بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

– نمازی و شیرزاده(۱۳۸۴)،به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت پرداخته اند. در مجموع اطلاعات ۱۰۸ شرکت در بازه زمانی ۱۳۷۵-۱۳۷۹ جمع آوری شده و به این نتیجه رسیده اند که میان ساختار سرمایه و سودآوری رابطه ی مثبت وجود دارد.
– خالقی مقدم و باغومیان (۱۳۸۵)، به مرور نظریه های ساختار سرمایه پرداخته اند. و به این نتیجه رسیده اند که هیچ یک از این نظریه ها به تنهایی نمی تواند عوامل موثر در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها را تبیین کند.
– احمدپور و سلیمی (۱۳۸۶)، به بررسی تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه پرداخته اند. از آنجا که رابطه ی بین ضریب همبستگی در همه ی سال های آزمون (۱۳۷۲-۱۳۸۱) با اهمیت نبوده است رابطه ای میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد. هم چنیین ساختار سرمایه شرکت ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران یکسان بوده است.
– خلیلی عراقی و همکاران( ۱۳۸۸)، به بررسی اثر ریسک های محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ها در صنعت پتروشیمی پرداختند. مدل هم محوری به وسیله دانشمندان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل ارتباط بین ریسک های محیط، استراتژی شرکت ها و ساختار سرمایه را بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار می دهد. برای بررسی رابطه بین ساختارها و ابعاد، جهت درک وجود رابطه آن ها، جایگزین هایی مورد بررسی قرار گرفته اند که این جایگزین ها طی تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته بودند. در طراحی این پروژه، داده های شرکت های پتروشیمی طی یک دوره زمانی ۵ ساله ۱۳۸۴-۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی را تشکیل می دهند، برای تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی، پیرسون و آزمون ANOVA استفاده شده است که مجموعا توسط نرم افزار spss بررسی می شود. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که متغیر های مدل هم محوری که شامل ریسک های محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه می باشند، هر کدام به نحوی بر عملکرد شرکت ها تاثیر می گذارند. در آخر این که استفاده از مدلی مانند مدل هم محوری دارای اثری مثبت بر عملکرد شرکت ها می باشد.
– کریمی و اشرفی(۱۳۹۰) به بررسی ارتباط سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازوکارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله (۱۳۸۷-۱۳۸۰) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیات مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیات مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.
– سجادی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت های بورسی پرداخته اند. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسایل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. در این پژوهش تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۷۶ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها با نرخ بازده دارایی ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد اما، بین ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و عملکرد شرکت (بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) رابطه معنی داری وجود ندارد. به بیان دیگر، در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه تاثیر اندکی یا هیچ تاثیری بر روی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
– حاجیها و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q در بازار سرمایه ایران پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سرمایه برارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۸۲ می

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

باشد. در این پژوهش ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نوع ساختار سرمایه (بدهی محور یا سرمایه محور) و ارزش نامشهود با استفاده از نسبت توبین Q می باشد. به عبارت دیگر شرکت ها نتوانسته اند هیچ گونه ارزش نامشهودی با انتخاب روش تامین مالی برای خود فراهم سازند. این نتایج پیشنهاد می کند که انتخاب روش تامین مالی در شرکت های ایرانی مبتنی بر ارزش آفرینی بیشتر برای شرکت نیست و بدون بررسی و مطالعه کافی گزینه های ارزش آفرین، تامین مالی انجام می شود.
– روانشاد و همکاران( ۱۳۸۹)به بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته اند. مدیریت سود و ساختار سرمایه یکی از موضوعات مهم راهبردی و رو به رشد برای همه شرکت ها در سراسر جهان می باشد. مدیریت سود بعضی اوقات برای مدیران، داد و ستد مشخصی ایجاد می کند به گونه ای که سود در پایان سال مطلوب به نظر برسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای مطالعه این تحقیق، اطلاعات مربوط به ۶۰ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در این پژوهش، ساختار سرمایه بعنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی اختیاری، ROA (نسبت بازده به مجموع دارایی ها) و ROE (نسبت بازده به مجموع حقوق حقوق صاحبان سهام) بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آنست که اقلام تعهدی اختیاری و ROE دارای رابطه معنی دار منفی با ساختار سرمایه دارند. و ROA رابطه مثبت معنی داری با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
– صلواتی و همکاران (۱۳۸۶) به بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران پرداخته اند. کی از مباحثی که در ادبیات مالی، مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است، بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد. عوامل مختلفی در تحقیقات پیشین، مورد بررسی قرار گرفته اند و وجود رابطه آنها با ساختار سرمایه، مورد تایید قرار گرفته است. این عوامل، شامل نقدشوندگی سهام (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سودآوری می باشد. ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل و اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در راستای این هدف، تعداد ۶۰ شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۴ ساله مورد تحقیق (۱۳۸۳-۱۳۸۰) در مورد آنها قابل دسترسی بود انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های T و F صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این مساله است که بیش از ۵۷% تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی، مالیات و استهلاک، توضیح داده می شود. بین ساختار سرمایه و متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی، مالیات و استهلاک (سودآوری) رابطه معنی داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود ندارد. نتایج تحقیق بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در سطح اطمینان ۹۵ درصد می باشد. بین متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و ساختار سرمایه در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
– موسوی و همکاران(۱۳۹۰)، به بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است، که این منابع را می ‌توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ‌ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می ‌باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی ‌های تجربی در مورد آن ادامه دارد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه چگونه شرکت ‌ها استراتژی‌ های تامین مالی را هنگامی که موضوع، طبقات ریسک سیستماتیک است، تغییر می ‌دهند؟ برای این منظور داده‌ های مورد نیاز این پژوهش از ۹۹ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۸ با استفاده از نرم افزار ره آورد و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده است. تکنیک ‌های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات ضریب رگرسیون می ‌باشد. در این پژوهش شرکت ‌ها بر اساس متوسط تغییرات ریسک سیستماتیک () به سه طبقه بالا، متوسط و پ
ایین تقسیم شده و عوامل ساختار سرمایه موثر بر تامین مالی از طریق بدهی ‌های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس سه تئوری توازی ایستا، ترتیب هرمی (سلسله مراتب) و جریان نقد آزاد انتخاب شده‌ اند. تحقیق حاضر شامل شش فرض بوده که نتایج حاصل نشان می ‌دهد شرکت ‌های با ریسک متوسط و پایین بنوبت از بدهی ‌های کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر استفاده می ‌کنند و شرکت ‌های با ریسک بالا نسبتا بیشتر از بدهی ‌های بلندمدت نسبت به بدهی ‌های کوتاه مدت استفاده می ‌کنند. از این رو شرکت ‌های با ریسک بالا تمایلی به بالا بردن تامین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان می ‌دهد که شرکت‌ های با ریسک بالا نسبتا به وسیله مفروضات تئوری ترتیب هرمی متاثر شده اند و همچنین شرکت ‌های با ریسک متوسط به وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تاثیر قرار گرفته‌ اند. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایح تحقیقات تارک و همکارانش (۲۰۰۸) مطابقت دارد.
 
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، ابزارها و منابع گردآوری اطلاعات، مدل مفهومی ، مدل های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها شرح داده می شوند. هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود، پس روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به را حل مشکلات است و روش هر تحقیق علمی باید با نوع آن علم و عنوان تحقیق متناسب باشد. (خاکی، ۱۳۸۶، ص ۲۰۱)
انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع ،اهداف تحقیق، فرض یا فرض های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق می بایست معلوم کند که برای مسئله انتخابی او ، چه روش تحقیقی مناسب است.
 
سوالات تحقیق
سوال اصلی
آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
 
 
سوالات فرعی
آیا بین مرحله ی رشد با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین مرحله ی بلوغ با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین مرحله ی افول با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
متغییر های تحقیق:
متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر:
جهت محاسبات چرخه عمر شرکت های صنعت خودرویی از سال ۱۳۸۰- ۱۳۸۹ متغییر های مالی و حسابداری زیر به کار رفته است این متغییر ها از مطالعات شی چن و هسیا لای (۲۰۱۰) گرفته شده است :
جدول ۳-۱

رشد فروش: تغییرات در آمد سال t نسبت به سال ۱-t تقسیم بر در آمد سال ۱-t
نسبت پرداخت سود تقسیمی: DPS/EPS
مخارج سرمایه ای: تغییرات دارایی های ثابت سال t نسبت به ۱-t تقسیم بر کل دارایی ها در سال t