بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در …

۲-۲-۳-۳- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ:
در بلوغ، وضعیت مالی شرکت ها پایدارتر بوده و جریان نقدینگی کافی می باشد. به این ترتیب هزینه سرمایه کاهش می یابد، شرکت می تواند اوراق خزانه و اوراق قرضه مالی را با یک در آمد تضمین شده جهت سرمایه گذاری انتخاب کند.هم چنین می تواند ساختار دارایی ها را بهینه سازی نموده و بازگشت سرمایه (دارایی) را بهبود بخشد. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰) شرکت هایی که وارد مرحله ی بلوغ می شوند به طور عملیاتی موفق هستند و به طور مالی قدرت و نقدینگی بالایی دارند، اما این نشانه ای بر افزایش استحکام (سنتی) است. مراحل اولیه و مراحل بعدی (ثانویه) در مرحله ی بلوغ وجود دارند. بلوغ اولیه بهترین مرحله ی عمر شرکت می باشد. شرکت بهترین کارایی عملیاتی را هم در رشد و هم سودآوری دارد. مرحله بلوغ ثانویه مرحله ی مهمی از سازمان است زیرا به صورت یک موسسه بزرگ نمو می نماید. بخش وظیفه ای و حرفه ای در این مرحله شکل می گیرد. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰)
۲-۲-۳-۴- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی افول:
چرخه ی صنعتی وارد شده به مرحله ی افول، منجر به مشاهده افول در حجم فروش شده و باعث فشارهای شدید به جریان نقدی شرکت می شود. شرکت ها بایستی هم اکنون میزان دارایی های ثابت خود را تغییر داده و واحد های کسب و کار خود را کوچک کنند. به عبارت دیگر، جریان های نقدی به صورت بهینه تخصیص داده شوند و مختصراً بایستی سازمان هزینه های مصنوعی و هزینه های اداری خود را کاهش دهد. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰) این مرحله اغلب نشان دهنده ی پایان عمر یک شرکت است. در این مرحله شرکت به طور وسیعی در ایجاد منابع کافی برای تقویت خود ناتوان بوده و بوسیله درمان (مداخله ی) مصنوعی، به جای نیروهای بازار، به عمر خود ادامه می دهد. شرکت به چند دلیل وارد مرحله ی افول می شود : یکی اینکه افول از مرحله بلوغ اولیه، به دلیل تغییرات کیفی غیر واقعی برای ورود به مرحله بلوغ ثانویه، آغاز می شود. دیگر اینکه افول طبیعی بعد از تغییرات کیفی است و در نهایت آخرین علت افول، شکست در ورود به یک مرحله ی رشد جدید به دلیل بزرگتر شدن یک شرکت بعد از تغییرات کیفی است. نوعاً در این مرحله تغییرات ساختار سرمایه، مشوق های مدیریتی و استراتژی های جدید کسب و کار برای احیای شرکت به کار می روند. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰).
۲-۲-۴- تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه
تئوری مراحل عمر سازمانی رهنمودی را درباره ی مشخصات شرکت ها برای مدیران فراهم می کند. هم گنین یک ابزار تشخیصی برای سازمان جهت رسیدن به بهترین مرحله ی چرخه عمر می دهد. توانایی درک چگونگی به کارگیری و تعادل در منابع مشهود و نامشهود با حرکات سازمان از یک مرحله عمر به مرحله ی دیگر افزایش می یابد. و باعث می شود تا یک ترکیب بهینه ای از توابع توسعه ی شرکت در طول مراحل عمر ارائه گردد. که یکی از این ترکیبات بهینه ساختار سرمایه شرکت ها خواهد بود. بسیاری از مطالعات نشان می دهد که تامین مالی عملیاتی شرکت ها در طول مراحل عمر بایستی تغییر نمایند. (چن و همکاران،۲۰۱۰،صص ۲-۱۰). لذا در این تحقیق به بررسی چرخه عمر صنعت خودرویی و بررسی ساختار سرمایه بهینه در طول مراحل عمر با توجه به دو تئوری سلسله مراتبی ، توازن ایستا و مدل ترکیبی آنها پرداخته می شود.
۲-۲-۵- جمع بندی کلی
به طور کلی در این فصل ابتدا با چرخه عمر سازمانی و سپس تئوری های ساختار سرمایه آشنا شدید. با توجه یه مساله اصلی تحقیق از بین تئوری های ساختار سرمایه دو تئوری بسیار مهم و اصلی یعنی تئوری توازن ایستا و تئوری سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.مدل ها و جداول محاسبه چرخه عمر و تئوری های ساختار سرمایه در فصل سوم بررسی خواهد شد. هر کدام از تئوری ها دارای یک سری مفروضات مشترک و یک مفروضات متضاد هستند. با توجه به اهمیت نوع صنعت و چرخه عمر صنعت تئور ی های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر و سپس به تفکیک مراحل آن یعنی مرحله رشد ، بلوغ و افول مورد بررسی قرار می گیرند و هدف از این بررسی آن است که صنعت خودرویی از مفروضات کدام تئوری پیروی خواهد نمود که نتایج حاصل در فصل چهارم و پنجم ارائه میگردد.
 
پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه تحقیقات خارجی:
۲-۳-۱-۱- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر:
نخستین پژوهش در زمینه چرخه عمر شرکت ها در حوزه ی حسابداری توسط آنتونی و رامش (۱۹۹۲) انجام گرفته است. آنها در تحقیق خود پس از طبقه بندی شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول، ارتباط بین معیار های عملکرد، رشد فروش و مخارج سرمایه ای را با قیمت بازار سهام بررسی نمودند. هدف آنها در این تحقیق، بررسی واکنش بازار به اطلاعات حسابداری منتشر شده در مراحل مختلف چرخه ی عمر بود. یافته های آنها نشان می دهد که ارتباط معناداری میان معیارهای عملکرد و قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد، به طوری که میزان مربوط بودن معیارهای رشد فروش و مخارج سرمایه ای از مرحله ظهور تا افول روند نزولی دارد. سوجیانیس (۱۹۹۶) به بررسی رابطه ی بین مخارج تحقیق و توسعه (R&D) و عایدات آتی شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر پرداخت. یافته های وی نشان می دهد که در شرکت های در مرحله ی ظهور، رشد، بلوغ و افول بترتیب ۹۴/۵۸، ۲۲/۶۹، ۳۷/۶۱ و ۱۷/۳۲ درصدتغییرات عایدی توسط مخارج تحقیق و توسعه تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین توان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

توضیحی مخارج تحقیق و توسعه و مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد.
جکینز و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی تاثیر چرخه ی عمر شرکت بر میزان مربوط بودن اجزای سود پرداخت. یافته های وی نشان می دهد که میزان مربوط بودن اجزای سود بسته به این که شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر قرار دارد، متفاوت است.(کرمی، عمرانی، ۱۳۸۹، ص ۵۳).
به طور خلاصه تحقیقات خارجی انجام گرفته در رابطه با چرخه عمر به صورت ذیل می باشد:
جدول ۲-۷ (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر)

پژوهشگران موضوع پژوهش نتایج پژوهش
آنتونی و رامش
(۱۹۹۲)
رابطه ی معیارهای ارزیابی عملکرد با قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر ارتباط معناداری میان معیارهای عملکرد و قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد، به طوری که میزان مربوط بودن معیارهای رشد فروش و مخارج سرمایه ای از مرحله ی ظهور تا افول روند نزولی دارد.
سوجیانس
(۱۹۹۶)
رابطه ی بین مخارج تحقیق و توسعه و عایدات آتی در مراحل مختلف چرخه عمر توان توضیحی مخارج تحقیق و توسعه در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با هم دارند. شرکت های در مرحله ی رشد دارای بیشترین توان توضیحی و شرکت های در مرحله افول دارای کمترین توان توضیحی هستند.
بلک
(۱۹۹۸)
رابطه ی سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر در مراحل تولد و افول جریان های نقدی مربوط تر از سود بوده و در مرحله ی بلوغ عکس این موضوع صادق است.