علمی : ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در …

۱۱-۶-۱

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای رویدادهای گردش کار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۱۱-۶-۲

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای ورودیهای کاربر در فرم ها

۱۱-۶-۳

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای وظایف کاربر

 ۱۱-۷

منابع سازمان

۱۱-۷-۱

مالکیت منابع متمرکز و مدیریت

۱۱-۷-۲

مالکیت منابع توزیع شده و مدیریت

۱۱-۷-۳

سلسله مراتب سازمان

۳-۲-۱۲- مستندات و گزارشگیری:
تصمیمگیری هنگامی ضرورت مییابد که مدیریت سازمان با یک مسئله یا فرصت روبرو است. هر سازمان باید شکستها و موفقیتهای گذشته خود را مرور کند و به طور سیستماتیک از آن تجربیات استفاده نماید، به گونه ای که همهی کارکنان آن را درک کرده و به آن دسترسی داشته با شند. درواقع، مستندسازی، عمل ثبت، مکتوب نمودن، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگاهداری اطلاعات مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد. عدم وجود مستندات دقیق و سازمانیافته، میتواند موجب افزایش نرخ از دست دادن اطلاعات شود. مستندسازی کامل و صحیح باعث می گردد، کلیه عوامل داخلی و خارجی مؤثر موردتحلیل و بررسی قرارگیرد و مدیر پروژه در حین مراحل انجام فرآیندها از اجرای صحیح آنها اطمینان حاصل کند. همچنین تهیه مستندات جهت ارتباط بین افراد درگیر در انجام فعالیتها از یک طرف، ارتباط بین کاربران از طرف دیگر و نهایتاً ارتباط بین دوگروه مزبور بسیار مفید است. در هر سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، مستندسازی و گزارشگیری نقش بزرگی ایفا میکند و بایستی از ابتدای شروع فرآیندها در سازمان به اجرا درآید. سیستم مستندسازی فرآیندها، این امکان را برای کاربر ایجاد میکند که بتواند نحوهی اجرای فرآیندها را در دورههای قبل بررسی کرده و پس از انجام مقایسه با گزارشهای به دست آمده از گذشته، فرآیندها و نتایج حاصل از آنها را تحلیل کند]۴۵٫[
۳-۲-۱۲-۱- مزایای سیستم مستندات و گزارشگیری]۴۲[:
هزینههای پایینتر و کیفیت بهتر در مدیریت اسناد به دلیل در دسترس بودن اطلاعات.
افزایش سرعت کار اسناد الکترونیکی و کاهش قابل توجه زمان انجام فرآیندها، چرا که پردازش اسناد را میتوان در هر نقطه از جهان بدون تأخیر انجام داد.
سهولت در بازیابی و ردیابی اسناد قدیمی.
در جدول ۳-۱۲- شاخصهای بایگانی و گزارشات در مدیریت فرآیند کسبوکار نشان داده شده است:
جدول ۳-۱۲- شاخصهای بایگانی و گزارشات در مدیریت فرآیند کسبوکار