ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب …

 ۲-۵-۳

جریان عدد تصادفی

 ۲-۵-۴

تجزیهوتحلیل دادههای خروجی

 ۲-۵-۵

کیفیت تسهیلات تجزیهوتحلیل دادهها

 ۲-۵-۶

اتصالات و جاسازی توزیع

 ۲-۵-۷

فواصل اطمینان

 ۲-۵-۸

دورهی آمادهسازی

۳-۲-۳- قابلیت پیاده سازی فرآیند:
پیادهسازی و اجرای فرآیند یکی از مراحل چرخهی حیات مدیریت فرآیند کسبوکار است. روشن است که پیادهسازی BPM، یک فرآیند پیچیده و دشوار است که به طور بالقوه میتواند مزایای زیادی برای شرکت های موفق ایجاد کند و برای آن دسته از سازمانهایی که موفق به پیادهسازی صحیح نمیشوند، فاجعه بار خواهد بود ]۴۶[.
جهت اجرای BPMدر سازمان، ۷ عامل مورد توجه قرار میگیرد، که این ۷ مورد عبارتند از:
تعیین دامنه کسبوکار
اهداف کسبوکار
روشهای انجام فرآیندها
مهارت کارکنان
ابزارهای مورد استفاده
سرمایهگذاریهای مربوط به کسبوکار
پشتیبانی از سیستم
در پیاده سازی BPMS ، معیارهای مهم باید مورد اهمیت قرار گیرند. یک نمونه از پروژه به صورت آزمایشی مورد انتخاب شده و در صورت موفق بودن تست، در کل سازمان اجرا میشود. اولین بار که سیستم در سازمان پیادهسازی میشود یکی از مهمترین مراحل اجرا میباشد. در اجرای سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، سرمایهگذاری در آموزش و حمایت از آن نکات قابل توجهی هستند و همچنین، پیادهسازی، باید شامل همهی ذینفعان فرآیندها شود و تغییرات محیطی آینده را در صدر چالشهای پیش روی سازمان ببیند ]۴۷،۴۸[. بنابراین پیادهسازی سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شاخصهای مربوط به آن بایستی با دقت زیادی مورد بررسی قرار گیرند.
یکی از مهمترین معیارها هزینهی پیادهسازی است؛ چرا که استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از هزینهی بالایی برخوردار است. جدول ۳-۳- شاخصهای پیادهسازی فرآیند کسبوکار را نشان میدهد:
جدول ۳-۳- شاخصهای پیادهسازی فرآیند کسبوکار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.