سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای کوچک و …

۳

اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی
پاسخهای زیست محیطی
افشا

۷۴/۰
۸۸/۰
۸۸/۰

۴
۹
۵

(۳-۵)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛۲۸۵:۱۳۸۲). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد(حافظ نیا؛۲۴۲:۱۳۸۶).
در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل دادهها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص جامعه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
(۳-۶) جمع بندی فصل سوم
در این فصل از پایان نامه به قسمت اساسی فرآیند تحقیق یعنی روش های اجرای تحقیق پرداخته خواهد شد. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، شرکتهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی محدوده منطقه آزاد بندرانزلی با تعداد ۸۰ شرکت است. که محقق با توجه به فرمول کوکران وبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۴۰ شرکت را انتخاب کرده است. و در هر شرکت ۲ پرسشنامه توزیع نمود که جمعا تعداد ۸۰ پرسشنامه در بین مدیران این شرکت ها توزیع شد و تعداد ۷۱ پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار جمع آوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد بود. در این تحقیق به منظور بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری، از روش روایی محتوا استفاده شده است. آن چه در این تحقیق جهت محاسبه پایایی استفاده شد، ضریب آلفای کرانباخ بود. روایی محتوای سوالات پرسشنامه توسط خبرگان امر تایید شد و ضرایب آلفای کرانباخ تمامی متغیرهای پژوهش بیش از ۷۰/۰ بود. در این تحقیق از تکنیک های موجود در آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول توزیع فراوانی و نمودارهای دایره ای و میله ای، و مدل سازی معادلات ساختاری نیز استفاده شده است.
فصــل چهارم
روش تجزیه و تحلیل
دادهها
(۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS20 و LISREL 8.58 انجام گردیده است.
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.