ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمان …

۳-۲-۱۰- پرتال گردش کار:
گردش کار، الگوی هماهنگ و قابل تکرار از فعالیتهای کسبوکار است که منابع موجود را، توسط نظام سیستماتیک سازمان در جهت ایجاد فرآیندهایی که موجب تبدیل ورودی به خروجی، ارائهی خدمات و پردازش اطلاعات میشود؛ میگردد]۴۵[. موتور فرآیند سیستم گردش کار، اتوماسیونسازی عملیات کسبوکار، وظایف کارکنان و معاملات بینفردی و بینبخشی در یک سازمان را توصیف میکند که باعث سادهسازی فرآیندهای کسبوکار میشود. یک موتور فرآیند، جزئی نرمافزاری است که بهمنظور اجرای فرآیندها از طریق موتور فرآیند در سازمان، ابتدا مدلسازی میشود و سپس، مورد پردازش قرار میگیرد.
۳-۲-۱۰-۱- مزایای سیستم گردش کار ]۴۲[:
قابلیت خودکارسازی فعالیتهای استاندارد، که منجر به کاهش هزینه و زمان و افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان کار خواهد شد.
قابلیت مسیریابی فعالیتها، که براساس وابستگیها، مهارتها و در دسترس بودن انجام میشود، و موجب کاهش زمان کار، کیفیت بهتر و بهرهبرداری بهتر از منابع میشود.
شناسایی فوری خطاها و اطلاعرسانی به کارکنان مرتبط.
امکان پیگیری و ردیابی کارهای خاص و ارائهی اطلاعات در مورد وضعیت تراکنش به مشتریان، در زمان واقعی که منجر به کاهش حجم تماس مشتریان به سازمان میشود.
کارکنان با تمرکز بیشتر وظایف خود را انجام میدهند که رضایت کارکنان و کیفیت بالاتر را در پی خواهد داشت.
یک موتور فرآیند میتواند فرصتهای بهبود دهنده را برای ارائه به مشتریان ایجاد کند و نیازی به پردازش کار توسط کارمندان نیست.
موتور فرآیند به طور کامل خودکار نمیشود؛ چرا که برای هدایت سیستم، کارکنان نیز وظایفی بر عهده دارند که بایستی به صورت دستی وارد شود.
موتور فرآیند اجازه میدهد تا محصولات جدید سریعتر به بازار وارد شوند.
کارهای در فهرست انجام، ناظر فهرست، گزارشها، جستوجو، اطلاعات کار، همکاری، منطقهی زمانی کاربر، و مدیریت حساب کاربری جزء شاخصهای مورد اهمیت در پورتال گردش کار هستند (جدول ۳-۱۰).
جدول ۳-۱۰- شاخصهای پورتال گردش کار در مدیریت فرآیند کسبوکار

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 ۱۰ پورتال گردش کار
 ۱۰-۱ کارهای در فهرست انجام
۱۰-۱-۱ همه وظایف
۱۰-۱-۲ وظایف سررسیده
۱۰-۱-۳ وظایف سررسیدهی روزانه
۱۰-۱-۴ وظایف سررسیدهی هفتگی