بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۵

SIZE 

 

۱٫۹۵۲۹۶- 

 

۰٫۷۴۴۰۷۹ 

 

۲٫۶۲۴۶۸- 

 

۰٫۰۰۹ 

 

۹۹% 

 

 

SIZEA 

 

۱٫۶۰۱۸۱۹ 

 

۱٫۳۶۹۰۱۵ 

 

۱٫۱۷۰۰۵۲ 

 

۰٫۲۴۲۷ 

 

بدون معنی 

 

 

 

۲۳٫۱۲۱۷۲ 

 

۱۱٫۲۵۰۷۶ 

 

۲٫۰۵۵۱۲۵ 

 

۰٫۰۴۰۵ 

 

۹۵% 

 

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد..
ضریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (هزینه سرمایه) می‌باشد. مطابق با جدول ۴-۹ ضریب تعیین تعدیل شده مدل ۰٫۲۵ می‌باشد. بنابراین به طور متوسط ۲۵ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل احتمال مربوط به متغیرها، متغیر اندازه موسسه حسابرسی (SIZEA) دارای احتمال بیشتر از ۰٫۰۵ می باشد بنابراین این متغیردر سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد همچنین متغیرهای کمکی اندازه شرکت (SIZE) و اهرم مالی (LEV) نیز دارای احتمال کمتر از ۰٫۰۱ می باشند بنابراین این متغیرها نیز در سطح اطمینان ۹۹ درصد در مدل معنی دار می باشند لذا باتوجه به معنادار نبودن متغیر اندازه موسسه حسابرسی (SIZEA) که متغیر اصلی مدل می باشد می توان ادعا نمود بین متغیر اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه دوم این پژوهش تایید نمی گردد.
جدول شماره (۴-۱) نتایج کلی فرضیات تحقیق

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه شرح نتیجه
اول اندازه موسسه حسابرسی با دقت پیش بینی سودهای آتی رابطه دارد. تایید
دوم اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد. رد فرضیه

 

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
امروزه با توجه به شرایط اقتصادی، از یک طرف میان بنگاه های تجاری جهت کسب سهم بیشتری از بازار و هم چنین جذب هر چه بیشتر سرمایه گذارن چه در داخل و چه در خارج و همین طور در ارتباط با جلب اعتماد اعتبار دهندگان رقابت تنگاتنگی وجود دارد. از طرف دیگر نیز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت سرمایه گذاری نیاز مبرم و اساسی به اطلاعاتی در خصوص عملکرد و وضعیت بنگاه ها دارند که از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و تلاش پاسخ به این سوال که آیا اندازه موسسه حسابرسی تاثیری بر دقت پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه در این شرکت ها داشته باشد یا خیر؟
عکس مرتبط با اقتصاد
در فصل پنجم ابتدا به خلاصه کلی از پژوهش که شامل یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق،اهداف،روش تحقیق و هم چنین نمونه و جامعه آماری و روش تحلیل داده ها پرداخته شده،سپس نتایج پژوهش با سایر مقالات مطابقت داده شده و بعد از آن نیز به ارائه پیشنهادات که شامل پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش، پیشنهاد برای پژوهش های آتی و در نهایت محدودیت های پژوهش است پرداخته می شود.
۵-۲-خلاصه پژوهش
در این تحقیق با توجه به رقابتی که میان بنگاه های تجاری برای کسب سود بیشتر و هم چنین مراقبت های حرفه ای که بین حسابرسان ودر جهت حفظ حسن شهرت آن ها وجود دارد، این مسئله مورد توجه قرار گرفت که آیا اندازه موسسه حسابرسی و همچنین افزایش یا کاهش پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشد یا خیر؟ بنابراین در تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی از اطلاعات ۲۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ استفاده شد، و با بکارگیری روش پنل دیتا نتایجی در ارتباط با داده های جمع آوری شده، بدست آمد که در ادامه به تحلیل آن ها پرداخته خواهد شد. در تحقیق حاضر دو فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت. دقت پیش بینی سود و هزینه بدهی ،نرخ هزینه واقعی بدهی و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه متغیر وابسته و اندازه موسسه حسابرسی متغیر مستقل این تحقیق می باشند. متغیرهای کمکی نیز شامل جمع دارایی ها، نسبت بدهی و ارزش دارایی ها،اندازه شرکت می باشد. خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به صورت کلی در جدول شماره (۵-۱) بیان شده است.
۵-۳- نتایج پژوهش
فرضیه اول پژوهش در خصوص بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی بر دقت پیش بینی سودهای آتی مطرح و آزمون گردید. نتایج پژوهش حکایت از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر داشت در حالی که نتیجه برخی از تحقیقات حکایت از وجود رابطه مستقیم و برخی دیگر از پژوهش ها وجود رابطه غیر مستقیم بین این دو متغیر را تایید نموده است.
نتیجه حاصل از این فرضیه با نتیجه تحقیقات بزرگ اصل و شایسته مند(۱۳۹۰)، شاکلی(۱۹۸۱)،بیتز و همکاران(۱۹۸۲)،دوپاچ و همکاران(۲۰۰۱)، چانگ(۲۰۰۴)، وانسترالن(۲۰۰۰) و کاسترلا و همکاران(۲۰۰۴) سازگار نیست ولی با نتیجه تحقیقات رجبی(۱۳۸۵)، بذراشان(۱۳۹۰)، مک نیکو لز و همکاران (۱۹۸۸)، جونز(۱۹۹۱)، انسترلن(۲۰۰۰)، والک و همکاران(۲۰۰۱)، گوش و همکاران(۲۰۰۳)،چی دوکار(۲۰۰۵)، فلاتح(۲۰۰۶) و دیویس و همکاران (۲۰۰۰و۲۰۰۸) تطابق دارد.
فرضیه دوم پژوهش در خصوص بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه مطرح و آزمون مطرح گردیدنتایج پژوهش حکایت از عدم وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر داشت.
۵-۴- پیشنهاد ها
۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

 

 

    1. با توجه به یافته های فرضیه اول دقت پیش بینی سودهای آتی مقوله ای است که با مفاهیمی همچون محافظه کاری، تصدی حسابرس، تحقیقات بیشتری در مورد رابطه بین دقت پیش بینی سودهای آتی و موارد یاد شده گیرد. به سهامداران و سایر تصمیم گیرندگان بازار سرمایه نیز توصیه می شود به نقش مثبت حسابرسان متخصص در تصمیم گیری های خود توجه نمایند.
    2. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

  1. با توجه به یافته های فرضیه دوم اندازه موسسه حسابرسی در ارتباط با هزینه سرمایه نامربوط بوده و نوعی دیدگاه تازه در ارتباط با اندازه موسسه حسابرسی را نشان می دهد.

 

۵-۴-۲- پیشنهادی برای پژوهش های آتی

 

 

    1. بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی با معیارهای سودآوری، بازدهی شرکت و کیفیت سود

 

  1. بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی با متغیرهای وابسته دیگر همچون سابقه شرکا، ویژگی های مربوط بودن، تعدیلات سنواتی

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *