علمی : ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب …

خلق سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را داشتهاند. امروزه، بستههای نرمافزاری در حوزهی مدیریت فرآیند کسب وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمانها را برطرف و فعالیت آنها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است: “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار، باعث افزایش ۴۶ درصدی بهرهوری در شرکتها خواهد شد”.
 
تعریف مسئله
مدیریت فرآیندهای کسبوکار[۱](BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فنآوری اطلاعات است. مدیریت فرآیندهای کسبوکار به دنبال کنترل بر چرخهی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدلسازی تا زمان اجرا و بهینهسازی است. فنآوری اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاری از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک میکند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستمهای گردش کار محقق سازند [۳]. هر فرآیند کسبوکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر میباشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل میشود [۱۰].
فرآیندهای موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازی شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار [۲]( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستمها سعی دارند تمام چرخهی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات مدیریت کنند [۳].
این موضوع اهمیت راه‌اندازی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را در سازمان نشان میدهد که نهتنها موجب اتوماسیون فعالیتهای درون سازمان میشود، بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندها را در سازمان ایجاد میکند. مدیران در راستای سنجش و ارزیابی سازمان به طور مداوم، گلوگاه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها را کشف کرده و با اصلاح مستمر فرآیندهای سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی، به هدف نهایی هر کسبوکار یعنی افزایش سطح کارایی و رضایتمندی دست مییابند.
از این رو، بر مبنای ارزیابی کارایی کل فرآیندهای یک سازمان، شاخص‌های ارزیابی سیستمهای فرآیند کسبوکار مورد توجه قرار میگیرند. در واقع سازمانها علیرغم استفاده از روشهایی نظیر: مدیریت منابع سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت رضایت مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و غیره، به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازمانی که کل فرآیندها را در بر گیرد، دچار عدم هماهنگی فعالیتها و فرآیندها بین بخشهای مختلف میباشند و این مسئله لزوم پیادهسازی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار را بیش از پیش نشان میدهد. ارزیابی سیستم پیادهسازی شده، به کمک معیارهایی انجام میشود که کل فعالیتهای درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش دهد.
در این تحقیق سعی شدهاست تا با ترکیب ایدههای نوین نظیر شبکههای عصبی از روش فراابتکاری الگوی مناسبی برای مدلسازی سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه شود.
 
سوال تحقیق
مهمترین مرحله در انجام تحقیق، بیان مسئله است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
نحوهی انتخاب مؤثر BPMS مناسب جهت پیادهسازی در سازمان ها بر چه اساسی صورت میگیرد؟
شاخصهای پایه جهت ارزیابی یک سیستم مدیریت کسبوکار در چند دسته طبقهبندی میشوند و هرکدام شامل چه زیر معیارهایی میشود؟
اهداف تحقیق
نرم‌افزارهای مختلفی در حیطهی مدیریت فرآیند کسب‌وکار و گردش کار و فرآیندها وجود دارند، که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را داشته و بعضاً ویژگی‌های مشترکی نیز در آن‌ها یافت می‌شود. این تحقیق درصدد است که با استفاده از پیشینهی نظری و تجربی موجود و ارائهی یک مدل در شبکه عصبی به بررسی و تحلیل قابلیتهای نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسبوکار بپردازد، تا بتواند بستری مناسب جهت استفاده از این نرم‌افزارها ایجاد نماید. ضرورت انجام این طرح به منظور تسهیل استفاده از نرم‌افزارها برای کاربران و سازمان‌های مختلف می‌باشد تا بتوانند هرچه بیشتر در دنیای در حال رقابت، پویاتر گام بردارند. استفادهی بهینه از امکانات و منابع و رسیدن به بالاترین حد از عملکرد و کارایی از نتایج انجام این پروژه می‌باشد. لذا سازمانهایی که قصد استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را دارند، با استفاده از شاخصهای جمعآوری شده در این تحقیق، میتوانند با سنجش سیستم در سازمان گامی مطمئنتر بردارند.
 
پیشفرضهای تحقیق
مدیریت فرآیند کسبوکار، یک روش ساختاریافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآیندها با هدف توسعهی کیفیت محصولات و خدمات میباشد. در واقع مجموعه فرآیندهایی است که به سازمانها کمک میکنند تا کارایی کسبوکارشان را بهبود بخشند. کارایی و اثربخشی هر سازمان با اتوماتیک نمودن فرآیندهای کسبوکار بهینه میشوند.
سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، ابزاری مبتنی بر فنآوری اطلاعات میباشد که بخشی از چرخهی مدیریت فرآیندهای کسبوکار را اجرا میکنند و از تمام چرخهی عمر فرآیندهای کسب وکار پشتیبانی می‎کند. هدف از استقرار BPMS در یک سازمان، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تبادل نادرست اطلاعات بین افراد و نیز سوق دادن افراد به ایفای بهینهی مسئولیتهای خود میباشد.
نشانگذاری مدلسازی فرآیند کسبوکار[۳]، زبان نشانهگذاری و استانداری است که توانایی کافی برای مدلسازی و بیان فرآیندها را دارد. مدل نمودن فرآیندهای سازمان باعث میشود که دید بهتر و کاملتری نسبت به فرآیندها ایجاد شود.
قلمرو تحقیق
پژوهش مورد بررسی از نوع پژوهش توسعهای است که با تحلیل روش کار نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسب‌وکار انجام می‌شود. پژوهش توسعهای پژوهشی است که با هدف گسترش مرزهای دانش عمومی بشر صورت میگیرد. بنابراین هر یک از موضوعاتی که در حوزهی علوم انسانی و تجربی بتواند به گسترش این علوم کمک نماید و به شرح و تبیین آن بپردازد و وجوه ناشناختهی آن را روشن کند، در حوزهی تحقیقات توسعهای جای میگیرد.
 
محدودیتهای تحقیق
هر تحقیقی بسته به ماهیت موضوع مورد پژوهش با محدودیتهایی سرکار دارد که وجود برخی از آنها گاهی میتواند اعتبار و صحت نتایج آن تحقیق را به چالش بکشد. در این تحقیق نیز محدودیتهایی وجود داشت که برخی از این محدودیتها عبارتند از:
استفاده از نظرات افراد متخصص و خبره یکی از راههای صحت و اعتبار یک تحقیق میباشد. در زمینهی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار دسترسی به خبرگانی که با چندین نرمافزار مختلف آشنایی کامل داشته باشند و سالها در این حیطه کار کرده باشند بسیار سخت است. امید است، با انجام چنین تحقیقاتی که تاکنون به اندازه کافی به آنها پرداخته نشده است، اهمیت مدیریت فرآیندهای کسبوکار، در سازمانها بیش از پیش آشکار شود و در سالهای آتی نخبگانی در این زمینه پرورش داده شوند، چراکه کسبوکارها برای رقابت در محیط در حال توسعهی خود نیاز مبرمی به این متخصصان دارند.
از طرفی دیگر، به دلیل اینکه در این تحقیق سعی در بررسی نرمافزارهای خارجی است، دستیابی به خود نرمافزارها و اطلاعات آنها به طور کامل و جامع امکانپذیر نبود. چراکه بعضی از نرمافزارها به دلیل محدودیتهای موجود، به صورت رایگان قابل دانلود نبودند و در ازای مبلغ چشمگیری توسط شرکتها خریداری میشوند. بعضی از نرمافزارها، نسخهی آزمایشی را در سایتهای اینترنتی خود قرار دادهاند. این نسخههای آزمایشی نیز صرفأ جهت آشنایی با محیط نرمافزار کاربرد داشتند و تمام قابلیتها را به صورت رایگان در اختیار کاربر قرار نمیدهند. بنابراین، برای دستیابی به برخی از مهمترین اطلاعات موجود در نرمافزارها از راهنمای کاربر موجود در سایت اینترنتی نرمافزارها و همچنین اطلاعاتی که در سایتها برای معرفی آنها بیان شده، استفاده شده است.
جمعآوری و دست یافتن به شاخصهای مختلف مدیریت فرآیند کسبوکار، که آن را از جنبههای مختلف مورد سنجش قرار دهد، مطالعهای بسیار سخت میباشد چرا که بایستی نرمافزارهای مختلف را در بر گیرد و بتواند بهترین سنگ محک را برای مدیران و متخصصین شرکتها فراهم آورد.
 
کاربردهای تحقیق
اقتصادی کردن و افزایش کارایی سازمانی و بهرهبرداری بهینه از منابع سازمانها، کارخانهها و مجتمعهای صنعتی و تولیدی، همواره از اهداف اصلی و مهم مدیران آنها بوده است. سادهترین و در عین حال پیچیدهترین راه رسیدن به این مهم، استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در سازمان است. از آنجاییکه طی بررسیهای به عمل آمده پروژه و تحقیقی که به صورت یکپارچه، مدلی برای تصمیمگیری و انتخابBPMS مبنی بر تحلیل نرمافزارهای حوزهی مدیریت فرآیند کسبوکار مبتنی بر نیازهای سازمان ارائه نشده است، لذا با انجام این طرح سعی در بهبود فضای مدیریت فرآیند کسبوکار شده است. بنابراین با انتخاب چند نرمافزار و بررسی شاخصهای مهم، مدیران سازمانها را در جهت انتخاب نرمافزارهای مناسب و اهمیت شاخصها و معیارها آگاه میسازیم.
 
نوآوری تحقیق
در این مطالعه با انتخاب چندین نرمافزار در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار و مقایسه بین آنها، با در نظر گرفتن شاخصهای بسیار مهم، که اصولأ ماهیت BPM را نشان میدهند؛ به اهمیت این موضوع در دنیای پررقابت امروزی میپردازیم و از آنجاییکه تاکنون چنین الگوی جامع و یکپارچهای در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار و جمعآوری شاخصهای مختلف آن و بررسی و مقایسهی نرم افزارها، از دیدگاههای مختلف انجام نشده است، به انجام نوآوریهایی پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از چندین منبع مختلف از جمله مقالات، کتابها و اینترنت و حتی استفاده از محیط داخلی بعضی نرمافزارهای رایگان، شاخصهای مختلف جمعآوری و یکپارچه شدند و در گروههای گوناگونی مورد طبقهبندی قرار گرفتند. همچنین نوآوری دیگری که در این پژوهش انجام شده است، ارائهی یک مدل در شبکه عصبی مصنوعی چند لایه میباشد، که با در نظر گرفتن ۱۶ دسته از شاخصهای ارزیابی نرمافزار به عنوان لایهی ورودی شبکه و ۱۰ نرمافزار بررسی شده به عنوان لایهی خروجی شبکه، اهمیت این موضوع بیان میشود.
 
روش انجام تحقیق
با علم به اینکه مدیریت فرآیند کسبوکار و سیستمهای مربوط به آن امروزه بسیار مورد توجه مدیران سازمانها قرار گرفته است، بایستی سیستمهایی در سازمانها مورد استفاده قرار بگیرند که کارایی لازم را داشته باشند. بنابراین، ما درصدد برآمدیم که با جمعآوری و یکپارچه کردن شاخصهای مورد نیاز یک سیستم، مدیران را از اهمیت این موضوع، که تا کنون در مطالعات ملی مورد توجه قرار نگرفته بود، آگاه سازیم. این پروژه، از اساس یک پژوهش تئوریک است و قصد آن ارائهی یک الگوی جامع برای ارزیابی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار با تأکید بر حفظ بقا و اهمیت سازمانها در تعامل با محیط است. از این رو، بیشتر از رویکرد توصیفی و کیفی برای این مسئله بهره گرفته شده است و پس از مطالعه در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار برای رسیدن به هدف مورد نظر، یعنی ارزیابی سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، از طریق مطالعات کتابخانهای، اینترنت، مقالات و محیط داخلی برخی نرمافزارهای در دسترس، به ارائه مدلی جامع از شاخصهای مورد نظر و ارائهی مدلی به کمک شبکه عصبی چند لایه، برای ارزیابی BPMSهای سازمانی پرداخته شده است. پس از آن برای استفاده از شاخصها، ۱۰ نرمافزار فعال در زمینهی BPM را انتخاب کرده و به بررسی و مقایسهی آنها پرداختیم.
 
محتویات تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.