دسته بندی علمی – پژوهشی : ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب …

۸-۵-۲

انتخاب تایمر برای انجام کارهای سیستم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۸-۵-۳

انتخاب تایمر برای هر کار

۳-۲-۹- مدیریت فرم:
سیستم فرمساز یک سیستم طراحی موجودیتها و فرمهای سازمانی و تولید اسناد سازمانی میباشد. این سیستم تحت محیط .Net Framework پیادهسازی شده است و از قابلیتهای مهم این نرمافزار، امکان ایجاد و انتشار اسناد در شکل فرم بر روی محیط سیستم میباشد. این فرمها قابلیت گردآوری اطلاعات را در سطح سازمان عهدهدار بوده و تغییرات، بهسادگی بر روی آنها اعمال میگردند. محتوای این فرمهای اطلاعاتی بهصورت اسناد سازمانی قابل ذخیرهسازی و بازیابی بوده و قابل ارسال از طریق پست الکترونیک و یا ارسال به سیستم گردش کار میباشد. فرمهای موجود در این سیستم را میتوان به همراه اطلاعات آن و یا بدون اطلاعات به شکل فرم کاغذی چاپ نمود. قدرت سیستم مدیریت فرم هنگامی مشخص میشود که با سیستم مدیریت گردش کار به صورت هماهنگ اجرا شود. در آن صورت فرمهای طراحی شده در این سیستم توسط طراح و موتور گردش کار، در سازمان در روند اجرای فعالیتها به گردش درآمده و در هر مرحله پردازشهای لازم مانند ورود اطلاعات، تهیه ، تأیید، تنظیم، ارجاع، پاراف، اسکن و … روی آنها انجام میشود.
معیارهای طراحی فرمها، چیدمان فرم، انواع فرم، قالببندی، عناصر فرم، اعتبار دادهها، جداول، کلیدهای مؤثر، مقادیر پیشفرض، فرمهای پویا، اتصالات دادهها و فرمهای خارجی در مدیریت فرمها مورد اهمیت قرار میگیرند (جدول ۳-۹).
جدول ۳-۹- شاخصهای مدیریت فرم در مدیریت فرآیند کسبوکار

 ۹ مدیریت فرم (ایجاد، بایگانی، اصلاح و استفاده مجدد فرمها)
۹-۱ طراحی فرمها
۹-۱-۱ طراحی فرم در ابزار مدلسازی
۹-۱-۲ طراحی فرم در ابزار شبیهسازی
۹-۱-۳ طراحی فرم در گردش کار
۹-۱-۴