ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند …

شکل ۳-۳ نشان دهندهی ساختار شبکه عصبی مصنوعی در جهت ارزیابی کارایی نرم افزارهای مورد بررسی BPMS میباشد:
 
شکل ۳-۳- مدل شبکه عصبی انتخاب BPMS
فصل چهارم
نتایج تحقیق
۴-۱- مقدمه
روند فعلی و رو به رشد در عرصهی فنآوری شرکتها، ظهور مجموعه نرمافزارهای کاربردی است. این استراتژی توسط شرکتهایی مثل [۵۴]SAP، IBM[55]، BEA[56]و ORACLE[57]دنبال میشود. مجموعه نرمافزارهای کاربردی به همراه سرویس نرمافزار، پورتال شرکت، هوشمندی کسبوکار، مدیریت فرآیند کسبوکار، یکپارچهسازی نرمافزار و توسعهی خدمات سرویسدهی ارائه میشود. این شرکتهای بزرگ نرمافزاری اجزاء لازم برای پیادهسازی BPMS را فراهم میسازند. برخی از آنها، بهخصوص IBM، کارهای قابل توجهی در زمینهی یکپارچهسازی این اجزاء با نرمافزارBPMS انجام دادهاند .مجموعه نرمافزارهای کاربردی نیروی قدرتمندی در بازار است؛ چراکه این استراتژی باعث کاهش هزینه برای مشتریان میشود و نقشهی راهی در زمینهی تکنولوژی ارائه میدهد]۱۵[. ادغامها و تثبیتهای بسیاری در زمینهی نرمافزار، توسط فروشندگان مختلف به وجود آمده است تا بتوانند به جمعآوری مجموعهای از قابلیتهای درست نرمافزار مدیریت فرآیند کسبوکار دست یابند. بازار BPMS بسیار قوی عمل میکند، چرا که در سال ۲۰۰۸ حداقل ۱۵ عرضهکنندهی این نرمافزار برای دستیابی به سهم بازار بیشتر به رقابت پرداختند. در این مرحله، فروشندگان پلت فرمهایی مانند IBM، ORACLE،SAP، SoftwareAG، بهترین پروژههای اتوماسیون فرآیند را مخصوصاً در زمینهی پروژههای یکپارچهسازی نرمافزارهای سازمانی انجام دادند و فروشندگان کوچکتر، بیشتر در زمینهی گردش کار متمرکز شدند و با این حال، حدود نیمی از سهم بازار را تشکیل دادند]۳۸،۳۹،۵۶[.
در این فصل، ابتدا ویژگیهای چند نرمافزار مختلف در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار، از جمله: Oracle، AuraPortal، Bizagi،Software AG ،Tibco ،Bonitasoft ،Appian ، Signavio،Accuprocess ، Adonis میپردازیم و پس از آن، با کمک شاخصهایی که در فصل ۳ به آنها اشاره شد، به بررسی این نرمافزارها و قابلیتهای آنها میپردازیم.
۴-۲- [۵۸]ORACLE
شرکت اوراکل یک شرکت چندملیتی فنآوری رایانهای مستقر در ایالات متحدهی آمریکا میباشد. این شرکت متخصص، در حال توسعه و بازاریابی سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری برند خود (به ویژه سیستمهای مدیریت پایگاه داده) میباشد. اوراکل دومین سازندهی نرمافزار، از لحاظ درآمد، بعد از مایکروسافت است. این شرکت همچنین ابزارهایی برای توسعهی پایگاه داده و سیستمهای نرمافزاری مانند برنامهریزی منابع سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین میباشد. شرکت اوراکل خانوادهای از محصولات نرمافزاری با عنوان میانافزارها تولید میکند، که از جملهی آنها میتوان، سرور برنامههای کاربردی، سیستم های یکپارچه، مدیریت فرآیند کسبوکار ، تعامل با کاربر، مدیریت محتوا، مدیریت هویت و هوش کسبوکار را نام برد.
شرکت اوراکل، محصولات اصلی برای مدیریت فرآیند کسبوکار و اتوماسیون فرآیند کسبوکار ، از طریق محصولات از پیش یکپارچه شده مانند: ابزار مدلسازی برای تحلیلگران کسبوکار ، ابزارهای توسعهدهنده برای یکپارچهسازی سیستم، ابزار نظارت بر فعالیتهای کسبوکار مانند داشبورد مدیریتی، و تعامل با کاربران برای انجام فرآیند ها، فراهم میکند. Oracle BPM Suite و Oracle BPA Suite، کاملترین بستههای نرمافزاری در صنعت محصولات BPM ، برای ارائهی فوری و تأثیرگذار نرخ بازگشت سرمایه، ارائهی خدمات به مشتریان، برتری عملیاتی و ارائهی ارزش کسبوکار به معماری سرویسگرا میباشند.
بستهی جامع و یکپارچهBPM شرکت اوراکل، بهره،وری بیشتر ، میدان دید بهتر از فرآیندها و چابکی بیشتر را نسبت به هر مجموعهی دیگر از محصولات برای طیف وسیعتری از فرآیندها ایجاد میکند. کاربران میتوانند به سرعت، فرآیندها را برای بهینهسازی و اتوماسیون، مدلسازی نمایند. صاحبان فرآیند دید و کنترل بهتری ازعملکرد فرآیندها را میتوانند از طریق هشدارها، KPI ها و داشبورد مدیریتی به دست آورند. راهحلهای جدید و نوآوریها از سرعت بیشتری برخوردار میشوند. زبان مشترکی برای تحلیلگران کسبوکار و متخصصان IT برای همکاری در اجرای فرآیندها ایجاد میشود. مرزهای بین برنامههای کاربردی، سیستمها، و مردم با پشتیبانی از طیف گستردهای از فرآیندهای انسان محور و سیستم محور، حذف میشوند]۵۸[. از جمله خدماتی که شرکت اوراکل ارائه میدهد:
پشتیبانی محصولات: با شناسایی مشتریان خود و حمایت از حقوق آنها (که معمولاً از طریق وب در دسترس مشتریان قرار میگیرد).
بهروزرسانی سیستم: از سال ۲۰۰۵، شرکت اوراکل محصولات خود را هر سه ماه بهروزرسانی میکند.
خدمات ابری اوراکل
خدمات مشاوره و خدمات تخصصی و فنی کسبوکار
خدمات مالی
پشتیبانی آنلاین و تحت وب
آموزشگاه اوراکل برای آموزش بستههای نرمافزاری و تجارت و صدور گواهینامههای دورههای آموزشی
۴-۳- AuraPortal[59]
یک سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار درجه یک، بدون شک، یکی از با ارزشترین داراییهای هر سازمان به شمار میرود، چراکه این سیستم بازده فوق العادهای را در سازمان با گسترش و بهینهسازی ساختاری خود فراهم میکند و باعث میشود، انطباق سریع با تغییرات درونی و بیرونی ایجاد شود. در میان سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار موجود در بازار بین المللی،AuraPortal BPM بهعنوان یکی از بهترین محصولات در نظر گرفته میشود که به دلیل توانایی در طراحی، پیادهسازی، ارزیابی و مدیریت تمام فرآیندهای سازمان با بالاترین عملکرد میباشد. AuraPortal، اجازه میدهد تا توسط ابزارهای مدلسازی بدون نیاز به برنامه نویسیهای پیچیده، مدلها ایجاد گردند.
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.