سایت مقالات فارسی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

 • تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.
 • تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهبود عاطفه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.
 • تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهبود نشانگان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.
 • تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهبود تعامل اجتماعی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.
 • تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهبود عملکرد در نقش بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.
 • ۵-۱فرضیه های پژوهش
  ۱-۵-۱فرضیه های اصلی

  1. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم اضطراب (صفت و حالت) و استرس در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  2. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.

  ۲-۵-۱فرضیه های فرعی

  1. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم اضطراب (صفت) بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  2. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم اضطراب (حالت) بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  3. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در کاهش علائم استرس بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  4. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  5. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عاطفه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  6. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود نشانگان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  7. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود تعامل اجتماعی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.
  8. مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عملکرد در نقش بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید موثر است.

  ۶-۱متغییرهای پژوهش
  الف)متغییر مستقل[۴۷]: در این پژوهش متغییر مستقل عبارت است از درمان شناختی- رفتاری به شیوهی گروهی که در گروه آزمایش اجرا می شود و در گروه کنترل اجرا نمی شود.
  ب)متغییر وابسته[۴۸]: در این پژوهش متغییر های وابسته عبارتند از نمرات پس آزمون اضطراب (صفت وحالت)، استرس و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.
  ج)متغییر همگام[۴۹]: در این پژوهش متغییرهای کنترل عبارتند از نمرات پیش آزمون، سن، جنس، سطح تحصیلات، مدت ابتلا به بیماری.
  ۷-۱تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها
  در این پژوهش واژه ها و اصطلاحات خاصی مورد استفاده قرار گرفته و در جاهای مختلف به کار رفته است.در اینجا لازم است برای گویاتر شدن مطالب، تعریف آنها بیان گردد.
  ۱-۷-۱تعاریف نظری
  الف)آرتریت روماتوئید[۵۰]: آرتریت روماتوئید با التهاب دائمی بافت زلالی مشخص می شود. در طول زمان تحلیل تدریجی استخوان، تخریب غضروف و از دست رفتن کامل انسجام مفصلی می تواند رخ دهد. نهایتاً، چندین سیستم عضوی می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد. آرتریت روماتیسمی شایع ترین آرتریت التهابی است، که ۸/۰درصد جمعیت را در سراسر جهان مبتلا می کند. شروع بیماری معمولا بین سنین ۲۰ تا ۵۰ رخ می دهد و این میزان با سن افزایش می یابد و زنان ۳ برابر بیشتر از مردان به این بیماری مبتلا می شوند و ۲۰ تا ۳۰ درصد افراد مبتلا که درمان نمی شوند ظرف دو تا سه سال بعد از تشخیص دچار از کار افتادگی دائمی می شوند (انجمن روماتولوژی آمریکا[۵۱]،۲۰۰۲).
  ب) درمان های رفتاری – شناختی: این درمان ها تفکر افراد و ارتباطات آنها را با دنیای خود تغییر می دهد. این نوع درمان ها شامل روبرو شدن با محرک ها و موقعیت های اضطراب زا و استرس زا می باشد. بنابراین افراد با ایجاد تداعی های جدید میتوانند بر احساسات اضطراب زا و استرس زای خود در هر موقعیت کنار بیایند (کلینیک اضطراب و استرس دانشگاه اوهایو[۵۲] ، ۲۰۰۶).
  ج) اضطراب صفت: اضطرابی است که شخص نسبت به آن ناهشیار است و به عنوان موارد غیر قابل مشاهده توسط دیگران تعریف می شود. یک ویژگی شخصیتی است که فراوانی و شدت واکنش هیجانی شخص را نسبت به فشار منعکس می کند و در بین مردم از این نظر تفاوت آشکاری وجود دارد. اضطراب صفت خصیصه شخص است نه ویژگی موقعیتی که با آن روبروست (مؤسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا، ۱۳۸۴، ص ۱۰).
  د) اضطراب حالت: اضطرابی است که شخص نسبت به آن هشیار است و علائم فیزیولوژیکی آن در فرد نمایان می شود (پورافکاری،۱۳۸۰،ص ۹۵). به بیان دیگر؛ می تواند به عنوان مقطعی از زندگیِ یک شخص محسوب شود یا به عبارتی، بروز آن موقعیتى است و اختصاص به موقعیتهاىِ تنش زا (جر و بحث‏ها، از دست دادن موقعیتهاى اجتماعى، تهدید امنیت و سلامت انسان) دارد (اشپیل برگر،۱۹۷۲).
  ه) استرس[۵۳]: حالتی پویا و هیجان انگیز است که فرد با یک فرصت ، محدودیت یا تقاضای غیر عادی مواجه می شود و واکنشهای احساسی فیزیکی و شناختی از خود نشان می دهد (مقیمی ۱۳۷۸ ص ۳۵).
  ی) کیفیت زندگی[۵۴]: شامل درک افراد از موقعیت شان در زندگی در زمینه فرهنگی و سیستم

  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  های ارزشی که درآن زندگی می کنند، می باشد و با درک آنها از اهداف، انتظارات، استانداردها و علائق شان در ارتباط است (گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی[۵۵]،۱۹۹۸، ص ۵۵۸-۵۵۱).
  ۱-۷-۱تعاریف عملیاتی
  الف)آرتریت روماتوئید: در این پژوهش تشخیص آرتریت روماتوئید بر مبنای نظر پزشک روماتولوژیست و بر اساس بررسی های بالینی و تست های آزمایشگاهی صورت گرفته است.
  ب)درمان رفتاری – شناختی: در این پژوهش شامل شیوه های مقابله با افکار منفی، یادگیری رفتارها و مهارت های اجتماعی در موقعیت های جدید، آرمیدگی برای کنترل نشانه های اضطراب و حساسیت زدایی منظم برای کاهش تنیدگی ناشی از ترس یا اضطراب مربوط به امور خاص می باشد که عبارت است از ۸ جلسهی درمان هفتگی که دو بار در هفته و هر جلسه ۵/۲-۲ ساعت در یکی از اتاق های بیمارستان فوق تخصصی الزهراء اصفهان برگزار شد و هر جلسه از دو بخش جداگانه ی آموزش تکنیک های آرمیدگی و مراقبه و تکنیک های شناختی – رفتاری تشکیل و اجرا گردید.
  ج) اضطراب صفت: در این پژوهش، نمره ای است که بیماران از مجموع ۲۰ سوأل اول پرسشنامه اضطراب (صفت و حالت) اشپیل برگر به دست می آورند.