ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند …

۱-۱۶

یکپارچگی محیط شبیهسازی با محیط مدلسازی

۳-۲-۲- قابلیت شبیهسازی فرآیند:
شبیهسازی نوعی مدلسازی کامپیوتری از یک وضعیت فرضی است که میتواند برای استقرار آن مدل در سیستم مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد]۴۵[برای کمک به صاحبان فرآیند کسبوکار و تحلیلگران کسبوکار در طراحی فرآیند،BPMS قابلیت شبیهسازی فرآیند و توانایی مدلسازی را فراهم میکند. شبیهسازی، شامل توزیع احتمالی زمان برای هر فعالیت در فرآیند شبیهسازی شده میباشد. بدیهی است که آمادهسازی مدل هنگامی صورت میگیرد که الگوریتم شبیهسازی مورد استفاده و مدلهای توزیع احتمال متناسب با هر یک از فعالیتها در فرآیند کسبوکار تعیین گردد.
پس از این که دادهها جمعآوری شدند؛ شبیهساز فرآیند، گلوگاهها و نقاط ضعف در طراحی فرآیند را شناسایی میکند و بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی، طراحی فرآیند اولیه میتواند باعث بهبود در چرخهی مدیریت فرآیند کسبوکار شود. در واقع، صاحبان فرآیند میتوانند شبیهسازی دادهها را بهمنظور افزایش کارایی فرآیندهایی که به طور مداوم درحال پیشرفت هستند استفاده نمایند. شبیهسازی همچنین عاملی است که میتواند شکاف چشمگیر بین وضع مطلوب و فرآیند مستقر در سازمان را کاهش دهد]۱۵،۴۲[.
پس از اینکه یک فرآیند طراحی شد، میتوان با استفاده از قابلیت شبیهسازی، رفتارهای مختلف فرآیند طراحی شده را بررسی نمود که به دلیل سرعت بالای شبیهسازی فرآیند میباشد. شبیهسازی فرآیندها، هنگامی که تغییراتی در ویژگیهای یک فرآیند مانند منابع مورد نیاز، هزینه، مدت زمان و ویژگیهای صفبندی ایجاد میشود، ازطریق سناریوهای What-If اجرا میگردد. با تجزیهوتحلیل What-If، میتوان عملکرد فرآیندهای شبیهسازی شده را قبل از پیادهسازی تحلیل کرد. آزمایشها با استفاده از المانهای مختلف مانند مسیرهای گوناگون، سطح منابع، قوانین و … به دنبال پاسخی بهینه میگردد.
نتایج شبیهسازی بهصورت گرافیکی همراه با اطلاعات مربوط به تکمیل مراحل کار، طول صف، اسناد دریافتی، مسیریابی سند در میان فرآیند، شروع، توقف و … ارائه میشود. قابلیت دیگر شبیهسازی، توانایی گزارشدهی میباشد. در واقع تحلیلگران با گزارشات گرافیکی که از نتایج شبیهسازی بهدست میآورند میتوانند اقدامات اصلاحی را در جهت بهبود فرآیند انجام دهند. گزارشات شبیهسازی جزئیات بیشتری از فرآیند، از جمله دادههای شبیهسازی، تجزیهوتحلیل آنها و نمودارها را ارائه میدهند]۴۵[.
تحلیلگر میتواند با شبیهسازی فرآیندها زمان انجام فرآیندها را مشخص نماید. باید توجه داشت که شبیهسازی مدل انتزاعی، نیاز به اجرای واقعی کار و جایگزین کردن جزئیات توسط توزیعهای تصادفی دارد. بعضی از شرکتهای عرضه کننده، یک ابزار شبیهسازی مستقل (مانند Arena, Extend ) ارائه میدهند. در حالیکه برخی این ابزار را در یک سیستم مدیریت گردش کار (FileNet، COSA) یا در یک ابزار مدلسازی فرآیند کسبوکار (PROTOS، ARIS) قرار میدهند]۳۸،۳۹[.
۳-۲-۲-۱- مزایای شبیه سازی ]۴۲[:
تعیین تنگناها، گلوگاهها و نقاط ضعف فرآیندها
تعیین وابستگی فرآیندها و منابع سازمان
مقایسه فرآیندها و سناریوهای مختلف بر اساس کارایی و سرعت
بررسی مشکلات فرآیند کنونی از طریق شبیهسازی
دست یابی به نتایج بهتر
هزینهی کمتر
یک شبیهساز فرآیند تعداد زیادی از نمونههای فرضی یک فرآیند را تولید میکند، نمونه ها را گام به گام اجرا میکند و سوابق هر مرحلهی اجرا را ثبت مینماید. خروجی یک شبیهساز به طور معمول شامل اطلاعات ثبت شده در شبیهسازی و همچنین آمار مربوط به چرخهی زمان، متوسط ​​زمان انتظار و بهرهبرداری از منابع سازمان میباشد. شبیهسازها، از الگوریتمهای خاص و هوشمندی برای تکمیل فرآیند شبیهسازی با سرعت بالا استفاده میکنند. شبیهسازی فرآیند کسبوکار، میتواند حجم بالایی از فرآیندها و فعالیتها را در چند ثانیه بهطور مؤثری شبیهسازی نماید. برای هر یک از آیتمهای کاری ایجاد شده در طی شبیهسازی، ابزار شبیهساز موارد زیر را در نظر میگیرد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  • زمانی که فرآیند آمادهی اجرا است،
    • زمانی که فرآیند آغاز میشود،
    • زمانی که فرآیند تکمیل میشود.

 
با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، ابزار شبیهسازی میتواند زمان انتظار متوسط برای هر وظیفه را محاسبه نماید، چرا که در شناسایی تنگناها و گلوگاههای فرآیند مثمر ثمر میباشد.. در واقع، اگر ​​زمان انتظار فرآیندی بسیار بالا بود، به این معنی است که گلوگاهی در سطح این کار وجود دارد و تحلیلگر پس از تشخیص آن تنگنا میتواند اقدامات اصلاحی در جهت بهبود وضعیت موجود انجام دهد ]۱۴[.
بنابراین قابلیت شبیهسازی در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار، شامل شاخصهایی از جمله: جنبههای بصری، کارایی، تستپذیری، امکانات آزمایش و امکانات آماری است. جدول ۳-۲ شاخصهای شبیهسازی فرآیند کسبوکار را نشان میدهد:
جدول ۳-۲- شاخصهای شبیهسازی فرآیند کسبوکار

 ۲ قابلیت شبیهسازی فرآیند
۲-۱ جنبههای بصری