پژوهش – ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار …

به مرور زمان مدیران، فرآیندهای سازمان را بهبود خواهند بخشید، و نیاز است تا فرآیندهای جاری تغییر یابند. نرمافزارهای BPMS، با داشتن قابلیت پشتیبانی از نگارشات جدید و قدیمی فرآیندها، اطلاعات نسخهی قدیمی هر فرآیند را، در گزارشات سیستم، قابل استفاده میکند. با توجه به تغییرات زیادی که در روالهای کاری سازمانها، بنا به دلایل مختلف از جمله تغییرات قوانین، سمتها و… اتفاق میافتد، نامشخص بودن فرآیندهای در حال اجرا، مشکلساز بوده و سازمان را دچار ناهماهنگی و بروز برخی مشکلات مینماید. مدیریت ورژن باعث میشود پس از اعمال تغییری در فرآیند، نسخه جدیدی از آن در اختیار کاربران قرار گیرد و فرآیندهای قبلی که قبل از این نگارش ایجاد شدهاند، مانند گذشته، به گردش خود طبق فرآیند قبلی ادامه دهند و به اتمام رسند.
از دیگر قابلیتهای موجود در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار میتوان به قابلیت اعتبارسنجی که جزء لاینفک فرآیندها است و همچنین، استفاده از فایلهای ورودی و خروجی و فرمتهای قابل خواندن برای یک نرمافزار بهخصوص باشد، اشاره کرد (جدول ۳-۷).
جدول ۳-۷- شاخصهای همکاری فرآیند در مدیریت فرآیند کسبوکار

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 ۷ همکاری فرآیند
۷-۱ ثبتنام کردن/ تصفیه حساب کردن
۷-۱-۱ طراحان گردش کار میتوانند اسناد گردش کار را ثبت نام/ تصفیه حساب کنند
۷-۱-۲ مدیران گردش کار میتوانند اسناد گردش کار را برای جلوگیری از تغییر بیشتر قفل کنند
۷-۱-۳ طراحان گردش کار میتوانند تمام نسخههای گردش کاری را که برای دانلود در دسترس است را نمایش دهند
۷-۱-۴ طراحان گردش کار میتواند یک نسخه گردش کار خاص را دانلود کنند
۷-۱-۵ تخصیص نظر به هر نسخه خاص در ورود
۷-۱-۶ انتخاب پس از چک کردن برای تجدید نظر جزئی و یا تجدید نظر عمده
۷-۱-۷