سامانه پژوهشی – ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند …

۳-۲-۶- سازگاری نرمافزار:
سازگاری به این معنی است که نرمافزار مورد نظر در سازمان مستقر شده، به درستی اجرا شود و بعد از مدتی کارایی خود را از دست ندهد. یکپارچگی لایه رابط بین اجزایBPMS و برنامههای کاربردی کسبوکار را فراهم میکند. با توجه به تحکیم موقعیت BPMS در سازمانها، ادغام و یکپارچگی بهعنوان یک جزء حیاتی در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار مورد توجه قرار گرفته است. یکپارچگی سیستمهای مختلف در سازمان باعث بهبود روابط بین فرآیندها شده و به دلیل سازماندهی کردن روابط بین کاری و بین فرآیندی، کاهش دوباره کاریها را به دنبال دارد.چابک شدن سازمان، پویایی روابط درون سازمان و بیرون سازمان، حذف دوباره کاریها از جمله نتایج سازگاری نرمافزار با دیگر سیستمهای جاری در سازمان میباشد.
۳-۲-۶-۱- مزایای قابلیت یکپارچگی سیستمها:
قابلیت ترکیب BPMS های مختلف
قابلیت پیادهسازی خودکار BPM، که منجر به ایجاد منافع بیشتر و هزینهی محدودتر در سیستمهای برنامه کسبوکار میشود.
امکان کاهش افزونگی و ناسازگاری و تناقض دادهها که در نتیجه، باعث کاهش هزینهها و بهبود کیفیت میشود.
امکان ایجاد تغییرات سریعتر نسبت به رویکرد سیستمهای سنتی، که باعث چابکی بیشتر و هزینههای کمتر میشود.
سازگاری در روند کسبوکار به دلیل موتور یکپارچهسازی فرآیندها.
ملاحظاتی که در یکپارچهسازی سیستمها مورد توجه قرار میگیرد]۴۲[:
برخی از پروژهها بیش از حد بر پیادهسازی یک برنامهی واحد تمرکز میکنند، که باعث صرف زمان و هزینههای زیادی میشود. به همین دلیل توجه کافی در مورد چگونگی قابلیت یکپارچهسازی در معماری کلی سیستم باعث اجرای بهینهی دادهها در اجرای فرآیندها میشود.
یکپارچهسازی میتواند یکی از سختترین مسائل در پروژهها باشد، چرا که باید مورد رسیدگی، بازنگری، برنامهریزی و تست قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که برنامههای کاربردی قابل اجرا هستند.
هنگام یکپارچهسازی برنامهها این مسئله قابل اهمیت است که داده های مدل، تعاریف و فرآیندها میتواند در سیستمهای مختلف متفاوت باشند. بنابراین بایستی اطمینان حاصل شود که یک ارتباط بدون ابهام بین برنامههای مختلف وجود دارد.
هنگام یکپارچهسازی، بهخصوص با برنامههای خارجی، امنیت باید مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که اطلاعات به صورت محرمانه حفظ میشوند. در واقع امنیت شامل ارتباطات و دریافت اطلاعات از سایر برنامهها و سازمانها میشود.
از آنجاییکه در هر سازمان سیستمها و نرمافزارهای مختلفی ایجاد و بهکارگرفته میشوند، BPMS ایجاد شده درون هر سازمان باید بتواند خود را با نرمافزارهای گوناگون مطابقت دهد و قابلیت یکپارچگی با آنها را داشته باشد. از جملهی آن سیستمها در جدول ۳-۶ شاخصهای زیر را داریم:
جدول ۳-۶- شاخصهای سازگاری نرمافزار در مدیریت فرآیند کسبوکار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

 ۶ سازگاری نرم افزار
۶-۱ ادغام با فنآوری میانافزار
۶-۲ یکپارچگی و سازگاری با SOA
۶-۳ ادغام با بستههای گسترده
۶-۴ ادغام با بستههای آماری