مقاله علمی با منبع : بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای کوچک …

(۳-۲-۱)جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری را با N نشان می دهند و عبارتست از مجموعه ای از افراد، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک باشند (عباس زاده،۱۶۸:۱۳۸۶). در تعریف دیگری میتوان گفت جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد (سکاران،۲۹۴:۱۳۸۹).نمونه را با n نشان می دهند و عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب شوند، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(نادری و نراقی،۱۵۹:۱۳۸۵). از آنجایی که پژوهش پیرامون تمامی اعضای یک جامعه زمان بر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهش گر ناچار است اقدام به نمونه گیری نماید (مقیمی ؛۲۹۴:۱۳۸۴). دلایل استفاده از نمونه به جای جمع آوری داده ها از کل جامعه آماری این است که، عملاً غیر ممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمع آوری کنیم یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکان پذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه بجای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود، بیش تر به خاطر این که خستگی کم تری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید می آورد مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد(سکاران؛۲۹۷:۱۳۸۹). در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، شرکتهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی محدوده منطقه آزاد بندرانزلی با تعداد ۸۰ شرکت است. که محقق با توجه به فرمول کوکران وبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۴۰ شرکت را انتخاب کرده است. و در هر شرکت ۲ پرسشنامه توزیع نمود که جمعا تعداد ۸۰ پرسشنامه در بین مدیران ارشد و مدیران بازاریابی این شرکت ها توزیع شد و تعداد ۷۱ پرسشنامه با نرخ پاسخ ۷۱ درصد جمعآوری شد.
N= 80
a= 05/0
= ۹۶/۱
= ۷۴/۰
= ۵/۰
(۳-۳)روش و ابزار جمعآوری دادهها
روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد و روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسش نامه به شرح زیر استفاده شد:
(۳-۳-۱)سوالات اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی (SR)
اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی در این تحقیق توسط ۴ گویه و با استفاده از سوالات وازکوئز و هرناندز(۲۰۱۴) و از طریق طیف پنج درجهای(کاملا مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملا موافق) مورد سنجش قرار گرفته است.
(۳-۳-۲)سوالات واکنش (پاسخ) زیست محیطی
برای سنجش پاسخهای زیست محیطی از سوالات ۹ آیتمی وازکوئز و هرناندز (۲۰۱۴) و از روش پنج درجهای(کاملا مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملا موافق) استفاده شده است.
(۳-۳-۳)سوالات آشکارسازی( افشاء)SR
جهت سنجش متغیر افشاء از سوالات ۵ آیتمی وازکوئز و هرناندز (۲۰۱۴) و از روش پنج درجه ای(کاملا مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملا موافق) استفاده شده است.
(۳-۴)روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
هر آزمونی باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیمگیریهای مسئولان سازمان باشد. یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیلهای مطمئن برای پیشبینی باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد(سعادت؛۱۴۶:۱۳۸۶).
(۳-۴-۱)روایی
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نا مناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (خاکی؛ ۲۴۴:۱۳۸۸).
آزمونهای روایی را میتوان در سه گروه گسترده دستهبندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه. در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. یعنی، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (سکاران ؛۲۲۳:۱۳۸۹). در این تحقیق سوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و بر مبنای تحقیقات مشابه دیگر و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و با متخصصان امر و اساتید مدیریت، در رابطه با سوالات پرسشنامه تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شده است. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.
(۳-۴-۲) پایایی
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛۲۲۹:۱۳۸۹).
از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
که در آن:
n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال i ام واریانس کل آزمون
جدول ۳-۱: آلفای کرانباخ

ردیف متغیرها α کرانباخ تعداد سوالات
۱
۲

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است