جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام …

۴-۱۶-۱٫ آزمون فرضیه هفتم
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه هفتم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۳) نشان می دهد، سطح اهمیت برای ضریب اقلام تعهدی اختیاری کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که در شرکت های مورد بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد و با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، بازده تعدیل شده بر اساس بازار که تحت تأثیر بازار است افزایش می یابد. به طوریکه با افزایش یک درصدی اقلام تعهدی اختیاری، بازده تعدیل شده بر اساس بازار ناشی از بازده بازار به میزان ۰۸/۰ درصد افزایش می یابد.
۴-۱۶-۲٫ آزمون فرضیه هشتم
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه هشتم این پژوهش بیانگر تأثیر موثر پیش بینی جریان نقدعملیاتی بر نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
که با توجه به نتایج جدول (۴-۱۳)و سطح اهمیت منفی و معنی دارِ متغیر تأثیر متقابل اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی جریان نقدعملیاتی می توان اظهار داشت که؛ پیش بینی جریان نقد عملیاتی، ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس بازار را کاهش می دهد. در نتیجه پیش بینی جریان نقدعملیاتی تأثیر مطلوبی در بهنجار بودن اقلام تعهدی اختیاری نمی گذارد، به طوریکه با افزایش یک درصدی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، بهنجاری اقلام تعهدی اختیاری به میزان ۰۳/۰ – درصد کاهش می یابد.
همچنین نتایج جدول فوق نشان داد که تمامی متغیرهای کنترلی با بازده تعدیل شده بر اساس بازار ÷ارتباط معنی دار دارند؛ به علاوه پیش بینی جریان نقد عملیاتی تأثیری مثبت بر بازده تعدیل شده بر اساس بازار دارد. بدین معنی که پیش بینی جریان نقد عملیاتی بازده تعدیل شده بر اساس بازار را افزایش می دهد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۴۶/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۴۶ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۳۶/۲ ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون). به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۱۳) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. با این تفاسیر فرضیه هفتم و هشتم این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۱۴ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
۴-۱۷٫ خلاصه فصل
در این فصل، فرضیههای پژوهش بر اساس دادههای گردآوری شده از ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. در ابتدا آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل ارائه گردید. سپس فرضیه های اصلی مطرح شده در فصول پیشین، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادلههای رگرسیون برازش شده، بهطور خلاصه حاکی از وجود نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش می باشد؛ بدین معنی که افزایش اقلام تعهدی سرمایه در گردش، بازده غیرعادی آتی سهام “ناشی از پرتفوی سهام و بازار” را کاهش می دهد.
در عین حال نتایج پژوهش نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری، بازده آتی غیرعادی سهام ناشی از پرتفوی سهام را کاهش می دهد اما بازده آتی سهام ناشی از بازار را افزایش می دهد؛ در واقع در بازار با بهنجاری اقلام تعهدی اختیاری و در پرتفوی سهام با نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری مواجه شدیم . همچنین نتایج پژوهش نشان داد که پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کاهش؛ در صورتیکه نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد.
فصل پنجم:
نتیجه گیری
۵-۱).مقدمه
در فصل های پیشین، به بررسی مبانی نظری، متدلوژی تحقیق و برآورد و آزمون مدل با استفاده از داده های واقعی پرداختیم. در این فصل، با توجه به اطلاعات تحلیل شده ی فصل های قبل، به نتیجه گیری، تحلیل و مقایسه داده های برآورد شده و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای محققین بعدی پرداخته می شود. نتیجه گیری، مرحله نهایی کار عملی تحقیق است در حقیقت، این فصل به جمع بندی و ارائه یکسری نتایج از بررسی اثر پیش بینی جریان نقد عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی می پردازد.
۵-۲).خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه های تحقیق در راستای بررسی تاثیر پیش بینی جریان نقد عملیاتی بر نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است.
به طوریکه، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، ۴ مدل اصلی (برای آزمون فرضیه های پژوهش) و دومدل جانبی (برای برآورد متغیرهای مستقل اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی جریان نقد عملیاتی) تدوین گردید.
که در مدل های فوق، بازده آتی سهام که از دو روش “بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازده بازار ” محاسبه می شود، به عنوان متغیرهای وابسته؛ اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی اختیاری، پیش بینی جریان نقد عملیاتی و تعامل متقابل پیش بینی جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی ب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ه عنوان متغیرهای مستقل ؛ همچنین در تمامی فرضیه های پژوهش درصد سهام مالکان نهادی، نسبت سود به قیمت، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در ۴ مدل با توجه به فرضیه های ذیل، به وسیله مدل های مذکور مورد بررسی قرار گرفتند.
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق:
فرض:۱٫” بین اقلام تعهدی و بازد تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد.”
نتیجه آزموننتیجه آزمون بیانگر ارتباط منفی و معنی دار بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه می باشد؛ در نتیجه در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. با این تفاسیر فرضیه اول این پژوهش در سطح معنی داری ۹۵% رد نخواهد شد.
۵-۲-۲٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق:
فرض:۲٫ ” پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.”
خلاصه نتایج آزموننتیجه آزمون بیانگر اینست که پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، ارتباط منفی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه را کاهش می دهد؛ در نتیجه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد. با این تفاسیر فرضیه دوم این پژوهش در سطح معنی داری ۹۵% رد نخواهد شد.
۵-۲-۳٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق:
فرض:۳٫ ” بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.”
خلاصه نتایج آزموننتیجه آزمون بیانگر ارتباط منفی و معنی دار بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده تعدیل شده بر اساس بازار می باشد؛ در نتیجه در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. با این تفاسیر فرضیه سوم این پژوهش در سطح معنی داری ۹۵% رد نخواهد شد.
۵-۲-۴٫خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم:
فرض:۴ ” پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.”
خلاصه نتایج آزموننتیجه آزمون بیانگر اینست که پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، ارتباط منفی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده تعدیل شده بر اساس بازار را کاهش می دهد؛ در نتیجه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد. با این تفاسیر فرضیه چهارم این پژوهش در سطح معنی داری ۹۵% رد نخواهد شد.
۵-۲-۵٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق:
فرض:۵ ” بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد.”
خلاصه نتایج آزموننتیجه آزمون بیانگر ارتباط منفی و معنی دار بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه می باشد؛ در نتیجه در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. با این تفاسیر فرضیه پنجم این پژوهش در سطح معنی داری ۹۵% رد نخواهد شد.
۵-۲-۶٫خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق:
فرض:۶ ” پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.”
خلاصه نتایج آزموننتیجه آزمون بیانگر اینست که پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، ارتباط منفی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه را افزایش می دهد؛ در نتیجه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد. با این تفاسیر فرضیه ششم این پژوهش در سطح معنی داری ۹۵% رد نخواهد شد.
۵-۲-۷٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه هفتم تحقیق:
فرض:۷” بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.”
خلاصه نتایج آزمون فرضیه هفتم: نتیجه آزمون بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار می باشد؛ در نتیجه در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود ندارد و با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، بازده آتی سهام افزایش می یابد. با این تفاسیر فرضیه هفتم این پژوهش در سطح معنی داری ۹۵% رد نخواهد شد.
۵-۲-۸٫خلاصه نتایج آزمون فرضیه هشتم تحقیق: