سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

سودآوری (+ و -)

ریسک تجاری (-)

پوشش بدهی (+)

سود تقسیمی (+ و -)

کسری مالی (+)

متوسط موزون تامین مالی گذشته (-)

بازده سهام (-)

( کیمیاگری و علیخانی، ۱۳۷، ص ۹۲-۹۷)
در پایان می توان پیش بینی تئوری ها و فرضیه های فوق الذکر را به شرح زیر خلاصه کرد:
شرکت هایی که از سودآوری بالاتری برخوردارند، کمتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعات) (مایز، ۱۹۸۴، مایرز و ماجلوق، ۱۹۸۴)
شرکت هایی که با فرصت های رشد (سرمایه گذاری) اندک یا منفی مواجه اند، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی) (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶)
شرکت هایی که از جریان نقدی آزاد زیاد برخوردارند، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی و فرضیه جریان نقدی آزاد) (جنسن، ۱۹۸۶)
صنایعی که از رشد بالا و فرصت های سرمایه گذاری آتی زیاد برخوردارند، کمتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی و تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (بریلی و مایرز، ۱۳۸۳)
شرکت هایی که سود عملیاتی آن ها با عدم اطمینان یا نوسان زیاد همراه است (به عنوان مثال، شرکت هایی که در صنایع داروسازی فعالیت می کنند) در مقایسه با شرکت هایی که سود عملیاتی آن ها با قاطعیت بیشتر یا نوسان کمتر همراه است (به عنوان مثال، شرکت هایی که در زمینه آب، برق و گاز فعالیت می کنند)، کمتر از استقراض استفاده می کنند (پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (استیفن راس و دیگران، ۲۰۰۲).
شرکت هایی که بخش اعظم دارایی های آن ها را دارایی های ثابت مشهود (زمین، ساختمان، ماشین آلات و موجودی کالا) تشکیل می دهد در مقایسه با شرکت هایی که اغلب دارایی های آن ها را دارایی های نامشهود (نیروی انسانی متخصص، دانش فنی انباشته و فعالیت های تحقیق و توسعه) تشکیل می دهد، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (راجان و زیگنا[۲۰]، ۱۹۵۵).
شرکت های بزرگ به دلیلی دسترسی نسبتاً آسان به بازار های سرمایه یا منافع مختلف تامین مالی، برخورداری از تنوع محصول یا مصونیت بیشتر در قبلا هزینه های بحران مالی، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (تیتمن و وسلز[۲۱]، ۱۹۸۸).
بنابراین، به طور کلی، به استناد تئوری ها و شواهد تجربی موجود، می توان عوامل موثر بر ساختار سرمایه را در سه گروه متمایز به شرح زیر طبقه بندی نمود (استیفن راس و دیگران، ۲۰۰۲):
ملاحظات مالیاتی: شرکت هایی که سود مشمول مالیات بیشتری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که سود مشمول مالیات کمتری دارند، بیشتر به بدهی اتکا می کنند.
نوع دارایی های شرکت. شرکت هایی که بیشترین دارایی های آن ها را دارایی های نامشهود تشکیل می دهد، کمتر به بدهی اتکا می کنند؛ شرکت هایی که بیشترین دارایی های آن ها را دارایی های ثابت مشهود تشکیل می دهد، بیشتر به بدهی اتکا می کنند.
نوسان سود عملیاتی شرکت: شرکت هایی که سود عملیاتی آن ها با عدم قطعیت یا نوسان بیشتری همراه است، کمتر به بدهی اتکا می کنند. (نصیر زاده و مستقیمان ۱۳۸۹، ص ۱۳۵-۱۳۹)
۲-۲-۳- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی:
۲-۲-۳-۱- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد:
مرحله ظهورآغاز و شروع یک شرکت است. بسیاری از مدل های چرخه عمر با این مرحله آغاز می شوند و آن را به عنوان مرحله ی تولد ترجیح می دهند. این مرحله می تواند به وسیله ی افراد، گروه یا دولت به دلیل وجود تکنولوژی خاص سرمایه گذاری شود.شرکت ها ممکن است در این مرحله با سایر شرکت ها ادغام شده باشند. در این مرحله سرمایه و تجهیزات محدود بوده و جریان نقدی شرکت منفی است. نقدینگی درون برنامه ی سرمایه گذاری تراوش می نماید. شرکت هنوز کوچک بوده و اندوخته های احتیاطی بالا نیست و بنابراین در مقابل ورشکستگی های مالی آسیب پذیر است. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰) .در مرحله تولد، که شرکت از نظر سرمایه ای دارای کمبود است، بایستی سرمایه ی کافی برای حمایت از آن جهت ورود به بازار و زندگی در یک حد پایه ای، وجود داشته باشد. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰). در بسیاری از ادبیات های مراحل چرخه ی عمر ، این مرحله را به عنوان دوره ای که شرکت از تولد به رشد تبدیل شده است ، در نظر گرفته اند. در مرحله ی رشد سریع، شرکت محصولات قابل توجهی را شکل می دهد، رقابت افزایش می یابد ، سهم بازار ثابت شده و شرکت وارد مرحله رشد پایدار می گردد. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰)
۲-۲-۳-۲- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد:
پس از اینکه محصولات جدید در معرفی به بازار موفق شدند، فروش افزایش می یابد منجر به افزایش تولید می شود، شرکت ها نیاز به افزایش سرمایه گذاری جهت افزودن ماشین آلات، تجهیزات، سهام و نیروی کاری خود دارند. توسعه ی اهرم به دلیل منافع صرفه جویی ناشی از مالیات، یک گزینه ی استراتژیک است. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است