بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری …

در این پژوهش تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده بررسی شد، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تأثیر جریان نقدی مازاد بر اقلام تعهدی خلاف قاعده بررسی شود.
از آنجائیکه سطوح بالاتر اقلام تعهدی، نشان دهنده کیفیت سود پایین تر سود است[۱۶۶] و کیفیت ضعیف اقلام تعهدی، مبهم بودن اطلاعات و به دنبال آن ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد، در نتیجه پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تأثیر پایداری اقلام تعهدی در ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجائیکه میزان پایداری دو جز نقدی و تعهدی سود متفاوت است[۱۶۷]؛ پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، قیمت گذاری نادرست جریان نقدی مورد بررسی قرار گیرد.
۵-۷).خلاصه فصل
در این فصل مقدمه، خلاصه ای از نتایج تحقیق، فرضیات و نتایج بررسی مدل ها بیان شد،
که در این راستا به بیان نتایج نهایی و تفسیر یکایک فرضیه های پژوهش پرداخته شدکه ابتدا نتایج آزمون فرضیه ها ارائه و سپس اشاره ی مختصری به برخی از محدودیت های پژوهش شد، در پایان نیز پیشنهاداتی برمبنای یافته های تحقیق ارائه گردید.
منابع و مأخذ:
منابع فارسی
احمدپور، احمد؛ رحمانی فیروزجائی، مجید. (۱۳۸۶). بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام. مجله تحقیقات اقتصادی، ش۷۹: ۱۹-۳۷٫
آذر،عادل؛ مومنی؛منصور. “آمار و کاربرد آن در مدیریت”. جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹٫
بالتاجی، بری اچ. ترجمه: طلبلو، رضا؛ باقری پرمهر، شعله. “اقتصادسنجی”. چاپ اول، ناشر نی.(۱۳۹۱).
بدری،احمد؛ عبدالباقی،عبدالمجید.”اقتصادسنجی مالی”. انتشارات نص. ۱۳۸۹٫
پی نو، ریموند. ترجمعه علی جهان خانی و علی پارسائیان. مدیریت مالی جلد اول و دوم. چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۳٫
توانگر، افسانه؛ خسروبانی، مهدی. (۱۳۸۹). آزمون توان مدل D-CAPM در مقایسه با مدلCAPM در تبین ارتباط بین ریسک و بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. ش۹: ۲۵-۴۲٫
ثقفی، علی. (۱۳۹۰). نقش گزارشگری مالی در همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام. فصلنامه بورس اواق بهادار، ش۱۳: ۲۵۳-۲۸۰٫
ثقفی، علی؛ سلیمی، محمدجواد. (۱۳۸۴). متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۲۲(۴۳): ۶۱-۷۴٫
ثقفی، علی و سید عباس هاشمی. (۱۳۸۳). بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال ۱۱، ش ۳۸: ۲۹-۵۲٫
جفعری سرشت،داوود.(۳۸۹).” ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران”. رساله دکتری مدیریت-گرایش مالی.دانشگاه تهران
حقیقت، حمید؛ ایرانشاهی، علی اکبر. (۱۳۸۹). بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه های سرمایه گذاری اقلام تعهدی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره۱۷، ش۶۱: ۳-۲۲٫
حقیقت، حمید و بختیاری، مسعود. (۱۳۹۰). بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریان های نقدی عملیاتی. تحقیقات حسابداری، ش۳: ۸۸-۱۰۳٫
خانی،عبدالله.و صالحی،نصیبه. (۱۳۹۱). تبیین نابهنجاری اقلام تعهدی بر اساس اجزای اقلام تعهدی در شرایط وجود نابهنجاری ارزشی-رشدی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، ش۱۶٫
خانی، عبدالله؛ صادقی، محسن. (۱۳۹۲). تأثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری، سال دوم، ش۸: ۱۴۷-۱۶۶٫
خدادای، ولی و جان جانی، رضا. (۱۳۸۸). بررسی واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار. سال ۲، ش۸: ۱۳۳-۱۵۹٫
درخشان، مسعود.اقتصادسنجی. جلد اول، تهران:انتشارات سمت، ۱۳۸۵٫
دستگیر، محسن و رستگار، مجید. (۱۳۹۰). رابطه بین کیفیت سود(پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی. پژوهش های حسابداری مالی، ش۷: ۱-۲۰٫
دوری، داریوش؛ سعیدا، سعید؛ فلاح راده ابرقویی، احمد. (۱۳۸۷). بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۵۴: ۴۷-۶۲٫
راعی، رضا؛ سعیدی، علی. (۱۳۸۳). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. انتشارات سمت
راعی، رضا. (۱۳۷۷). طراحی مدل سرمایه گذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی(شبکه های عصبی). پایان نامه دوره دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
رحمانی،علی؛ بشیری منش،نازنین. (۱۳۹۰). بررسی اثر هموارسازی سود برآگاهی بخشی قیمت سهام. پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، ش۳:۳۹-۵۴٫
رضازاده، جواد؛ نصیری، محمود؛ رحیم پور، محمد. (۱۳۹۰). نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی. مجله دانش حسابداری، سال دوم، ش۴٫
سرمد، زهره؛ حجازی، اله؛ بازرگان، عباس. “روش های تحقیق در علوم رفتاری.” تهران، انتشارات: آگاه. ۱۳۸۱٫
سکاران، اوما. ترجمه: دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی. “روش های تحقیق در مدیریت”. چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی،۱۳۸۰٫
شاهچرا،مهشید و همکارانش. (۱۳۹۰). “تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران”. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه: ۹۱-۱۱۸٫
شریعت پناهی، مج

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ید؛ خسروی، فرمان. (۱۳۸۶). رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش۲۰: ۶۱-۸۸٫
شیخ، محمدجواد؛ لازمی چلک، سعید؛ محمدنژاد، سعید. (۱۳۹۱). جریان های نقدی آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود. مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، ش۲٫
صراف، فاطمه؛ ثقفی، علی؛ امیری، مقصود. (۱۳۹۲). مدل های رگرسیونی خطی و غیرخطی جهت برآورد جریان وجوه نقد. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم،ش۸: ۱۴۱-۱۵۵٫
صمدی، علی حسین.(۱۳۸۸). “روابط کاذب در اقتصادسنجی”. دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ اول تهران
عرب مازار یزدی، محمد؛ ارزیتون، رضا. (۱۳۸۶). رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی، دانش حسابرسی، ش۲۲: ۴-۱۹٫
عرب مازاریزدی، محمد؛ عرب احمدی، فرهاد. رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار با بازده آتی سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، شال چهارم، ش۱۵: ۱۰۷-۱۲۳٫
عارف منش،زهره؛ مهرانی،کاوه. (۱۳۸۷). بررسی هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش۵۱:۳۷-۵۶٫
عباسی، ابراهیم؛ علیدوست اقدم، محمد. (۳۹۱) تاثیر متعیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام در بورس تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال چهارم، ش۱۶: ۱۵۲-۱۶۹٫
فخاری، حسین؛ طاهری، عصمت السادات. (۱۳۸۹). بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، ش۴(۶): ۱۵۹-۱۷۲٫