پژوهش – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

پنج رمز ارتباط موثر

مهارت های گوش دادن
روش خلع سلاحدر سخنان طرف مقابل نکته مثبتی پیدا کنید. هرچند ممکن است با مجموعه صحبت او به کلی مخلف باشید و اظهار نظرش را اشتباه، غیر منطقی یا غیر منصفانه تلقی کند.
درک همدلانه : خود را جای او قرار دهید و دنیا را از دریچه چشم او نگاه کنید.
کلماتش را تکرار و باز گویی کنید
احساساتش را تصدیق نمیید.
پرس و جو : برای درک منظور طرف مقابل خود سوالاتی را مطرح سازید.
مهارت های ابراز وجود کردن
۱- عبارت هایی با مفهوم”من احساس می کنم.” به جای استفاده از عباراتی مثل “تو اشتباه می کنی” ، “تو مرا از کوره در می بری ” احساسات خود را با عباراتی با مفهوم “من احساس می کنم” بیان کنید:”ناراحتم” یا “احساس ناراحتی می کنم”
۲-نوازش: حتی در هنگام مشاجره، از روی نوازش حرف مثبتی به طرف مقابل بزنید و به او نشان دهید که حتی در شرایط خشم نیز برای او احترام قائل هستید.

۵-۱-۷-۳جلسه پنجم : آموزش تکنیک حساسیت زدایی منظم
اهداف :
آموزش تکنیک حساسیت زدایی منظم
دست یابی به آرامش بدون استفاده از CD
پس از سلام و احوال پرسی با بیماران مطالب جلسه قبل مرور شد و تکالیف خانگی بررسی گردید. آن گاه تکنیک حساسیت زدایی منظم به عنوان شیوه ای برای مقابله با اضطراب ها و ترس ها به بیماران آموزش داده شد. سپس بر لزوم انجام تمرینات آرمیدگی و انجام تنفس عمیق (تنفس شکمی) در حین انجام تمرینات آرمیدگی تأکید شد. در ادامه جلسه از بیماران خواسته شد مشکلات ارتباطی خود را بیان نموده و بازخورد مناسب به آنها داده شد.در پایان جلسه نیز تکالیف خانگی مطرح گردید.
تکالیف خانگی :
۱ – انجام تمرینات آرمیدگی
۲ – تمرین حساسیت زدایی منظم برای مقابله با موقعیت های اضطراب زا
۳ – پر کردن برگه افکار نا سالم
۶-۱-۷-۳جلسه ششم : اعتماد به نفس و راهکاری هایی جهت افزایش آن
اهداف:
کاهش اضطراب از طریق حساسیت زدایی منظم
دست یابی به آرامش بدون استفاده از نوار
بحث در مورد اعتماد به نفس
جلسه با گفتگو با بیماران پیرامون مطالب جلسه قبلی و بررسی تکالیف خانگی آغاز گردید آن گاه تکنین حساسیت زدایی منظم مرور شد. همچنین از بیماران توضیحاتی درمورد چگونگی تمرینات آرمیدگی خواسته شد و مشکلات آنها بررسی گردید. آن گاه تمرینات آرمیدگی به صورت گروهی انجام شد و بازخورد مناسب ارائه گردید. در ادامه جلسه مباحثی در مورد اعتماد به نفس و راه کارهایی جهت افزایش آن بیان گردید و خلاصه ای از مطالب مطرح شده به صورت جزوه در اختیار بیماران قرار گرفت. در پایان نیز تکالیف خانگی ارائه گردید.
تکالیف خانگی:
انجام تمرینات آرمیدگی
تمرین حساسیت زدایی منطم
پر کردن برگه افکار نامناسب
۷-۱-۷-۳جلسه هفتم: شیوه های مقابله با افکار منفی
اهداف:
آموزش آرمیدگی بدون انقباض عضلانی
آزمون افکار خود آیند منفی
تبیین و بررسی افکار نا منظم
جلسه با مرور مطالب جلسه قبل و بررسی تکالیف خانگی آغاز گردید. سپس برگه افکار ناسالم بیماران بررسی و در مورد مهمترین مشکل آنها در طول هفته گذشته بحث شد. در ادامه تکنیک آرمیدگی بدون انقباض عضلانی به بیماران آموزش داده شد. و برای آنها توضیح داده شد که قبل از اجرای تکنیک آرمیدگی بدون انقباض عضلانی باید به مدت ۴ تا ۶ هفته تکنیک آرمیدگی با انقباض عضلانی را انجام دهند، به دلیل آن که بین عضله و ذهن، ارتباط برقرار شود. همچینین بر انجام تمرینات تنفس عمیق در حین انجام آرمیدگی و حتی در مواقع اضطراب زا تاکید شد.ان گاه شیوه توقف فکر برای مقابله با افکار منفی به بیماران آموزش داده شد وبه آنها تاکید گردید که گام اول برای مقابله با افکار منفی، وقوف بر این افکار است. در پایان جلسه نیز تکالیف خانگی ارائه شد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.