بررسی تاثیربازده مورد انتظار سهام، نسبت دارایی های نقدی و،نوسان پذیری قیمت سهام بر،ریسک عملیاتی شرکت ها(درشرکتهای پذیرفته شده دربورس)- قسمت ۴

۲- ۱۷-۳-ریسک صنعت ……………………………………………………………………………………………
۲- ۱۷-۴-ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………….
۲-۱۷-۵- ریسک قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………..
۲-۱۷-۶- ریسک نیروی انسانی …………………………………………………………………………………..
۲-۱۷-۷- ریسک فناوری ……………………………………………………………………………………………
۲-۱۷-۸- ریسک جغرافیایی ……………………………………………………………………………………….
۲-۱۸- عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی…………………………..
۲-۱۸-۱- عوامل کلان ……………………………………………………………………………………………….
۲-۱۸-۲- سیاست ها و خط مشی های دولت ……………………………………………………………….
۲-۱۸-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی …………………………………………………………………………..
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۸-۴- وضعیت صنعت ………………………………………………………………………………………….
۲-۱۸-۵- شرایط اقتصادی و دوران تجاری و مالی ………………………………………………………..
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۱۹- عوامل خرد ……………………………………………………………………………………………………
۲-۱۹-۱- میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت ……………………………………………………
۲-۱۹-۲- سیاست ها و خط مشی های مدیریت ……………………………………………………………
۲-۱۹-۲-۱- استراتژی محافظه کارانه …………………………………………………………………………..
۲-۱۹-۲-۲- استراتژی جسورانه ………………………………………………………………………………..
۲-۲۰- وضعیت مالی و حساب های شرکت …………………………………………………………………
۲-۲۰-۱-میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج، وضعیت عمومی­و جهانی
۲-۲۱- عوامل غیراقتصادی …………………………………………………………………………………………
۲-۲۲-مطالعات­تجربی تاثیرعوامل غیراقتصادی­بر ریسک و بازده سرمایه گذاری­در محصولات مالی ………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲۲-۱- تمایل به ریسک ………………………………………………………………………………………….
۲-۲۲-۲- ادراک ریسک …………………………………………………………………………………………….
۲-۲۳- ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری …………………………………………………………………….

 

۲-۲۳-۱- عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام ……………………………………………………

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
 

 

۲-۲۳-۲- نگرانی نسبت به وقایع غیرمنتظره ………………………………………………………………….

 

۲-۲۳-۳- نگرانی نسبت به تغییرات بازده ……………………………………………………………………..
۲-۲۳-۴-شفاف نبودن اطلاعات ………………………………………………………………………………….
۲-۲۳-۵- نقض قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………….
۲-۲۴- نرخ بازده مورد انتظار ………………………………………………………………………………………
۲-۲۵- سرمایه گذاران متخصص …………………………………………………………………………………
۲-۲۶- سرمایه گذاران مبتدی ……………………………………………………………………………………..
۲-۲۷-اندازه گیری ریسک ………………………………………………………………………………………….
۲-۲۷-۱- حساسیت ………………………………………………………………………… ……………………..
۲-۲۷-۲- نوسان……………………………………………………………………………….. ……………………..
۲-۲۷-۳- معیارهای ریسک نامطلوب …………………………………………………………………………..
۲-۲۸- معیارهای ریسک بازده های واقعی ……………………………………………………………………
۲-۲۹-تعیین نرخ بازده مورد نیاز …………………………………………………………………………………
۲-۳۰-نرخ بدون ریسک واقعی …………………………………………………………………………………
۲-۳۱-تعیین نرخ بدون ریسک …………………………………………………………………………….. …..
۲-۳۲- ارزش در معرض خطر چیست؟ ……………………………………………………………………….
۲-۳۳-تعریف ارزش در معرض خطر ………………………………………………………………. ………..
۲-۳۴-دفاعی کنترل ریسک …………………………………………………………………………………………
۲-۳۵-فعال: مدیریت ریسک ………………………………………………………………………………………
۲-۳۵-۱- مؤسسات مالی ……………………………………………………………………………………………
۲-۳۵-۲- قانون گذاران ……………………………………………………………………………………………..
۲-۳۶- شرکت های غیر مالی ………………………………………………………………………………………
۲-۳۷- مدیران سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………..
۲-۳۸- اطلاعات حسابداری و نسبت‌های مالی مهم ……………………………………………………….
حسابداری
۲-۳۹- شاخص‌های کلان‌اقتصادی ……………………………………………………………………………
۲-۳۹-۱- نرخ تورم ……………………………………………………………………………………………….
۲-۳۹-۲- نرخ ارز ………………………………………………………………………………………………….
۲-۳۹-۳- نرخ رشد نقدینگی …………………………………………………………………………………..
۲-۳۹-۴- درآمد نفتی …………………………………………………………………………………………….
۲-۴۰- تبیین نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی ………………………………………………………..
۲-۴۰-۱- نقدشوندگی…………………………………………………………………………………………….
۲-۴۰-۲- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها ……………………………………………..
۲-۴۱- سوابق مربوط به تحقیق ………………………………………………………………………………..
۲-۴۱-۱- پیشینه تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………
۲-۴۱-۲- پیشینه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………….
خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۲- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….
۳-۳- جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ………………………………………………………………………..
۳-۳-۱- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….
۳-۳-۲- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………..

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *