جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند …

 ۱۰-۸

مدیریت حساب کاربری

۱۰-۸-۱

طبقهبندی دادهها در سیستم

۱۰-۸-۲

شناسایی خطرات دادهها و اطمینان از کنترلهای امنیتی مناسب برای کاهش خطرات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۱۰-۸-۳

تأیید درخواست برای دسترسی به انتشار و افشای اطلاعات

۱۰-۸-۴

لغو دسترسی به سیستم در زمان مناسب

۳-۲-۱۱- نظارت و مدیریت:
طبق ضربالمثل: “آنچه را میتوان مدیریت کرد که قابل اندازهگیری باشد”، مدیریت فرآیند کسبوکار اجازه میدهد تا فرآیندها، همانگونه که اجرا میشوند، دیده شوند و با تعیین معیارهای کلیدی کسبوکار، چگونگی انجام معاملات کسبوکار، از طریق فرآیندها نشان داده شوند. این نوع مدیریت در واقع ابزاری است که نهتنها به عملها و عکسالعملها در هر فرآیند واکنش نشان میدهد، بلکه تنها راه برای مدیریت تهدیدها و فرصتها میباشد. بنابراین با ارائهی اطلاعات کمک میکند تا سیستم، علل ریشهای مشکلات را کشف کند و با دریافت بازخورد عینی، فرآیندها را بهبود دهد]۴۵[.
در واقع، مدیریت فرآیند کسبوکار فرآیندهای جاری در سازمان را متبلور کرده و معیارهای کلیدی که بر آن فرآیندها تأثیرگذار هستند را مشخص مینماید. به این ترتیب، میتوان فرآیندهای مؤثر و معیارهای بهبود دهنده را استخراج نمود و در زمان مناسب و بههنگام، بر آنها نظارت کرد. این فنآوری منجر به اندازهگیری عملکرد واقعی سازمان میشود و میتواند با اهداف تعیین شده توسط سازمان مقایسه شود. اطلاعات به دست آمده از پایش فرآیندها به مدیران کمک میکند تا به کشف نقاط ضعف در مدیریت و بهینهسازی فرآیندها دست یابند. به عنوان مثال، در فرآیند تدارکات زنجیره تأمین وضعیت اجرا بررسی میشود و محمولههای دارای تأخیر که با پرچم قرمز نشانهگذاری شدهاند را مشخص میکند، یا در یک فروشگاه خردهفروشی هنگامی که موجودی انبار زیر سطح موجودی تعیین شده باشد، هشداری از ابزارBAM به کاربر جهت رفع کمبود ابلاغ میگردد. این هشدار میتواند، یک فرآیند خودکار اطلاعرسانی سفارش خرید به فروشنده باشد. بنابراین موتور فرآیند کسبوکار از اولین مرحله بایستی به ابزار BAM مجهز باشد ]۱۵[.
از اینرو مدیریت فرآیند کسبوکار به طورخودکار به رفع مشکل ارسال شده میپردازد. مدیران سازمانها با بهرهگیری از راههای مختلفی مدیریت فرآیند های کسبوکار را بر عهده میگیرند. مدیران با بینشی درسطح بالاتر، وظایف گوناگون را به کارکنان واگذار میکنند. آنها همینطور میتوانند به صورت دستی وظیفهای را دوباره به فرد مناسب اختصاص دهند. بهترین ابزار کمک به مدیریت، BAM[48] میباشد که با استقرار KPI[49] ها به مدیران اجازه میدهد به مشاهدهی عملکرد کارکنان در فرآیندها و چگونگی انجام وظایف خاص بپردازند. ارائهی گزارشات تحلیلی بهصورت گرافیکی، نموداری و تحلیلی است.
۳-۲-۱۱-۱- داشبورد مانیتورینگ[۵۰]
مانیتورینگ فعالیت کسبوکار ، عبارتی است که توسط شرکت گارتنر ابداع شده و هدف آن تعیین و تشخیص رخدادهای غیرعادی یک فرآیند و هشدار دادن به کاربر جهت رفع آن رخداد میباشد]۱۵[. این فنآوری، نرمافزاری برای نظارت در زمان واقعی فرآیندهای کسبوکار میباشد و داشبورد، صفحه نمایش بصری است، که نشان دهندهی وضعیت کسبوکار یک شرکت و یا فرآیند، از طریق شاخصهای کلیدی عملکرد بوده و به صورت عددی و گرافیکی نشان داده میشود ]۴۵[. کاربران کسبوکار میتوانند از پیشرفت فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مانیتورینگ فعالیت های کسبوکار اطلاع حاصل نمایند.
از طریق BAM، کاربران کسبوکار میتوانند مشکلات فرآیند را تجزیهوتحلیل کرده و به تعیین علت ریشهای مشکلات بپردازند. ابزارBAM اطلاعات موجود را به صورت گرافیکی در اختیار کاربران قرار میدهند و تجسم سطح بالایی از یک فرآیند اجرایی را به یک کاربر ارائه میدهد و جریان مسیرهای بحرانی و تنگناها را در فرآیند مشخص میسازد. کاربران میتوانند سطوح مختلف جزئیات فرآیندها را از طریق KPI ها استخراج نمایند. در داشبورد مانیتورینگ مواردی از جمله، متوسط زمان اجرای فرآیند، کوتاه نمودن زمان اجرای فرآیند، تأخیر اجرای فرآیندها و علت تأخیرها، نقش واحدهای سازمان در اجرا و تأخیر فعالیتها و … بهصورت هوشمند، قابل ارزیابی هستند و تحت پایش و کنترل قرار خواهند گرفت. پردازش اطلاعات به تحلیلگر اجازه میدهد هزینههای یک فرآیند را بررسی کند و بر اساس اطلاعات هزینه، نرخ بازگشت سرمایه را تخمین بزند]۱۵[.
در این فنآوری زمانی که کاری برای شخصی ارجاع می‌شود، مهلت انجام آن کار نیز به وی اعلام میگردد. در این هنگام کاربر باید در مدت زمان مشخص شده، اقدام به انجام کار نماید، در غیراینصورت، سیستم میزان تأخیر وی را محاسبه کرده و در گزارشات BAM ارائه خواهد نمود. همچنین، بهدلیل اینکه همهی اقدامات و فعالیت‌ها در سیستم BPMS ثبت می‌شود، امکان سنجش عملکرد افراد در سازمان و مقایسه آنها با یکدیگر نیز بهراحتی توسط فنآوری BAM وجود دارد.
ویژگیهای نظارت سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از طریق داشبورد مانیتورینگ]۴۲[:
تعداد فرآیندهای در حال اجرا و خاتمه یافته به صورت آنلاین
عملکرد نسخههای متفاوت فرآیند و مقایسهی آنها با یکدیگر
مشاهدهی پراکندگی فعالیتها در یک فرآیند و نسخههای آن
مشاهدهی عملکرد پرسنل در هر فرآیند
محاسبه زمان میانگین ، بیشترین و کمترین برای انجام هر فرآیند و فعالیتها
محاسبه زمان میانگین ، بیشترین و کمترین برای انجام هر فعالیت به ازای پرسنل
تعریف شاخص KPI بر روی فرآیندها، بر اساس تعداد فعالیتها، میانگین زمان اجرای فعالیت، میانگین زمان اجرای فرآیند
مشاهدهی وضعیت شاخصها در داشبورد مدیریتی
از جملهی شاخصهای دارای اهمیت در زیرگروه نظارت و مدیریت که مرحلهی سوم از چرخهی حیات کسبوکار را شامل میشود میتوان به BAM، مدیریت نمونهای، مانیتورینگ گردش کار، مسیرهای حسابرسی و منابع سازمان اشاره کرد (جدول ۳-۱۱).