ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند …

ADL

۷-۵-۶

Attributes

۳-۲-۸- مدیریت امنیت:
امنیت در سازمانها و سیستمهای مورد استفادهی آنها یکی از نکات کلیدی و بسیار مهم میباشد، چرا که کل سیستم بر پایهی امنیت استوار است و تمام فرآیندهای موجود در بخشها و دپارتمانهای سازمان از آن بهره میبرند. سازمانی که درجهی امنیت پائینی داشته باشد، نمیتواند در بازار کسبوکار به رقابت بپردازد و هرلحظه باید منتظر جاسوسی و سرقت اطلاعاتش توسط سازمان رقیب باشد، یا حتی در یک شرکت، هر کاربر بایستی یک پرتال شخصی داشته باشد و از امنیت سیستم خود اطمینان حاصل کند.
مواردی که در مدیریت امنیت سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از:
پشتیبانی از مجوزهای SSL
پیاده‌سازی single sign on
فیلترینگ مقادیر ارسالی به پایگاه داده بهمنظور جلوگیری از  SQL Injection
استفاده از رمزنگاری در نگهداری دادههای حساس
حذف خودکار جلسات کاربران بعد از زمان مشخص، در صورت غیرفعال بودن کاربران
عدم اجازه ورود چند نفر با یک نام کاربری و رمز عبور به‌صورت همزمان
اعمال سطوح دسترسی از پیش‌تعریف‌شده برای کاربران مهمان
کنترل سطوح دسترسی در سطح محتوای واسط کاربری
ایجاد امنیت و سطوح دسترسی مختلف کاربران برروی هر نوع فرم، رکورد، عملیات‌، دسته‌ای از فیلدها و حتی تک تک فیلدها
دادن مجوزهایی مانند اطلاعات، جستجو، ویرایش، مشاهدهی گردش، سابقهی زنجیرهی مدارک به کاربران در خصوص هر فرم
امکان تعیین فیلد‌ها بهصورت مجزا جهت نمایش ویژهی اعضا
استفاده از لایهی امنیتی پورتال در مشاهدهی فرمها
امکان رمزنگاری داده‌ها
ثبت و ضبط کلیهی فعالیت‌های انجام شده در سیستم
نقشها و کاربران، مدیریت نقشها، پروفایلهای کاربران، الگوریتمهای تخصیص کاربر و زمانسنجها از جمله معیارهای مورد توجه در مدیریت امنیت هستند (جدول ۳-۸).
جدول ۳-۸- شاخصهای مدیریت امنیت در مدیریت فرآیند کسبوکار

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 ۸ مدیریت امنیت
۸-۱ نقشها و کاربران
۸-۱-۱