ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمان …

افزایش بهرهوری
کاهش هزینههای عملیاتی
کاهش منابع انسان و زمان
کاهش تعداد کارکنان
کاهش هزینههای سربار
۳-۲-۴-۳- مزایای نامشهود بهینهسازی فرآیندها عبارتند از ]۴۹[:
کاهش زمان انجام کار
کاهش خطاها
افزایش قابلیت اطمینان
بهبود تخصیص امکانات
بهبود کنترل منابع
بهبود برنامهریزی سازمانی
افزایش انعطافپذیری سازمانی
گسترش بهموقع اطلاعات
افزایش کیفیت اطلاعات
افزایش رضایت کارکنان
بهبود تصمیمگیری و تصمیمسازی در سازمان
افزایش رضایت مشتری
بهبود تصویر سازمان در بازار
۳-۲-۴-۴- تکنیکهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار:
تصمیمگیری در مورد دامنهی یک فرآیند و نقاط ادغام آن (ورودیها و خروجیها در حوزهی کسبوکار و فنآوری اطلاعات)،
مدلسازی جریان فرآیندها به کمک شناسایی کلیهی فعالیتهای درون آن و چگونگی همکاری آنها،
تجزیهوتحلیل و تعیین ظرفیت فعالیتها و شناسایی گلوگاهها در فرآیند، به عنوان یک کلیت،
ارائهی مراحل بازسازی هر فرآیند برای از بین بردن تک تک تنگناها،
تجزیهوتحلیل و بهینهسازی استفاده از منابع در هر فعالیت و در سراسر فرآیندها، به عنوان یک کلیت.
با توجه به تکنیکهای عنوان شده مشخص میشود که در BPA، میل به بهبود فرآیند با درک تکتک فعالیتها و چگونگی ارتباط یک فعالیت با فعالیت دیگر امکانپذیر است ]۵۰،۵۱[. از جمله شاخصهای مهم در تجزیهوتحلیل فرآیندها، میتوان به عملکرد دادهها، تجزیهوتحلیل روند، بهینهسازی فرآیند، تجزیهوتحلیل What-if، قابلیت ارزیابی فرآیند، پشتیبانی از نتیجه گیری، پشتیبانی از تست مدل- زمان، پشتیبانی از انواع دادههای گذشته موجود برای تجزیهوتحلیل (لاگهای اجرایی، KPIهای محاسبه شده، دادههای برنامه، وضعیت زیرساخت IT) اشاره کرد (جدول ۳-۴).
جدول ۳-۴- شاخصهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 ۴ تجزیهوتحلیل فرآیند
۴-۱ عملکرد دادهها
۴-۱-۱