ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمان …

 ۳ قابلیت پیادهسازی فرآیند
۳-۱ پیادهسازی
۳-۲ تعداد شرکای پیاده سازی و/ یا مشاورین در فروش
۳-۳ تجربه فروشنده و/ یا شرکای پیادهسازی
۲-۴ دانش بخش
۳-۵ روشهای استفاده شده در پیادهسازی
۳-۶ هزینهی پیادهسازی

۳-۲-۴- تجزیه وتحلیل فرآیند:
ابزارهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار[۳۷]، ابزارهایی هستند که بهمنظور مستندسازی شیوههای کار یک سازمان و یا ارائهی شرایط و نیازمندیهای کسبوکار، بهمنظور بهبود فرآیند، طراحی مجدد، و یا اتوماسیون بهکار میرود. این ابزار توسط تحلیلگران کسبوکار و مدیران، یک محیط مشترک برای مدلسازی، طراحی و شبیهسازی فرآیندهای کسبوکار ایجاد میکند. به دلیل پیچیدگی فرآیندها، به ویژه فرآیندهای استراتژیک موجود در سازمان و حفظ و استفاده مجدد از مدلها برای بهبود مستمر فرآیندها، در کنار عناصر اطلاعات مربوط به آن، یک ابزار اختصاصی تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار ضروری است.
ابزارهای تجزیهوتحلیل، انعطافپذیری بیشتری برای کاربران کسبوکار ارائه میدهند. علاوه براین، پردازش اطلاعات از طریق نمادها در نشانگذاری مدلسازی، طبقهبندی اطلاعات اعم از منابع انسانی و منابع فیزیکی، اختیارات قانونی و مسائل و خطراتی که به وظایف فردی و فرآیندها مرتبط میباشند را به تصویر میکشد. ارائهی گزارش در ابزار تجزیهو تحلیل اجازه میدهد که جنبههای مختلف از اطلاعات بازیابی شود و در قالب وب، به صورت الکترونیکی منتشر شود. در این صورت، اطلاعات از طریق انواع رسانهها در میان مدیران، کارکنان و ذینفعان داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته میشود]۳۸،۳۹[.
هنگام تجزیهوتحلیل یک فرآیند کسبوکار، باید توجه داشت که حتی یک فرآیند خوب نیز میتواند بهتر شود. تجربه نشان میدهد که در هر فرآیند کسبوکار، مهم نیست که چه میزان بهبود صورت گرفته است؛ بلکه، مهم آن است که خطا و اشتباهی درآن وجود نداشته باشد. چرا که روزانه اشتباهات، حوادث و مراحل غیرضروری وجود دارد که یک فرآیند کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد. تجزیهوتحلیل، ریشهی اصلی توسعه و بهبود فرآیندهای سازمان است که به تحلیلگران برای شناسایی و درک علت ریشهی مشکلات و مسائلی که روند عملکرد فرآیند را کند میسازد کمک میکند.دو نمونه مهم از روشهای تجزیهوتحلیل، نمودار علت- معلول و نمودار چرا- چرا (نمودار درختی) است ]۱۴[.
۳-۲-۴-۱- بهینهسازی:
بهینهسازی فرآیند، عملی است که باعث ایجاد تغییرات و تنظیماتی در یک فرآیند، به منظور بهبود بهرهوری و اثربخشی آن فرآیند میشود] ۴۵[.
۳-۲-۴-۲ مزایای مشهود بهینهسازی فرآیندها عبارتند از ]۴۹[:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.