مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….۲۳
۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۲۴
۱- ۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………۲۷
۱- ۴ – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۸
۱-۴-۱- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۸
۱-۴-۲-اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….۲۸
۱- ۵ – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۹
۱-۵ – ۱- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۹
۱-۵-۲- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………۲۹
۱-۶ – تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………۳۰
۱ -۷ – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۲
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….۳۲
۱-۷-۲- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………۳۲
۱-۷-۳- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………..۳۲
 
جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۲
روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۳
۱-۹-۱- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………..۳۳
۱-۹-۲- از نظر روش…………………………………………………………………………………………..۳۳
 
ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………..۳۴
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….۳۵
۲- ۱ – مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۱- چرخه حیات ………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۲- ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱-۳- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری : …………………………………..۳۸
۲-۱-۴- هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱-۵- ساختار سرمایه بهینه ………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱-۶- چرخه ی عمر رشدی شرکت………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱-۷- درک مراحل تامین بودجه در طول چرخه ی حیات کسب و کار از دیدگاه کارآفرینی…………۴۱
۲-۱-۸- پارامترهای استراتژی مالی در مراحل مختلف چرخه عمر…………………………………………۴۲
۲-۱-۹- مروری بر نظریه های اصلی ساختار سرمایه………………………………………………………….۴۴
 
 
 
تئوری توازن ایستا……………………………………………………………………..۴۴
تئوری سلسله مراتبی…………………………………………………………………..۴۵
۲-۲- ادبیات علمی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۲-۱- چرخه عمر…………………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۲-۱- ۱ – مراحل کلی چرخه عمر شرکت……………………………………………………….۴۶
۲-۲-۱-۲- ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی………………………………………………….۴۶