سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای کوچک و …

همکاری این کار با زمینه ی مدیریت زیست محیطی برای این است که فضایی پژوهشی در مسئولیتهای اجتماعی ایجاد شود که شواهد کمی برای آن موجود است. پس می شود ادعا کرد که این عملی پیشگام در شرکتهای کوچک و متوسط است. بنابراین، شرکتهای کوچک و متوسط از هرگونه تاثیر فرصت طلبی که در شرکتهای بزرگ موجود است، به دور می باشد. انتظار می رود که این تحقیق، مباحث گفته شده را با مطالعات مسئولیتهای اجتماعی بسط دهد (که هم اکنون طرفداران بسیاری دارد).
شکل ۱-۱ : مدل مفهومی بر گرفته از کار تحقیقاتی دولورس گالاردو – وازکوئز[۴]/ ام ایزابل سانچز – هرناندز[۵](۲۰۱۴) را نشان میدهد.
H2
D1
INF1
افـشــاء


اطلاعات
مسئولیت اجتماعی
پاسخهــای
زیست محیطی

RM9
RM1
D5
INF4
H3
H1
(شکل ۱-۱) مدل مفهومی روابط علت و معلولی بین اطلاعات، پاسخ های زیست محیطی، وافشاء
منبع : کار تحقیقاتی دولورس گالاردو – وازکوئز / ام ایزابل سانچز – هرناندز(۲۰۱۴)
(۱-۵) وجه تمایز تحقیق با سایر تحقیق ها (جنبه نوآوری)
بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به محیط زیست توسط شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به موضوع مسئولیت اجتماعی و افشاء اطلاعات زیست محیطی این شرکتها ، برای اولین بار در شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی محدوده منطقه آزاد انزلی اجرا میشود .
(۱-۶) اهداف تحقیق
از اهداف کاربردی این پژوهش، در زمینه شرکتهای بزرگ و چگونگی مسئولیت اجتماعی شان میتوان استفاده کرد و همچنین میتوان میزان مسئولیت اجتماعی و افشاء اطلاعات زیست محیطی را در سازمانهای دولتی نظیر کمپوستها استفاده کرد. همچنین در این راستا میتوان کمک شایان به دیگر سازمانهای دولتی نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست کرد تا بتوانند آمار صحیحی از شرکتها و سازمانهایی که نسبت به محیط زیست مسئولیت پذیر ترند و در این راستا اطلاعات خود را به درستی افشاء میکنند بدست آورند.
(۱-۷) سوالات تحقیق
پرسش اصلی تحقیق بر این اساس است که آیا شرکت های که درک صحیح از مسئولیت اجتماعی خود دارند به افشاء اطلاعات در رابطه با مسائل زیست محیطی اقدام میکنند ؟
(۱-۸) فرضیه های تحقیق
فرضیه ها با توجه به مدل مفهومی بر گرفته از کار تحقیقاتی دولور گالاردو – وازکوئز / ام ایزابل سانچز – هرناندز ۲۰۱۴
فرضیه ۱: بین اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی درک شده توسط شرکتهای کوچک و متوسط ( SMEs )و اقدامات زیست محیطی آنها رابطه ی مستقیم وجود دارد.
فرضیه ۲: بین اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی درک شده توسط شرکتهای کوچک و متوسط ( SMEs )و افشاء فعالیتهای زیست محیطی آنها رابطه ی مستقیم وجود دارد.
فرضیه ۳: بین اقدامات عملی زیست محیطی شرکتهای کوچک و متوسط( SMEs ) میزانی که اطلاعات زیست محیطی را افشاء میکنند، رابطه ی مستقیم وجود دارد.
(۱-۹) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها
(۱-۹-۱) تعریف مفهومی
مسئولیت اجتماعی شرکتها
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR[6]) مفهومی وسیع تر از فعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیتهایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه، انجام می دهند.
گریفن و بارنی[۷](۱۹۹۲) مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد، « مسئولیت اجتماعی»، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir