بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۳

۲-۴اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و اصل برهمنهش…………………………………………………………… ۱۱
۲-۵ضرب تانسوری فضاهای برداری………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۶ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۷ماتریس پاؤلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۸بیت کلاسیکی و کوانتومی……………………………………………………………………………………………… ۱۷
فصل سوم (ناهمدوسی کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی و معیار
اندازهگیری آن)…………………………………………………………………………….. ۱۹
۳-۱ ناهمدوسی کوانتومی……………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۳-۲درهمتنیدگی سامانههای کوانتومی……………………………………………………………………………………… ۱۹
۳-۳معیارهای اندازهگیری درهمتنیدگی……………………………………………………………………………………. ۲۱
۳-۳-۱تلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۳-۳-۲ درهمتنیدگی برای سه کیوبیتیها……………………………………………………………………………….. ۲۲
۳-۳-۳ کران پایین تلاقی برای سامانههای کوانتومی چند قسمتی………………………………………………… ۲۳
فصل چهارم (بررسی دینامیک ناهمدوسی کوانتومی تک کیوبیتی در محیطهای مارکوفی وغیرمارکوفی)……………………………………………… ۲۷
۴-۱معرفی مدل……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۴-۲بررسی تحولات برای حالات اولیه و بدست آوردن رابطهای برای محیط غیرمارکوفی……………… ۳۰
۴-۳بررسی حالت مخلوط و بدست آوردن رابطهای برای محیط غیرمارکوفی……………………………….. ۳۳
۴-۴ عامل خلوص و ناهمدوسی…………………………………………………………………………………………… ۳۵
۴-۵ نتایج عددی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۴-۵-۱ تأثیر ثابت جفتشدگی ضعیف…………………………………………………………………………….. ۳۶
۴-۵-۲ تأثیر ثابت جفتشدگی قوی………………………………………………………………………………… ۳۸
۴-۵-۳ تأثیر بسامد قطع………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
فصل پنجم (بررسی دینامیک درهمتنیدگی دو کیوبیتی در محیط مارکوفی و غیرمارکوفی)……………………………………………………………… ۴۱
۵-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۵-۲معرفی مدل…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۵-۳سازوکار حفظ درهمتنیدگی…………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۵-۴نتایج عددی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۵-۴-۱حالت ابراهمیک……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۵-۴-۲حالت لورنتز…………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
فصل ششم (بررسی دینامیک درهمتنیدگی سه کیوبیتی در محیط مارکوفی و غیرمارکوفی)……………………………………………………………… ۵۲
۶-۱معرفی مدل…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۶-۲سازوکار حفظ درهمتنیدگی……………………………………………………………………………………………. ۶۰
۶-۳نتایج عددی………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
فصل هفتم (نتیجهگیری)……………………………………………………….. ۶۴
پیوست ۱ ………………………………………………………………………… ۶۶
منابع …………………………………………………………………………………۶۸

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است