ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب …

 ۴-۸

پشتیبانی از انواع دادههای گذشته موجود برای تجزیهوتحلیل (لاگهای اجرایی، KPIهای محاسبه شده، دادههای برنامه، وضعیت زیرساخت IT).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۳-۲-۵- فنآوری محصولات:
فنآوری اطلاعات به طور کلی، بهعنوان اصطلاحی پذیرفته شده که به طور سریع دامنهی گستردهای از تجهیزات و کامپیوترها، ابزارها، ذخیرهسازی داده‌ها، ابزارهای ارتباطات و شبکهای، کاربردها و خدماتی را که توسط سازمانها استفاده میشود، تا داده و اطلاعات و دانش را ایجاد کنند. نرمافزارهای موجود در بازار به دلیل بعد فنآوری اطلاعات، دارای زیرساختهای فنی هستند. مدیریت فرآیند کسبوکار یک رویکرد فرآیند محور در ایجاد و توسعهی زیرساختهای فنی- تکنولوژیکی ارائه میدهند. فنآوری موجود در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از مجموعه اجزاء تکنولوژیکی تشکیل یافته است که از اهداف عملیاتی سازمان پشتیبانی میکند]۲۷[. در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار، یکی از مهمترین شاخصهای فنآوری اطلاعات زبانهای استاندارد آن است:
۳-۲-۵-۱- استانداردهای BPM
استاندارد در لغت، به معنای معیار متعارف و مرسومی است که مورد پذیرش همگان قرار دارد. در مورد مدیریت فرآیند کسبوکار نیز با چند استاندارد شناخته شده روبرو هستیم از جمله:
۳-۲-۵-۱-۱- استانداردBPMN[38]
استانداردی برای ترسیم و توصیف فرآیندها بینBPMS های مختلف است] ۵[. استانداردBPMN ، از نمودارهای فرآیند کسبوکار[۳۹] تشکیل میشود، که نموداری است برای ایجاد مدل گرافیکی در تمام مراحل عملیات فرآیند کسبوکار. این نمودارها از نمادهایی ساخته میشوند که بهراحتی توسط همهی کاربران کسبوکار از جمله تحلیلگران، که پیشنویس اولیهی فرآیندها را آماده میسازند و توسعهدهندگان فنی که مسئول اجرای تکنولوژی هستند و در نهایت، مدیران کسبوکار، که وظیفهی مدیریت و نظارت بر فرآیندها را عهدهدار هستند؛ قابل درک است]۴۳[.
ارتباط بین سطوح گوناگون و افراد مختلف درگیر در فرآیندهای کسبوکار، بهواسطه‌ی استاندارد BPMN قابل حل است. همچنینBPMN امکان نگاشت به یکی از زبان‌های اجرایی سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسبوکار مانند BPEL [۴۰]را نیز فراهم نموده است. بنابراین، BPMNپلی استاندارد برای فاصله‌ی بین طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای کسبوکار را فراهم می‌سازد. این استاندارد توسط سازمان مدیریت فرآیند کسبوکار [۴۱]BPMI، در سال ۲۰۰۴ ارائه شد. این استاندارد در سال ۲۰۰۶ عضو رسمی کنسرسیوم گروه مدیریت شئگرا(OMG)[42] شد و به عنوان یکی از استانداردهای بینالمللی مورد تأیید این سازمان قرار گرفت. BPMN ، اصلیترین ابزار و استاندارد در فنآوریBPM  میباشد. پس از انتشار نسخه اولیه و غیررسمیBPMN 2.0 ، در ابتدای سال ۲۰۱۱، این استاندارد تاکنون دو بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
هدف اولیه‌یBPMI ، از کار روی علائم مورد استفاده در BPMN، توسعه‌ی روشی برای مدلسازی بود که منجر به ایجاد مدل‌هایی شود که به سهولت و سادگی برای همه‌ی کاربران کسبوکار، قابل فهم باشد. این کاربران می‌توانند طیف متنوعی از افراد با تخصص‌های مختلف را در بر گیرند، از تحلیلگران کسبوکار که طرح اولیهی فرآیندها را می‌ریزند، تا توسعه‌دهندگان فنی که مسئول پیاده‌سازی تکنولوژی مناسب برای اجرای فرآیندها هستند، و نهایتاً، افرادی از کسبوکار، که مسئول مدیریت و نظارت بر آن فرآیندها هستند. ابزار مورد استفاده در BPMN، بر مبنای تکنیک‌های رسم فلوچارت بوده و ویژه‌ی فرآیندهای کسبوکار طراحی شده است. از آن‌جا که کار با فلوچارت‌ها آسان و سریع است، BPD می‌تواند بر سرعت و سهولت درک فرآیندها و برقراری ارتباط بین کاربران مختلف، مؤثر واقع شود. عملاً BPD شبکه‌ای از اشیاء گرافیکی ‌است که فعالیت‌ها (یا کارها) و کنترل‌های جریان (چگونگی ترتیب اجرای فعالیت‌ها) را نمایش میدهد.
۳-۲-۵-۱-۲- استانداردXPDL[43] :
این استاندارد به عنوان مبادلهی تعاریف فرآیندها، بین موتورهای گردش کار مختلف، تعریف شده است.XPDL توسط کنسرسیوم مدیریت گردش کارWFMC)[44]) تعریف شده است. WFMC، یک سازمان علمی تحقیقاتی متشکل از تولیدکنندگان، کاربران، تحلیلگران و گروههای دانشگاهی تحقیقاتی گردش کار میباشد، که در سال ۱۹۹۳ پایهگذاری شده است. مأموریت این سازمان، ترویج و توسعهی استفاده از گردش کار است. بدین منظور این سازمان سعی میکند از طریق ایجاد استانداردهایی برای یکسانسازی واژگان و اصطلاحات نرم افزاری، تعامل و همکاری گردش کارهای متفاوت با یکدیگر را تسهیل و تسریع نماید. اولین نسخه این استاندارد تحت عنوان XPDL1.0 در سال ۲۰۰۲ و آخرین نسخه آن نیز با عنوان XPDL 2.1 در سال ۲۰۰۸ ارائه شد.XPDL 2.1 از استانداردBPMN هم پشتیبانی میکند. تقریباً، همه ابزارهای مدلسازی فرآیند استانداردXPDL را، به رسمیت شناختهاند و میتوانند مدلهای فرآیندی را تحت این استاندارد، با دیگر ابزارها مبادله کنند. اساساً، XPDLزبانی است که بر مبنای استانداردXML برای توصیف طراحی مدلهای فرآیندی ایجاد شده است.
۳-۲-۵-۱-۳- استاندارد [۴۵] BPML:
استاندارد مدلسازی و توصیف فرآیندها میباشد و یک فرازبان برای طراحی فرآیندهای حرفهای است؛ همانطوریکه XML یک فرازبان برای طراحی حرفهای دادهها است. BPML یک مدل اجرایی مجزا را برای فرآیندهای مشارکتی و انتقالی تولید میکند که بر مبنای مفهوم یک دستگاه حالت محدود انتقالی بنا نهاده شده است.
۳-۲-۵-۱-۴- استاندارد BPEL :
BPEL به معنای زبان اجرای فرآیند کسبوکار میباشد. این استاندارد زبانی برای توصیف فرآیندها و توسعهای از BPML برای کار با سرویسهای وب است] ۵[. توصیفات نوشته شده باBPEL ترتیب اجرای یک فرآیند را مشخص میکند که توسط موتورهای گردش کار قابل اجرا هستند. این استاندارد در اصل توسط شرکت های Microsoft و IBM برای توصیف نحوهی تعامل برنامههای مختلف در یک سلسله فرآیندی طراحی شده است؛ اما، در حال حاضر تقریباً همه شرکت های ارائه دهنده BPMS از آن پشتیبانی میکنند. نسخه جدیدتری از این زبان برای کار با سرویسهای وب طراحی شده است که تحت عنوانBPEL4WS[46] شناخته میشود.
بنابراین سنجش فنآوری محصولات در سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار به بسترهای نرمافزاری تکنولوژی، پشتیبانی از تنظیم و هماهنگی، پشتیبانی از طرحریزی دقیق، زیرساخت- سیستم عامل، رایانش ابری، منبع باز یا منبع بسته بودن کد نرم افزار، انعطاف پذیری برنامهنویسی، زبان مدلسازی پشتیبانی از استانداردهای جهانی، قابلیت همکاری بین زبانهای مختلف مدلسازی فرآیند کسبوکار، قابلیت همکاری بین روشهای مدلسازی فرآیند ساده و زبان مدلسازی فرآیند کسبوکار، پشتیبانی از ارتباط بین زبان مدلسازی فرآیند کسبوکار و زبانهای اجرایی فرآیند کسبوکار، پایگاه دادهها، معماری نرمافزار، طراح OS، مرورگر وب، پرتال، خدمات وب، پیام، LDAP، مستندات استانداردهای مورد استفاده، مجوز محصولات، قابلیت حمل و نصب نرمافزار بستگی دارد (جدول ۳-۵).
جدول ۳-۵- شاخصهای فنآوری محصولات در مدیریت فرآیند کسبوکار

 ۵ فنآوری محصولات
 ۵-۱ بسترهای نرمافزاری تکنولوژی
 ۵-۲ پشتیبانی از تنظیم و هماهنگی
 ۵-۳ پشتیبانی از طرحریزی دقیق