جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

۲۱/۳

۹۰/۰

۲۸

۳۵/۴

۳۷/۱

عملکرد در نقش(کار)

۲۸

۳۴/۲

۰۰۱/۰

۲۸

۶۲/۵

۴۹/۱

همانطورکه نتایج جدول ۴-۸ نشان می دهد، میانگین کل نمرات وضعیت جسمانی گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۸۸/۴ با انحراف معیار ۸۲/۰ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان ۰۷/۲ با انحراف معیار ۶۳/۰ کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری دو ماهه ۰۸/۲ با انحراف معیار۷۷/۰ است. در گروه کنترل میانگین کل نمرات وضعیت جسمانی در مرحله پیش آزمون ۸۴/۴ با انحراف معیار ۷۵/۰ است و در مرحله پس آزمون میانگین ۷۸/۴ با انحراف معیار ۷۳/۰ و در مرحله پیگیری دو ماهه ۶۴/۴ با انحراف معیار ۵۰/۰ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات وضعیت جسمانی گروه ها در نمودار ۴-۴ نشان داده شده است.
نمودار ۴-۴ : مقایسه میانگین نمرات زیر مقیاس وضعیت جسمی دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
همانطورکه نتایج جدول ۴-۸ نشان می دهد، میانگین کل نمرات نشانگان گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۰۶/۲ با انحراف معیار ۸۲/۰ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان ۹۳/۰ با انحراف معیار ۳۵/۰ کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری دو ماهه ۱۷/۱ با انحراف معیار ۵۶/۰ است. در گروه کنترل میانگین کل نمرات نشانگان در مرحله پیش آزمون ۷۷/۱ با انحراف معیار ۹۰/۰ است و در مرحله پس آزمون میانگین ۹۸/۱ با انحراف معیار ۷۳/۰ و در مرحله پیگیری دو ماهه ۱۲/۲ با انحراف معیار ۶۷/۰ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات نشانگان گروه ها در نمودار ۴-۵ نشان داده شده است.
نمودار ۴-۵ : مقایسه میانگین نمرات زیر مقیاس نشانگان دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
همانطورکه نتایج جدول ۴-۸ نشان می دهد، میانگین کل نمرات عاطفه گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۲۵/۶ با انحراف معیار ۸۰/۰ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان ۱۸/۲ با انحراف معیار ۴۵/۰کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری دو ماهه ۱۸/۲ با انحراف معیار۵۳/۰ است. در گروه کنترل میانگین کل نمرات عاطفه در مرحله پیش آزمون ۱۲/۵ با انحراف معیار ۳۲/۱ است و در مرحله پس آزمون میانگین۳۷/۵ با انحراف معیار ۱۸/۱ و در مرحله پیگیری دو ماهه ۶۸/۴ با انحراف معیار ۷۵/۰ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات عاطفه گروه ها در نمودار ۴-۶ نشان داده شده است.
نمودار ۴- ۶ : مقایسه میانگین نمرات زیر مقیاس عاطفه دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
همانطورکه نتایج جدول ۴-۸ نشان می دهد، میانگین کل نمرات تعامل اجتماعی گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۴۸/۶ با انحراف معیار ۷۰/۱ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان ۰۶/۴ با انحراف معیار ۱ کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری دو ماهه ۲۱/۳ با انحراف معیار۹۰/۰ است. در گروه کنترل میانگین کل نمرات تعامل اجتماعی در مرحله پیش آزمون ۹۰/۴ با انحراف معیار ۷۰/۱ است و در مرحله پس آزمون میانگین۹۸/۴ با انحراف معیار ۷۹/۱ و در مرحله پیگیری دو ماهه ۳۵/۴ با انحراف معیار ۳۷/۱ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات تعامل اجتماعی گروه ها در نمودار ۴-۷ نشان داده شده است.
نمودار ۴- ۷ : مقایسه میانگین نمرات زیر مقیاس تعامل اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
همانطورکه نتایج جدول ۴-۸ نشان می دهد، میانگین کل نمرات عملکرد در نقش(کار) گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۱۵/۵ با انحراف معیار ۸۰/۰ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس آزمون به میزان ۱۸/۲ با انحراف معیار ۱ کاهش می یابد و این میزان در مرحله پیگیری یک ماهه ۳۴/۲ با انحراف معیار۰۰۱/۰ است. در گروه کنترل میانگین کل نمرات عملکرد در نقش(کار) در مرحله پیش آزمون ۶۸/۴ با انحراف معیار ۱۰/۱ است و در مرحله پس آزمون میانگین۱۲/۵ با انحراف معیار ۲۱/۱ و در مرحله پیگیری یک ماهه ۶۲/۵ با انحراف معیار ۴۹/۱ به دست آمده است. مقایسه میانگین نمرات عملکرد در نقش(کار) گروه ها در نمودار ۴-۸ نشان داده شده است.
نمودار ۴-۸ : مقایسه میانگین نمرات زیر مقیاس عملکرد در نقش(کار) دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
۴-۲-۴ به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای وابسته، جهت تعیین متغیرهای کنترل همبستگی ساده بین متغیرها محاسبه گردیده است که نتایج آن در جدول (۴-۹) تا (۴-۱۰) منعکس شده است. متغیرهای جمعیت شناختی دیگر مانند جنس و وضعیت تأهل قبلا در گروه ها کنترل شده بود. همینطور از آنجایی که تنها دو نفر از شرکت کنندگان شاغل بودند این متغیر نیز در این جدول به کار برده نشده است.
جدول ۴-۹ ضرایب همبستگی ویژگی های جمعیت شناختی و نمرات اضطراب صفت، اضطراب حالت و استرس

علائم اضطراب صفت علائم اضطراب حالت علائم استرس
متغیرها