جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش …

پس‌ازاین اقدامات در مرحله‌ی بعد، دانش‌آموزانی را که از قبل برای گروه کنترل و دانش‌آموزانی را که برای گروه آزمایش تعیین‌شده‌اند در کلاس‌های تعیین‌شده برای هر گروه قرارداد شده‌اند.و بعد سؤال‌های طرح‌شده که در گروه کنترل و آزمایش مشترک است در اختیار هر گروه قرارداد شده است.در اقدام بعدی از معلم کلاس موردنظر خواسته شد تا وارد کلاس‌های گروه کنترل و آزمایش شود و نوع رفتار تعیین‌شده برای هر گروه را به اجرا درآورد.
ولی به‌طورکلی مراحل انجام این پژوهش به شرح زیر است:
مطالعه سوابق نظری و پژوهش‌های قبلی.
جمع‌بندی یافته‌های حاصل از مطالعه سوابق نظری و پژوهشی.
تهیه‌ی آزمون ریاضی برای سنجش نمره‌ی دانش‌آموزان.
تعیین ده گوی ی موردنظر برای سنجش نوع رفتار معلم برای گروه‌های کنترل و آزمایش.
انعکاس گویه ها و آزمون برای معلمان و متخصصان موردنظر در این حوزه برای به دست آمدن روایی ابزارهای این پژوهش.
اجرای آزمایشی آزمون برای به دست آمدن پایایی آزمون.
تعیین جامعه و نمونه پژوهش.
اجرای پژوهش موردنظر و به دست آوردن اطلاعات موردنیاز.
واردکردن اطلاعات به کامپیوتر برای انجام تحلیل spss.
۱۰-تدوین گزارش نهایی پژوهش
۱۰-۳ شیوه تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر برای تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از آمار توصیفی (میانگین، میانه، درصد فراوانی) و همچنین از آمار استنباطی (T دو نمونه مستقل) استفاده‌شده است. که این تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss انجام‌شده است.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه
پس از جمع‌آوری داده‌ها، نوبت به تجزیه‌وتحلیل و بررسی آن‌ها می‌رسد. در مرحله‌ی تجزیه‌وتحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، جهت داده و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. تجزیه‌وتحلیل به‌عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه‌وتحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی و درنهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به‌منظور فرضیه‌ها فراهم آید.
بنابراین در فصل چهارم این پژوهش داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده است و نتایج آن ارائه‌شده است.

جدول (۱-۴) آماره‌های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه کنترل

۱۶٫۷۳۳۳ میانگین
۱۷٫۰۰۰۰ میانه
۱٫۲۷۹۸۸ انحراف معیار
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.