بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری …

ضریب تعیین ۵۹/۰

ضریب تعیین تعدیل شده ۴۳/۰

آماره دوربین واتسون ۴۱/۲

آمارهF 503/2

احتمال آمارهF 000/0

۴-۱۵-۱٫ آزمون فرضیه پنجم
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه پنجم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۲) نشان می دهد، سطح اهمیت برای ضریب اقلام تعهدی اختیاری کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که در شرکت های مورد بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد و با افزایش اقلام تعهدی اختیاری ، بازده تعدیل شده بر اساس اندازه کاهش می یابد. به طوریکه با افزایش یک درصدی اقلام تعهدی اختیاری، بازده تعدیل شده بر اساس اندازه به میزان ۰۹/۰- درصد کاهش می یابد.
۴-۱۵-۲٫ آزمون فرضیه ششم
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه ششم این پژوهش بیانگر تأثیر موثر پیش بینی جریان نقدعملیاتی بر نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
که با توجه به نتایج جدول (۴-۱۲)و سطح اهمیت منفی و معنی دارِ متغیر تأثیر متقابل اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی جریان نقدعملیاتی می توان اظهار داشت که؛ پیش بینی جریان نقد عملیاتی، ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه را افزایش می دهد. در نتیجه پیش بینی جریان نقدعملیاتی نابهنجاری ناشی از اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد، به طوریکه با افزایش یک درصدی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری به میزان ۰۳/۰ درصد افزایش می یابد.
همچنین نتایج جدول فوق نشان داد که تمامی متغیرهای کنترلی با بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی دار دارند؛ در حالیکه پیش بینی جریان نقد عملیاتی تأثیری بر بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ندارد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۴۳/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۴۳ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۴۱/۲ ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون). به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۱۲) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. با این تفاسیر فرضیه پنجم و ششم این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۱۳ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
۴-۱۶٫ آزمون فرضیه هفتم و هشتم
همانگونه که نتایج مندرج در پیوست شماره (۱۴) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر کنترلی نسبت سود به قیمت بزرگتر از ۵ درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیر بر بازده تعدیل شده بر اساس بازار می باشد. لذا این متغیر ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیر مذکور دوباره برآورد می شود. جدول (۴-۱۳) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیر زائد نشان می دهد:

جدول(۴-۱۳):نتایج آزمون فرضیه هفتم و هشتم پژوهش بعد از حذف متغیرهای زائد
ARit = β۰ +β۱ DACC it + β۲ FOCF it +β۳ AWC it* FOCF it +β۴ Size it +β۵ B/M it +β۶ E/P it ۷ INSOWN it++ β۸LEV it + ε it
متغیر ضریب برآورد شده خطای استاندارد
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir