بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای کوچک …

جدول(۴- ۵) علایم متغیرها ۸۵
جدول (۴ – ۶) شاخص های معنی داری و برازش مدل ۸۸
جدول(۴ – ۷) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری ۸۹
جدول(۵-۱) اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی ۹۳
جدول(۵-۲) آشکارسازی( افشاء) ۹۴
جدول(۵-۳) واکنش زیست محیطی ۹۴
فهرست نمودار
نمودار۲-۱) مدل هرم مسئولیت اجتماعی دکتر کارل ۲۵
نمودار (۴ – ۱) هیستوگرام متغیر اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی (SR) 82
نمودار (۴- ۲) هیستوگرام متغیرآشکارسازی( افشاء)SR 83
نمودار (۴ – ۳) هیستوگرام متغیر واکنش زیست محیطی ۸۴
نمودار (۴ – ۴) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ۸۶
نمودار (۴ – ۵) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۸۷
چکیده
افشاء اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی از سال ۱۹۸۰ برای بیش از دو دهه از افشاء اجتماعی شرکتها به موضوع مهمی در تحقیقات دانشگاهی تبدیل شده. تحقیقات گذشته نشان داده که اطلاعات زیست محیطی شرکتها به طور قابل توجهی توسط ذینفعان شرکت در خواست شده و این اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیریهایشان بازی میکند.مسئله اصلی این تحقیق در اینجا قرار دارد یک گروه مهم، شرکت های کوچک و متوسط ( SME ها) هستند که در آن بررسی می شود که مشخص کند که آیا فعالیت شرکتها در جهت افشاء اطلاعات زیست محیطی، آن مسئولیتها را تا اندازه ای افشاء نموده است ؟ از اهداف کاربردی این پژوهش، در زمینه شرکتهای بزرگ و چگونگی مسئولیت اجتماعی شان میتوان استفاده کرد و همچنین میتوان میزان مسئولیت اجتماعی و افشاء اطلاعات زیست محیطی را بررسی کرد. سوال اصلی تحقیق بر این اساس است که آیا شرکت های که درک صحیح از مسئولیت اجتماعی خود دارند به افشاء اطلاعات در رابطه با مسائل زیست محیطی اقدام میکنند.فرضیات تحقیق این است که بین اطلاعات و اقدامات یا افشاء زیست محیطی رابطه مستقیم وجود دارد. این تحقیق از نظر نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی میباشد.جامعه آماری شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی منطقه آزاد بندرانزلی و نمونه از بین شرکتها ( ۸۰ شرکت ) انتخاب گردید و شیوه گردآوری اطلاعات میدانی و توسط پرسشنامه و نمونه تصادفی ساده صورت گرفت که ۷۱ برگ پرسشنامه که بین مدیران و مدیران بازاریابی توزیع شده بود، تحویل گرفته شد. توسط لیزریل کلیه فرضیات تایید گردید همچنین با توجه به مدل رگرسیون مشخص شد که پاسخهای زیست محیطی و اطلاعات مسئولیت اجتماعی در حدود ۲۶ درصد از افشا را تبیین می کند و با توجه به نتایج مشاهده شد که تاثیر مجموع تاثیر مستقیم و تاثیر غیر مستقیم و از طریق پاسخهای زیست محیطی، اطلاعات مسئولیت اجتماعی بر افشا مجموعاً به میزان ۶۰/۰ است.همچنین کلیه فرضیات تایید گردیدو کاملا هم راستا با نتایج تحقیق انجام شده توسط گالاردو – وازکوئز و سانچز – هرناندز (۲۰۱۴) در شرکتهای کوچک و متوسط است.
کلید واژه:مسئولیت اجتماعی، مسئولیت زیست محیطی، افشاء (مسئولیت اجتماعی)، اطلاعات (مسئولیت اجتماعی)، جهت گیری بازار(بازار گرا)
فصــل اول
کـلیـات
(۱-۱) مقدمه
نگرانی های کنونی درباره ی گسترش اطلاعات حسابداری مالی شامل مسائل اجتماعی و محیط زیستی ، مرتبط با تکامل اصول اخلاقی در تجارت است . این مشی مدیریتی به طور مناسبی قصد دفاع از ارزشهای صادقانه ، عدالت و حقوق بشر را دارد و باید با اهداف اقتصادی تحت منشور (( اخلاق اقتصادی معقول))، منطبق باشد. این گرایش جدید، این ریسک را هم دارد که در آن شرکت ها بر رشد مستندات خارجی، به منظور ارتباط برقرار کردن با دستاورد هایشان، تمرکز می کنند . در حالیکه ممکن است این امر به کاهش عدم توازن اطلاعات بین شرکت ها و سهامدارانشان کمک زیادی کند و همینطور می تواند به عنوان استراتژی فرصت طلبانه که حتی ممکن است در اطلاعات دستکاری کند استفاده شود تا تصویر خوبی از خود بر جای بگذارد. یک گروه مهم، شرکت های کوچک و متوسط ( SME[1] ها) هستند که در آن بررسی می شود ، آیا شرکت های مسئول تر ، آنهایی هستند که افشاء فعالیت های بیشتری را هدایت می کنند ؟ دلیلش این است که رفتار مسئولیت پذیر در شرکت های کوچک و متوسط توسط مدیرانش برانگیخته می شود تا تصویر برجای مانده از شرکت خوب باشد، و آنها به سهامداران داخلی بیشتر تمایل دارند چون مشکلات بسیاری در برقراری ارتباط خارجی با فعالیتهای مسئولیت دارشان به خصوص در مسائل زیست محیطی وجود دارد.
(۱-۲) بیان مسئله
این تحقیق برای دست آوردن یک مدل توصیفی بوده که فرد را قادر می سازد تا ارتباط بین اجزای مختلف مسئولیت های زیست محیطی شرکت های کوچک و متوسط را تحلیل نماید و مسئله در اینجا قرار دارد که مشخص کند که آیا فعالیت شرکتها در جهت افشاء اطلاعات زیست محیطی، آن مسئولیتها را تا اندازه ای افشاء نموده است ؟ همچین باید به این مشکل اذعان داشت که در کشور ما توجه چندانی به رعایت حفاظت از محیط زیست و مسئولیت در قبال آن، از طرف شرکتها نمیشود و منابع طبیعی کشور و همچنین اکوسیستم بعلت آثار سوء ضایعات کارخانه ای، در حال تخریب و دستخوش تغیرات قرار گرفته است.
(۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق
از سال ۲۰۰۱ با بیانیه ای به وسیله ی اتحادیه ی اروپا از طرح سبز: ” با ترویج یک چهارچوب اروپایی برای یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی” ، پیشرفت های زیادی در این راستا حاصل شده است. مسئولیت اجتماعی (SR[2] ) تعریف می شود به عنوان :” یک مجموعه از تعهدات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که به وسیله ی شرک

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ت ها ، سازمان ها و کانون های عمومی و خصوصی که برای اجرای تعهدات قانونی خود ارزش اضافه می نمایند، به هر فرآیند اجتماعی و اقتصادی؛ در چهارچوب توسعه ی پایدار، کمک می کند. در این اواخر، اتحادیه ی اروپا در استراتژی تازه ی خود ذکر می کند که ” مسئولیت شرکت ها برای اثر گذاری خود بر جامعه “ با ارجاع ویژه به نیاز برای همکاری با سهامداران، به منظور “ ادغام نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی و اخلاقی” ، با حقوق بشر انطباق دارد و مشتری درباره ی اعمال تجاری آنها و استراتژی مرکزی نگران است( دولورس گالاردو – وازکوئز و ام ایزابل سانچز – هرناندز ۲۰۱۴).
اهمیت موضوع بالا ، که نیاز دارد در عمل سازمانی پیوسته بوده و با جهانی شدن بازار ها گسترش یافته و در زمینه ی بین المللی جدید رقابتی باشد ، مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک منبع پیشرفت های رقابتی قرار داده است.
یک مشارکت مثبت بین مسئولیت اجتماعی و رشد اقتصادی مشاهده می شود. شکی وجود ندارد که دستیابی به موقعیت های بهتر در مقابل رقابت، یک هدف در هر نوع تجارتی، نه صرفا برای شرکت های بزرگ است، در واقع ، شرکت های کوچک و متوسط در تلاش هستند تا به وسیله ی ترویج مسئولیت اجتماعی خود ، به یک موقعیت بازاری مناسب دست یابند. به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط به طور داوطلبانه، موقعیت خود را نسبت به محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی برای بدست آوردن بازار خوب جستجو می کنند. (دولورس گالاردو – وازکوئز / ام ایزابل سانچز – هرناندز ۲۰۱۴).
تحقیقات فزاینده در زمینه ی مسئولیت اجتماعی ، چند بعدی بودنش را منعکس می کند . برای مثال، وسعت مفهوم و گوناگونی جنبه ها با فعالیت مختلفی که آن ترکیب می کند، است. براساس رویکرد شناخته شده ی “ خط پایین سه گانه “، تحقیقی که در آن خط دنبال شود، آن را در مبدا تمرکز بر مسائل مسئولیت اجتماعی نشان می دهد.
بر اساس نظر الکینگتون[۳] ( ۱۹۹۴) شرکت ها باید ۳ نوع هدف مجزا ولی ممکن را دنبال کنند . در این مقاله ما بر بعد محیطی مسئولیت اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط به عنوان یک زیرساختار به همراه هویتش تمرکز می کنیم.
رویکرد مسئولیت اجتماعی در بعد زیست محیطی برای شرکت های کوچک و متوسط توسط نویسندگان بسیاری ملاحظه شده که هنوز یک مسئله ی تحقیقاتی، ذکر نشده است و همکاری تجربی، بین سطح یا کمیت افشاء و عملکرد زیست محیطی در این ناحیه از عمل شرکت است. اگر چه تحقیق تجربی در مسئولیت اجتماعی که بر زمینه ی زیست محیطی تمرکز می کند وسیع است اما شواهد کافی درباره ی همکاری بالا وجود ندارد تا جایی که مطالعه ی حاضر، تلاش برای پر کردن این خلا است. سهم هایی وجود داشته اند که از تاثیر اطلاعات مسئولیت اجتماعی بر خروجی های فعالیت های زیست محیطی حمایت کنند. بنابراین اثر مالکیت شرکت را از اطلاعات مسئولیت اجتماعی بر اقدامات یا واکنش های زیست محیطی تحلیل می کنند. نتایج نشان می دهند که این اثر، از ارتباطی که ما در این مقاله ی حاضر پیشنهاد کردیم و کمتر در نوشته های دیگر ذکر می شود، به وضوح مثبت است . اما یک منطق نظری دارد که ما باید به اثبات آن بپردازیم.
در نهایت، اجماعی بین افشاء مسئولیت اجتماعی و واکنش محیط زیست، وجود ندارد. شواهدی وجود دارد که یک اثر مثبت از فعالیت یا عملکرد به دست آمده به همراه افشاء مسئولیت اجتماعی را حمایت می کند. در حالی که کسی نمی تواند وجود یک اثر مثبت را در جهت مخالف، تصدیق نماید. بنابراین، محققان یک فقدان همکاری را بین افشاء و عملکرد زیست محیطی یافتند و یک رابطه ی منفی را مشاهده نمودند(دولورس گالاردو – وازکوئز / ام ایزابل سانچز – هرناندز ۲۰۱۴).
از تحلیل رابطه ی موجود ، ابعادی که در بخش بعد ذکر می شود و چیزی که ما آن را “ گرایش به مسئولیت محیطی” می نامیم شکل می گیرد که شامل : اطلاعات مسئولیت اجتماعی ، واکنش محیطی سازمان به سهامدارانشان و آشکارسازی انتشار رفتارهای شرکت براساس مسئولیت اجتماعی است.
(۱-۴) چهار چوب نظری تحقیق
تحلیل کردن اجزای گرایش شرکت های کوچک و متوسط ( SME ها) به مسئولیت محیط زیست، به همراه رشد یک مدل مفهومی بر پایه ی گرایش بازار ساخته و توصیف شده است. با این هدف، یک چهارچوب نظری برای تحلیل گرایش محیط زیستی تعریف می شود.
۱- دستیابی به اندازه گیری محتوای شاخص های بر گرفته از شرکتهای کوچک و متوسط
نزدیک شدن به معیارها توسط نشان دهنده های شرکتهای کوچک و متوسط این هدف به کارفرما ها اجازه می دهد تا گرایش خود به محیط زیست، و تعلیمات مورد نیاز برای اندازه گیری در زمینه ی شرکتهای کوچک و متوسط را تشخیص دهند.
۲- ارزیابی رابطه ی علّی میان متغییرهای مدل
با این هدف، تلاشهای اطلاعاتی، آگاهی و آموزش در مورد مسئولیتهای اجتماعی، نشان داده می شود و بر گرایشات زیست محیطی مدیریت شرکتها، مشارکت های اجتماعی و سازمانهای تجاری تاثیر مثبتی می گذارد.