ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند …

۶-۵

ادغام با DBMS

۶-۶

یکپارچگی با برنامه های کاربردی قدیمی، ERP

۶-۷

یکپارچگی با برنامه های کاربردی قدیمی، CRM

۶-۸

ادغام با EDMS و CM

۶-۹

قابلیت اجرا در محیط مایکروسافت Enterprise server 2008

۶-۱۰

قابلیت اجرا در محیط مایکروسافت SQL server 2008

۶-۱۱

قابلیت اجرا در محیط vmware با مایکروسافت ویندوز سرور ۲۰۰۸

۶-۱۲

قابلیت پشتیبانی معماری .net در محیط ویندوز سرور ۲۰۰۸

۳-۲-۷- همکاری فرآیند:
فرآیندهای موجود در هر سازمان روزانه دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری میشوند. هر کاربر، بنا بر وظایف روزانه، فرآیندهای خاص را به اجرا در میآورد، متخصصان و آنالیزگران سازمان، فرآیندها را تجزیه و تحلیل میکنند و گلوگاهها و نقاط ضعف و شکست هر فرآیند را شناسایی مینمایند. از طرفی مدیریت سازمان با تحلیل وضعیت موجود و بررسی برنامههای استراتژیک، جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، سعی در ایجاد بهبود مستمر دارند. بنابراین، به دلیل پویایی و مواجهه با دگرگونیهای پیش روی هر سازمان، بایستی این قابلیت در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار موجود باشد که بتواند پل ارتباطی بین فرآیندهای مختلف سازمان در هر سطح و هر بخش از سازمان ایجاد کند. همانطور که آشکار است، هر دپارتمان در سازمان در پی انجام وظایف مخصوص به آن بخش میباشد. به همین دلیل به دلیل متنوع بودن فرآیندها از جمله فعالیتهای بخش مالی، بازاریابی، منابع انسانی و …بایستی همکاری بین فرآیندهای انجام شده در این دپارتمنها صورت گیرد.
 
شکل ۳-۲- نمودار شماتیک از همکاری فرآیند در سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار ]۱۴[
ویژگیهایی در سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار وجود دارد که باعث ایجاد همکاری بین فرآیندهای سازمان میشود. از جملهی این قابلیتها میتوان به پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند اشاره کرد. لزوم ایجاد این قابلیت در BPMS ها به دلیل به روز شدن سیستم و امکان استفاده مجدد از فرآیندهای گذشته و امکان ادغام آن با فرآیندهای کنونی میباشد.
۳-۲-۷-۱- پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند[۴۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.