ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار …

۱۲-۱۰

آرشیو ضمائم موجود در گردش کار به همراه اقلام کاری مرتبط

۱۲-۱۱

قابلیت استفاده از ابزارهای گزارشگیری استاندارد مانند کریستال ریپورت و سرویس گزارشساز SQL server برای گزارشسازی روی دادههای ایجاد شده هنگام اجرای فرآیند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۱۲-۱۲

امکان ارتباط ( دریافت و ارسال اسناد و مدیا) از سامانهی مدیریت مستندات

۱۲-۱۳

انواع چارتها و گزارشهای اضافه بر سازمان مانند گزارشهای مدیریتی شامل گزارشها و نمودارهای آماری عملکرد کاربران، درصد تکمیل گردش کار، وضعیت قلم کاری، زمان لازم برای تکمیل هر مرحله کاری در یک گردش کار و …

۳-۲-۱۳- قواعد کسب وکار:
قوانین کسبوکار، سیاستها و روشهایی هستند، که نقاط تصمیمگیری در یک فرآیند کسبوکار را خودکار میسازند. منشاء قوانین کسبوکار از منطق برنامههای کاربردی مانندERP میباشد، به همین دلیل دسترسی و تغییر در قوانین دشوار است، چرا که مدیران کسبوکار مسئول ایجاد قوانین هستند و بدون صرف وقت و حمایت از جانب بخش فنآوری اطلاعات امکانپذیر نمیباشد. بخش مهم مدیریت فرآیند کسبوکار قوانینی هستند که از کدنویسی برنامه، خارج میشوند و بهطور جداگانه در موتورهای قواعد مدیریت با استفاده از رابطهایی که به مدیران کسبوکار دسترسی دارند، ابلاغ میگردند و امکان هرگونه تصمیمگیری و پردازش را برای فرآیندها و فرمها،امکانپذیر خواهند کرد. فنآوری BPM ، باعث استفادهی گسترده از قوانین کسبوکار میشود. چابکی قوانین، کاربران را قادر میسازد به رویدادها و تغییرات در محیط کسبوکار بدون طراحی و مدلسازی مجدد وبدون تکرار در استقرار پایهای سیستم در سازمان واکنش نشان دهند. موتورهای قوانین کسبوکار دارای رابط بصری و روشهایی برای طراحی قوانین، از جمله جداول ساده، نمودار جریانهای گرافیکی و درختهای پیچیدهی تصمیمگیری میباشد. قوانین میتوانند در هر تعداد از فرآیندهای کسبوکار استفاده شوند]۴۵[.
۳-۲-۱۳-۱- موتور قوانین کسبوکار[۵۱]:
موتور قوانین کسبوکار، ابزاری برای ایجاد و پیاده سازی قوانین میباشد که باعث ایجاد چابکی در سازمان شده و انعطافپذیری در کسبوکار را به وجود میآورد. امروزه BRE ها توانایی یک تحلیلگر کسبوکار را در جهت تغییرات سریع فرآیندها افزایش میدهند. قوانین کسبوکار به بخش فنآوری اطلاعات در سازمان جهت بررسی، توسعهی مشخصات فنی، ویرایش، برنامهریزی، توسعه، تست و پس از آن پیادهسازی ارجاع داده میشود که مبتنی بر آنالیز تحلیلگران کسبوکار میباشد.
۳-۲-۱۳-۲- مزایای موتور قواعد کسبوکار ]۴۲[:
قابلیت خودکارسازی کارها که منجر به بهبود کیفیت و کاهش هزینهها و کاهش زمان انجام کار میشود.
موتورهای جستوجو این اطمینان را حاصل میکنند که محاسبات پیچیده، به طور مداوم و سریع انجام میشوند.
زمان توسعه را برای برنامههای جدید و یا نگهداری برنامههای موجود، کاهش میدهد؛ چرا که قابلیت تنظیم دارد و نیازی به کدگذاری و برنامهنویسی فرآیندهای جداگانه نیست.
امکان تست و مدیریت قوانین کسبوکار قبل از ایجاد هرگونه تغییر وجود دارد، که در نتیجه باعث کیفیت بهتر و کاهش هزینهها میشود.
قابلیت تعریف، مدیریت و کنترل قوانین کسبوکار برای کاهش وابستگی به واحد فنآوری اطلاعات را دارا است.
در جدول ۳-۱۳ شاخصهای قواعد کسبوکار نشان داده شده است:
جدول ۳-۱۳ شاخصهای قواعد کسب وکار

۱۳  قواعد کسبوکار
۱۳-۱