بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)در محدوده …

تفاوت در شیوه های گزارشگری زیست محیطی در بریتانیا و ایالات متحده: زمینه های قانونی و نظارتی( لی یگ هولند، یی بون فو ۲۰۰۳)
مقاله حاضر، شیوه های گزارشگری شرکت های بزرگ زیست محیطی را در انگلستان و ایالات متحده درگزارش سالانه مورد بررسی قرار می دهد و گزارش اقدامات و عناصری از چهارچوب های قانونی و نظارتی از هر کشور که در تنظیم فعالیت های زیست محیطی و به همین ترتیب عملکرد زیست محیطی و تعیین نوع افشا ساخته شده را تحت تاثیر قرار میدهد، نشان می دهد. زمینه مدیریت زیست محیطی را مورد بررسی قرار میدهد و به ارائه توضیح تحولات اخیر و پیشنهاد به اینکه آنچه را عملکرد گزارش تحت تاثیر قرار میدهد، ممکن است مهم باشد.
ملاحظات نظری مورد بررسی، برای ایجاد چه نوع افشای ناشی از فشارهای قانونی نشان می دهد که پاسخگویی در افشای اطلاعات زیست محیطی وجود دارد، و اندازه تخلیه افشاء، پاسخگویی سازمان به کاربران از چنین اطلاعاتی را نشان میدهد.
خصوصی سازی ، سرمایه‌گذاری خارجی، و مسئولیت زیست محیطی در اروپای مرکزی و شرقی
( تئودور پانایوتو، راندال بلوفسدون ۲۰۰۳)
سیاست گذاران در آسیای مرکزی و کشورهای اروپای شرقی به طور کلی انتظار دارند که افزایش بهره وری اقتصادی، بهبود در کیفیت محیط زیست را به ارمغان آورد و همچنین در مورد اصلاحات اقتصادی نیز تفسیر خواهد شد. آنها همچنین اغلب استدلال میکنند که سرمایه گذاری های زیست محیطی را باید به تاخیر انداخت تا رشد اقتصادی ا فراهم آید و منابع مالی برای رسیدگی به نگرانی های زیست محیطی فراهم شود. این انتظار رشد اقتصادی، با این حال، ممکن است به تاخیر بیافتد به دلیل حل نشدن تعهدات زیست محیطی، که سرمایه‌گذاری خارجی را دلسرد میکنند که یکی از چند وسایل برای انتقال فناوری ، سرمایه و مهارت های مدیریت است. در این مقاله ما برای اولین بار نشان می دهیم که مسئولیت زیست محیطی برای آلودگی گذشته، باعث ایجاد عدم اطمینان در خصوصی سازی و منجر به عدم تقارن اطلاعات بین دولت و سرمایه گذاران میشود. از این قضیه ، ما استدلال می‌کنیم که بازار خصوصی سازی پویایی های منفی را نشان خواهند داد. همچنین ما نشان می‌دهیم که ممیزی و پرداخت غرامت ابزارهای مناسب برای اصلاح این ناکارآمدی هستند. ما شواهد تجربی برای حمایت از یافته های تحلیلی، موجود داریم. ما پاسخ سیاست دولت های اروپایی شرقی بر اساس یافته های تحلیلی را مورد بررسی قراردادیم. در بخش آخر مفهوم سیاست و مسیر برای تحقیقات بیشتر را مورد بحث قرار می‌دهیم.
تجزیه و تحلیل طولی و مقطعی از افشای زیست محیطی در انگلستان، یادداشت پژوهش شرکت ها(دیوید کمپ بل ۲۰۰۴ )
این گزارش سالانه از ۱۰ شرکت مستقر در بریتانیا در پنج بخش بین ۱۹۷۴ و ۲۰۰۰ و حجم افشای داوطلبانه زیست محیطی ثبت شده از هر کدام مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش افزایش کلی در حجم افشای بیش از دوره را نشان میدهد اما با تغییر وضع در اواخر سال ۱۹۸۰ این ضد عضویت مشخص شده ، رگرسیون از دوره مشابه پیش ، در دو سازمان لابی زیست محیطی مستقر در بریتانیا مبتنی بر همبستگی قوی پیدا شد بود. استفاده بیشتر و کمتر اندازه گیری حساس محیط زیست برای تست اثرات مقطعی مورد استفاده قرار گرفت و این ارتباط مثبت بین افشای زیست محیطی و آسیب پذیری ساختاری از پنج بخش تاثیر به روی مسئولیت زیست محیطی را بهمراه داشت. نتیجه گیری اجازه می دهد برای این احتمال، که در درک نیاز برای مشروعیت اجتماعی اختلاف ممکن است یکی از عوامل باشد و هر دو تنوع طولی و مقطعی در حجم افشا می باشد.
تصمیم به افشای اطلاعات محیط زیست: بررسی تحقیقات انجام شده و طرح و برنامه (تانیا.ام.لی و همکاران ۲۰۰۵)
مسائل مربوط به حسابداری زیست محیطی و افشای گزارش های مالی به طور فزاینده به بسیاری از ذینفعان شرکت ( به عنوان مثال، کارکنان، مدیریت، سرمایه گذاران، بستانکاران، تنظیم کننده گان، اتحادیه ها، گروه های منافع عمومی، و غیره) مربوط می شود. افشاء زیست محیطی توسط شرکت، یک وسیله برقراری ارتباط این اطلاعات با این ذینفعان است. در حالی بسیاری از مطالعات افشاء محیط زیست را بررسی کرده اند ، تعدادی از سوالات پژوهش هنوز هم باقی مانده. این مطالعه دسته بندی و نتایج حاصل از مطالعات قبلی را فراهم می کند ، همچنین پرداختن به نیروهای مؤثر بر تصمیم به افشای اطلاعات زیست محیطی، و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده را فراهم می کند. گروه های مورد استفاده عبارتند از:(۱) قوانین و مقررات (۲) مشروعیت، فشار افکار عمومی و تبلیغات (۳) ویژگی های شرکت / صنعت (۴) تجزیه و تحلیل منطقی هزینه و سود و (۵) نیروهای فرهنگی و نگرش ها.
چالش ها در گزارش مدیریت زیست محیطی داخلی در آرژانتین(گارسیا ماریا اسکاوونه ۲۰۰۶)
این مقاله بر روی روش‌های گزارش دهی داخلی برای تولید پاک‌ترو برنامه‌های حسابداری مدیریت زیست محیطی در آرژانتین تمرکز دارد. سؤالات در مورد نحوه هزینه‌ها و مزایای زیست محیطی تعریف شده ، مکانیسم های اتخاذ شده برای اندازه‌گیری مزایای مداوم ناشی از تغییرات خاص در مدیریت و فرآیندها و مسائل عملی و تلفیق مختصری از جمع آوری داده‌ها را شامل می‌شود. علاوه بر این، شرایطی که در آن اطلاعات مورد نظر و ایده آل از حسابداری موجود و یا سیستم های اطلاعاتی دیگر، در درون شرکت ها که فورا در دسترس نیست نیز مورد بحث قرارگرفته است. موفقیت این طرح ه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ای ارتباطی ، به ویژه، مبتنی بر هر دو پیام‌های حسابداری زیست محیطی و توانایی کاربران، اطلاعات را درک کنند. از این دیدگاه کاربرگ گنجانده شده، یک ابزار مهم برای زیر برنامه ها و برقراری ارتباط با نتایج در نظر گرفته میشود. ادغام داده ها از طریق مجموعه ای از شاخص بر اساس سازمان به روش کارت امتیازی متوازن با محیط زیست ممکن است اطلاعات مهم برای تصمیم گیرندگان ارائه و اضافه کردن ارزش واقعی به توسعه پایدار و کمک به مردم برای آگاه شدن از مسائل مربوط به پایداری را فراهم کند. علاوه بر این ، حسابداران درباره نیاز به بهبود اطلاعات آنها، می‌توانند با استفاده از روشEMA بدست آورند.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در صنعت معدن: روند بررسی در افشای اجتماعی و زیست محیطی ( هلد جنکینز، ناتالیا یکوولوا ۲۰۰۶)
در سال‌های اخیر، نگرانی در مورد پایداری و مسئولیت پذیری اجتماعی (CSR) از شرکت‌ها وجود دارد و به طور فزاینده موضوع مشهوردر بسیاری از کشورها و صنایع, چیزی بیش از صنعت معدن نیست. برای استخراج از معادن، یک پیامد از دستور کار مسئولیت پذیری اجتماعی (CSR) است، نیاز روز افزون برای شرکت های خصوصی برای توجیه وجود خود و مستندسازی عملکرد خود، از طریق افشای اطلاعات اجتماعی و زیست محیطی است. این مقاله به بررسی گرایش اخیر در گزارش این تاثیرات و مسائل در صنعت معدن جهانی میپردازد. این یک بررسی دقیق از توسعه رسانه ها از افشای اجتماعی و زیست محیطی در صنعت معدن، و از عوامل که موجب توسعه چنین افشای میگردد ارائه می دهد. تجزیه تحلیل گرایش اخیر در افشاء، با استفاده از یک مطالعه موردی از۱۰ شرکت بزرگ معدن در جهان ارایه شده است. در حالی که شواهد از افزایش مهارت در توسعه افشای اجتماعی و زیست محیطی وجود دارد، تنوع قابل توجهی در بلوغ محتوای گزارش ها و سبک ها از این شرکت ها وجود دارد. در این مقاله ارائه می شود یک طبقه بندی ساده از گزارش شرکت ها ، از رهبران به دول عقب مانده. نتایج نشان میدهد رهبری قوی تر و همکاری از شرکت ها و گزارش دهی برتر برای حمایت از دول عقب مانده از صنعت لازم است.
بررسی تاثیرات زیست محیطی مصرف جهانی در فعالیت‌های منطقه ای : بررسی مدل های ورودی – خروجی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی در تجارت (توماس ویدمن و همکاران ۲۰۰۷)
این مقاله ارائه می دهد یک بررسی دقیق که به تازگی توصیف میکند از مدل ورودی- خروجی در یک و چند منطقه برای ارزیابی اثرات زیست محیطی کالاها و خدمات تجاری که در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گرفته شده است. تعداد زیادی از چنین مدل های اقتصاد محیط زیستی شرح داده شده است اما تنها در چند سال گذشته مدلهایی پیچیده تر با استفاده از چند منطقه، چند بخش و چارچوب ورودی- خروجی پدید آمده اند. این ممکن است از طریق بهبود قابلیت دسترسی و کیفیت داده‌ها و همچنین حساب‌پذیری ساخته شده است. ما شش مدل اصلی که در استخدام چند بخش، چند منطقه، تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی به منظور محاسبه اثرات زیست محیطی مندرج در تجارت بین المللی شناسایی کردیم. نتایج این بررسی و مطالعات نشان می‌دهند که مهم است به صراحت دستور تولید را در نظر بگیریم ، زمین و استفاده از انرژی و همچنین انتشار گازهای گلخانه ای در چند منطقه، چند بخش و چند جهت مدل تجاری با پوشش جهانی و جداسازی دقیق بخشها را در نظر بگیریم. فقط چهره های شاخص و قابل اطمینان برای اثرات های موجود در تجارت، مانند اثرات زیست محیطی ، می‌توانند مشتق شده باشند.
افشای زیست محیطی شرکت ها ، بازارهای مالی و رسانه ها: چشم انداز بین المللی (والتر آیرتس و همکاران ۲۰۰۸)
در این مطالعه، ما پویایی اطلاعات بین افشای شرکت های بزرگ زیست محیطی، بازارهای مالی (که توسط انجمن تحلیلگران پیش بینی درآمدهای مالی) و فشار رسانه های عمومی (به عنوان مواجهه شرکت با یک انجمن رسانه ای) تجزیه و تحلیل میکنیم. ما یک دیدگاه جامع از افشاء که شامل اطلاعات زیست محیطی است که هر دو مبتنی بر وب و نیز مبتنی بر نسخه قابل چاپ باشد اتخاذ کردیم. نمونه شامل شرکت های از دو قاره اروپا (بلژیک، فرانسه، آلمان، هلند)و همچنین شمال امریکا (کانادا و ایالات متحده) میباشد. با تکیه بر یک سیستم معادلات برای کنترل درون زا بین تعیین افشای محیط زیست و کار تحلیل گران مالی، به ما نشان می دهد که بهبود نتایج افشای زیست محیطی نتایج دقیقتری توسط تحلیلگران پیش بینی میشود. چنین اثری برای شرکت های پیرو از تحلیلگری گسترده و در صنایع حساس محیط زیست کاهش می یابد. با این حال، این روابط نشان میدهد که در اروپا سخت تر نسبت به شمال امریکا است یعنی، افشای زیست محیطی تاثیر بیشتری بر پیش بینی های تحلیلگران دارد اما همچنین تا حد بسیار زیادی توسط تحلیلگر و اعضاء در یک صنعت محیط زیست حساس، ضعیف دنبال میشود. روابط بیشتری مشاهده شده برای افشای چاپی یا مبتنی بر وب ، به جز در آمریکای شمالی که افشای مبتنی بر وب به نظر می‌رسد که هیچ تاثیری بر کار پیش‌بینی تحلیل گران نداشته باشد.
بازنگری رابطه بین عملکرد زیست محیطی و افشای زیست محیطی: تجزیه و تحلیل تجربی (کلارکسون و همکاران ۲۰۰۸)
شواهد تجربی قبلی نتایج مختلفی در رابطه با عملکرد زیست محیطی شرکت ها و سطح افشاء زیست محیطی را فراهم می کند. ما دوباره این رابطه را توسط پیش بینی رقابت از اقتصاد مبتنی بر نظریه های اجتماعی و سیاسی از افشای داوطلبانه در قالب طرح تحقیقاتی دقیق تر آزمایش کردیم. به طور خاص،
ما ادبیات قبل را با تمرکز بر افشاء زیست محیطی صرفا اختیاری و با توسعه شاخص تحلیل محتوا و بر اساس دستورالعمل های گزارش دهی توسعه پایدار ابتکار گزارش دهی جهانی جهت ارزیابی میزان اختیاری افشاء در گزارش مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی بهبود دادیم. این شاخص اجازه می دهد تا شرکت به درک بهتر از افشاگریهای مربوط به تعهد خود حفاظت از محیط زیست که شاخص مورد استفاده توسط مطالعات قبلی است دست یابد. با استفاده از یک نمونه از ۱۹۱ شرکت از پنج آلاینده ترین صنایع در ایالات متحده، ما یک ارتباط مثبت بین عملکرد زیست محیطی و سطح اختیاری افشاء زیست محیطی پیدا کردیم. نتیجه با پیش بینی های نظریه افشای اقتصاد سازگار است اما مغایر با ارتباط منفی پیش بینی شده توسط نظریه اجتماعی- سیاسی است. با این وجود، به ما نشان می دهد که تشریح نظریه های سیاسی- اجتماعی الگوهای موجود در داده( مشروعیت) توسط نظریه افشای اقتصاد نمیتواند توضیح داده شود.
افشای حقوقی اطلاعات تعهدات محیط زیست: نظریه و شواهد (یو لی و همکاران ۲۰۱۰)
تصمیم به افشای اطلاعات مربوط به بدهی های زیست محیطی یک شرکت است که به عنوان یک بازی متوالی تلقی می شود که شامل شرکت، بازار سرمایه، و سهامداران خارج می شود که می تواند هزینه های اختصاصی (سیاسی) را به شرکت تحمیل کند. تعادل افشا سازی از جزئی مشتق شده است که در آن شرکت های فاش کننده اطلاعات استراتژیک، ارزش سهم خالص از هزینه های سیاسی را به حداکثر رسانده اند. عدم قطعیت ذاتی در مورد اندازه بدهی ایجاد یک محیط که در آن بیگانگان نامشخص اند و اگر مدیریت در مورد این بدهی مطلع باشد، پس شرکت با “خبر بد” مواجه است که آنها بدهی ای بیش از یک سطح آستانه اعلام نکرده است. سه فرضیه مشخص هستند که یک شرکت میل بیشتری به افشای آنان دارد: (۱) میل آلودگی آن افزایش می یابد، (۲) دانش بدیهی های زیست محیطی خود را افزایش می دهند، و (۳) خطر تحمیل هزینه های اختصاصی کاهش افشا سازی. حمایت تجربی برای فرضیه، براساس افشا سازی حسابداری، توسط شرکت های نمونه ی پرونده از وزارت محیط زیست و انرژی اونتاریو تهیه شده است. حسابداری و حسابرسی بهبود یافته بر اساس استانداردهای افشای زیست محیطی حداقل سه پیامد و نتیجه خواهد داشت:
۱ – حدی که عدم قطعیت ذاتی مدیران را با اختیار به آنچه به عنوان افشا است، نشان میدهد. نتیجه افشای تعادل جزئی نشان می دهد که همه شرکت ها با استانداردهای افشا همسان نیستند.
۲ – انتشار شاخص عملکرد زیست محیطی گسترده برای شرکت در رسانه های عمومی، آگاهی عمومی از وقوف اطلاعات خصوصی یک مدیر را افزایش داده، افشای حسابداری داوطلبانه آشکار احتمال بدهی بیشتر برای شرکت است.
۳ – اگر کاهش قابل توجهی در تحمل ذینفع ها از آلودگی رخ دهد، انتظار می رود هزینه های اختصاصی از افشا بر شرکتها افزایش یابد و شرکتها میل کمتری به افشا دارند.
آیا واقعا هزینه های سرسبزی پرداخت میشود؟ عوامل و عواقب ناشی از استراتژی های فعالانه زیست محیطی (کلارکسون و همکاران ۲۰۱۱)
این مطالعه به بررسی عوامل که تحت تاثیر قرار میدهد تصمیمات شرکت را برای اتخاذ یک استراتژی زیست محیطی فعال میپردازد و اینکه آیا تعقیب استراتژی های زیست محیطی فعال منجر به بهبود عملکرد مالی میشود؟ با استفاده از داده های طولی ۱۹۹۰-۲۰۰۳ برای چهار آلاینده ترین صنایع در ایالات متحده (خمیر کاغذ و کاغذ، شیمی، نفت و گاز، و فلزات و معدن)، این تحقیق تجربی مدل روابط علی بین عملکرد زیست محیطی شرکت و منابع مالی خود و قابلیت مدیریت را نشان میدهد. نتایج ما ، نشان می دهد که تغییرات مثبت در منابع مالی شرکت ها در دوره های قبلی ، پیشرفت های قابل توجهی در عملکرد نسبی محیط زیست شرکت در دوره های بعدی را به دنبال دارد. علاوه بر این، ما همچنین پیدا کردیم که پیشرفت های قابل توجهی در عملکرد زیست محیطی در دوره های قبلی می تواند به بهبود در عملکرد مالی در دوره های بعدی پس از کنترل اثر نظریه علیت گرنجر منجرشود.
در نهایت، تجزیه و تحلیل ۳ SLS نشان می دهد که ارتباط مثبت و قوی بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی است. به طور کلی، نتایج ما مطابق با پیش بینی از دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت هستند و نشان می دهد که اگر چه تبدیل شدن به “شرکت سبز” با بهبود در عملکرد شرکت در ارتباط است، ولی چنین استراتژی را نمی توان به راحتی برای تمام شرکت ها تقلید کرد.
تجزیه و تحلیل تجربی در افشای محیط زیست و سطح عملکرد زیست محیطی از فهرست شرکت های فولاد (زد.جی.لیو و همکاران ۲۰۱۱)
افشای محیط زیست و ارزیابی عملکرد زیست محیطی مبانی ایجاد یک رقابت عادلانه در میان شرکت های فهرست شده در مدیریت زیست محیطی هستند. این مطالعه جمع آوری، طبقه بندی و ارزیابی افشاء اطلاعات شرکتهای لیست شده فولاد را و همچنین سطح افشای زیست محیطی آنها را تجزیه و تحلیل میکند. در این میان، این مطالعه با استفاده از روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی بین المللی برای ارزیابی سطح واقعی از عملکرد زیست محیطی در شرکتهای لیست شده فولاد صورت میگیرد. نتیجه نشان می دهد، تفاوت های قابل توجهی در شکل افشای محیط زیست، و همچنین به عنوان تفاوت بزرگ در مطالب افشا و درجه آن وجود دارد. افشاء اطلاعات زیست محیطی نمی تواند سطح واقعی عملکرد زیست محیطی از شرکت های لیست شده فولاد را منعکس کنند و برخی از شرکت های سطح پایین به احتمال زیاد از عملکرد محیط زیست به افشای اطلاعات بیشتر محیط
زیست اقدام میکنند. در نهایت به منظور به دست آوردن دقیق تر سطح مدیریت زیست محیطی از شرکت های فهرست شده، ما به فوریت نیاز به یک تنظیم در افشای زیست محیطی خواهیم داشت.
شرکت در کجا افشای اطلاعات داوطلبانه زیست محیطی را انتخاب میکند (چارلر دِ ویلیِرس، چریس وان اِستادِن ۲۰۱۱)
عملکرد زیست محیطی شرکت، حائز اهمیت بیشتری برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران دولتی و عموم مردم است. شرکت اطلاعات زیست محیطی بیشتر به طور داوطلبانه در گزارش سالانه خود و بر روی وب سایت خود افشاء میکند. این افشاگریهای مهم هستند، چرا که اطلاعات عملکرد زیست محیطی آنها، نفوذ در بازار سرمایه فراهم می کند. ما افشای زیست محیطی در گزارش سالانه و روی وب سایت را با یک اندازه گیری عملکرد بلند مدت (بد) و کوتاه مدت (بحران) زیست محیطی مقایسه میکنیم. ما شواهدی برای حمایت از فرضیه ما که سطوح مختلف از افشای زیست محیطی در گزارش سالانه و روی وب سایت تحت شرایط مختلف ساخته شده پیدا کردیم. نتیجه اینکه به طور اخص، شرکت اطلاعات زیست محیطی را در وب سایت خود بیشتر در زمانی فاش میکنند که با یک بحران زیست محیطی مواجه شدند و بیشتر زماینکه در گزارش سالانه با شهرت بد زیست محیط خود مواجه شدند افشاء میکنند.
نظریه افشای داوطلبانه و متغیرهای کنترل مالی: بررسی پژوهش های اخیر افشای زیست محیطی
(رونالد.پ.گوییدری، دنیز.م.پاتن ۲۰۱۲)
تعداد فزاینده ای از مطالعات افشای زیست محیطی با استفاده از متغیرهای کنترل مالی مبتنی بر استدلال از تئوری افشای داوطلبانه ([۴۳]VDT) است. توجیه تئوری افشای داوطلبانه (VDT) برای کنترل ها این است که بر اساس فرضیات ، افشای به عنوان یک ابزار برای کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به یافته های گزارش شده در یک نمونه گسترده ای از مطالعات افشای زیست محیطی مبتنی بر مشروعیت، سوال ما این که آیا افشاگریهای در درجه اول در بازار هدف است ، و به عنوان مثال تلاش برای بررسی شواهد به روز در رابطه میان متغیرهای کنترل مالی تئوری افشای داوطلبانه (VDT)و تفاوت های موجود در افشای زیست محیطی است. بر اساس یک بررسی از سیزده مطالعات افشای زیست محیطی اخیر از جمله تئوری افشای داوطلبانه ((VDT، در تحلیل متغیرهای کنترل مالی آنها، ما موفق به پیدا کردن نشدیم، به استثنای اندازه شرکت، شواهد نشان می دهد هر وابستگی سیستمیک است. علاوه بر این، ارزیابی ما اینکه آیا تئوری افشای داوطلبانه ((VDT از جمله متغیرهای کنترل مالی را تغییرمیدهد و نتایج بر رابطه بین عملکرد زیست محیطی و افشای زیست محیطی در یک مطالعه مبتنی بر مشروعیت اخیر پیدا میکنیم که حتی با گروه کنترل ، ارتباط منفی بین عملکرد و افشاء هنوز هم وجود دارد. به طور کلی، سوال ما اینکه برای تحقیقات افشاء زیست محیطی به متغیرهای کنترل مالی در تئوری افشای داوطلبانه ((VDT نیاز است، اما تشویق می کنیم اکتشاف بیشتر از روابط با استفاده از اقدامات منسجم تر و افشای رسانه ای نیاز است.
عواملی که در افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای چینی پذیرفته شده است (اس.اس.زِنگ و همکاران ۲۰۱۲ )
بر اساس تئوری نهادی، این مقاله تلاش برای بررسی دو پرسش متوالی در مورد (۱) تاثیر عوامل مختلف بر تصمیم شرکت های بزرگ در افشای یا عدم افشاء اطلاعات زیست محیطی و (۲) سطح افشاء. ارتباط این عوامل به طور تجربی با استفاده از داده ۲۰۰۶-۲۰۰۸ از شرکت های تولیدی ذکر شده عمومی در چین جمع آوری شده است. برخی از یافته های جالب به نظر می رسد. شرکت هایی متعلق به دولت، آنهایی که فعالان صنایع حساس و سازگار با محیط زیست دارند ، آنهایی که در صنعتی مشترک فعالیت میکنند ، و شرکتهایی که با شهرت بهتر هستند بیشتر احتمال دارد به افشای اطلاعات زیست محیطی دست بزنند. هنگامی راجع به محتوی و سطح افشاء اطلاعات میرسند نشان میدهد که تلاش برای کم کردن فشار خارجی است و در این مورد توضیح کم یا هیچ توضیحی داده نمیشود. فقط متغیر تصویر سازمانی و شهرت نشان داده شده است که یک تاثیر قابل توجهی در هر دو عمل و محتوا در افشاء اطلاعات زیست محیطی دارد. این مطالعه یک تصویر لحظه ای از دیالوگ که بین حوزه سازمانی و توسعه افشاء اطلاعات زیست محیطی را بیان میکنند را فراهم می کند.