کیفیت زندگی ۱۴۰
جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون شاپیرو- ویلک در بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون اضطراب صفت، اضطراب حالت، استرس ۱۴۲
جدول ۴-۱۲ : نتایج آزمون شاپیرو- ویلک در بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات زیر مقیاس های کیفیت زندگی ۱۴۳
جدول ۴-۱۳ : نتایج آزمون لوین در بررسی تساوی واریانس نمرات پس آزمون و پیگیری اضطراب صفت، اضطراب حالت، استرس گروه آزمایش و گروه کنترل ۱۴۴
جدول ۴-۱۴ : نتایج آزمون لوین در بررسی تساوی واریانس نمرات پس آزمون و پیگیری کیفیت زندگی گروه آزمایش و گروه کنترل ۱۴۵