برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO)- قسمت 12

 • تشکیل جمعیت اولیه: یک گروه از جواب­های محتمل برای مسئله مورد نظر انتخاب می­کنیم که این جواب­ها هر کدام یک مکان n بعدی برای پرنده مزبور است که n در اینجا تعداد متغیرهای تصمیم مسئله است.
 • تعیین مقادیر پارامترهای برنامه
 • تعیین سرعت ماکزیمم اولیه از فرمول زیر که در این­جا Xiub بیشترین مقدار متغیر i ام است و Xilb کمترین مقدار متغیر i ام است و Vi0max بیشترین مقدار سرعت اولیه برای متغیر i ام است.

 (‏4‑55)

 1. محاسبه شایستگی هر ذره؛ که این مقدار از فرمول زیر حساب می­ شود:

 (‏4‑56)
که Fmax بیش­ترین مقدار تابع هدف در بین پرندگان است و Fi مقدار تابع هدف برای ذره i ام است.

 1. به­روز کردن Pki برای هر پرنده و Pkg.
 2. کاهش مقدار w و Vmax در صورت پیشرفت برنامه به صورت زیر:

 (‏4‑57)
 (‏4‑58)

 1. به­روز رسانی سرعت و مکان پرندگان؛ که به این مرحله عمل­گر بهبود می­گویند.
 2. شرط هم­گرایی؛ که به چند صورت می­توان در نظر گرفت. یکی اینکه هر وقت مقدار تابع هدف برای Pkg در طی چند مرحله بهبودی حاصل نشد و یا هر زمان فرمول (4-58) ارضا شد، الگوریتم متوقف شود.

 (‏4‑59)

 1. در صورتی که شرط توقف ارضا نشود برنامه به مرحله 4 برگردد.
   1. کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان

آ) مسائل بهینه­سازی مقید
ب) مسائل ماکزیمم-مینیمم
ج) مسائل با چند تابع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

هدف
د) مسیریابی دینامیک
ه) تکامل وزن و ساختار شبکه­ های عصبی
و) بازی و سرگرمی

   1. مزایای الگوریتم جامعه ذرات

آ) مفاهیم ساده
ب) پارامترهای محدود
ج) کاربرد ساده
د) کارآمد برای محاسبات

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *