پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

اثر مالیات بر ساختار سرمایه محور اصلی مطالعات اولیه انجام شده توسط مودیلیانی و میلر بود. شرکت هایی که نرخ حاشیه ای مالیات بیشتری در مورد آن ها بکار گرفته می شود، به منظور استفاده از سپر مالیاتی بدهی، نسبت بدهی بالاتری دارند. ( کیمیاگری و علیخانی، ۱۳۷، ص ۹۲-۹۷)
هرچه درآمد مشمول مالیات یک شرکت بیشتر باشد مالیات پرداختی توسط آن شرکت بیشتر است. بنابراین، هرچه صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی یک شرکت بیشتر باشد درآمد مشمول مالیات کمتری وجود خواهد داشت. در نتیجه نرخ مالیاتی مورد انتظار شرکت کمتر و بازدهی مورد انتظار حاصل از صرفه جویی مالیاتی بهره کمتر خواهد شد. دی آنگلو و ماسولیس (۱۹۸۰( مدلی را برای ساختار سرمایه بهینه اراده کردند که در این مدل نسبت بدهی بهینه، به صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی مثل مخارج تحقیق و توسعه و استهلاک بستگی دارد. آن ها پیش بینی کردند که بین سطح صرفه جویی های مالیاتی از محلی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد. (کردستانی و نجفی عمران، ۱۳۸۷، ص ۷۴-۷۹)
۲-۲-۲-۶-۷- سود تقسیمی
نسبت پرداخت سود تقسیمی درصدی از سود شرکت است و یک رابطه ی مثبتی میان نسبت پرداخت سود و نسبت های اهرمی ، در صورتی که شرکت بدهی های بیشتری را نسبت به حقوق صاحبان سهام ترجیح دهد، وجود دارد.(ریاز و همکاران ،۲۰۱۱، ص ۳۱۳)
بر اساس تئوری سلسله مراتبی شرکت به دنبال یک سیاست تقسیم سود محافظه کارانه است.(آل اجمی و همکاران، ۲۰۰۹، ص ۴۶۶)در مدل سلسله مراتبی معمولا زمانی که سرمایه داری بیشتر از سودهای انباشته باشد بدهی افزایش می یابد. از آنجا که تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق اوراق بهادر ریسکی جدید هزینه بر است، تقسیم سود شرکت هایی که دارای های عملیاتی کم بازده، سرمایه گذاری های جاری و مورد انتظار زیاد نسبت بدهی بالایی هستند، راه حل منطقی به شمار نمی رود. بنابراین، پس از کنترل سایر عوامل انتظار می رود که رابطه بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی منفی باشد. (کردستانی و نجفی عمران، ۱۳۸۷، ص ۷۴-۷۹)
بر اساس تئوری توازن پایدار، شرکت هایی که سود بین سهامداران خود تقسیم می کنند، شرکت های کم ریسکی بوده و نسبت بدهی پایینی دارند. تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی پرداخت سود تقسیمی را یک خروجی در جریانات نقدی، در نظر گرفته و در نتیجه حجم بدهی که شرکت به منظور جبران این کسر مالی باید داشته باشد، افزایش می یابد. هم چنین شرکت هایی که سود بین سهامداران خود تقسیم نمی کنند بیشتر دچار عدم تقارن اطلاعات هستند و بدهی را به انتشار سهام ترجیح می دهند. ( کیمیاگری و علیخانی، ۱۳۷، ص ۹۲-۹۷)
۲-۲-۲-۷- فرضیات تئوری های ساختار سرمایه
۲-۲-۲-۷- ۱- فرضیات تئوری ساختار سرمایه بر مبنای اشتراک دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا عبارت از :
بین نوسانات پذیری سود و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی به ارزش بازار رابطه منفی وجود دارد.
بین فرصت های رشد و نسبت بدهی به ارزش بازار رابطه منفی وجود دارد.
۲-۲-۲-۷- ۲- فرضیات نظریه موازنه ایستا عبارت اند از:
بین سودآوری و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه مثبت وجود دارد.
بین اندازه شرکت و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
بین اندازه شرکت و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه مثبت وجود دارد.
بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه مثبت وجود دارد.
بین صرفه جویی مالیاتی غیر بدهی و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
۲-۲-۲-۷- ۳- فرضیات نظریه سلسله مراتبی عبارت است از:
بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
بین فرصت های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه مثبت وجود دارد.
بین اندازه شرکت و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
بین قابلیت و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
(کردستانی و نجفی عمران، ۱۳۸۷، ص ۸۰-۸۱)
پیش بینی های تئوری های مختلف در مورد متغیر های تاثیر گذاری به طور خلاصه درجدول ۲-۷ آورده شده است:
جدول ۲-۶- ( پیش بینی های تئوری های مختلف در مورد متغیر های تاثیر گذار)

متغیر
نرخ مالیات (+)
فرصت های رشد (+ و -)
اندازه شرکت (+ و -)
ساختار دارایی ها (+ و -)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir