بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی …

ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری شرکت

لگاریتم درآمد خالص حاصل از فروش

سود خالص تقسیم بر دارایی ها یا بازده دارایی ها

 
مدل مفهومی
الف) متغیر(های) مستقل
مراحل چرخه ی عمر به عنوان متغییر های مستقل تعریف شده اند که شامل مراحل رشد، بلوغ و افول می باشد. در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، از مرحله ی تولد صرف نظر شده است.
ب)متغیر(های) وابسته
ساختار سرمایه به عنوان متغییر وابسته تعریف شده، که شامل دو تئوری سلسله مراتب تامین مالی و تئوری توازن ایستا می باشد.
نمودار۳-۱- مدل مفهومی تحقیق
مراحل چرخه ی عمر سازمان
مرحله ی رشد
مرحله ی بلوغ
مرحله ی افول
ساختار سرمایه
 
روش تحقیق
از نظر هدف:
هدف تمامی علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست . به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای پیرامون، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها باعث شده است برای بررسی روش های مختلف بشری ، از روش های علمی استفاده شود. ( ایران نژاد ،۱۳۸۲،ص ۹)
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و این امر به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی، ۱۳۸۶، صص۱۴۲-۱۴۳)
انواع روش تحقیق عمدتاً به دو دسته ی کلی شامل روش تحقیق بر حسب نوع استفاده (تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای) و روش تحقیق بر حسب نحوه ی گرد آوری داده ها (تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق میدانی، تحقیق کاربردی-نظری ومانند آن) تقسیم می شود. در تحقیق پیمایشی طولی داده ها در طول زمان یا در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه متغیر ها در طول زمان پی برده شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، صص ۸۲-۸۳)
تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بینه سازی ابزارها روش ها اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند، برای مثال استفاده از معلومات و قوانین زیست شناسی به بشر این امکان را می دهد تا راه های سلامتی و بهداشت خود را جست و جو نماید. این نیز مبانی شناختی خود را از قوانین، نظریه ها و نتایج تحقیقات بنیادی می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که به نوعی از تحقیقات کاربردی ، تحقیقات توسعه ای می گویند و هدف آن، بررسی هایی است که نشان می دهد چگونه تولید افزایش می یابد یا سازمان تولید گسترش پیدا می کند یا مدلها و روش های جدید تولید کالا و خدمات چیست.به طور کلی هدف این تحقیقات ، توسعه و بهبود روش ها، ابزار،کالاها یا ساختارهاست و به همین دلیل در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرند.( حافظ نیا، ۱۳۸۲، صص۵۱-۵۲)
هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است. با توجه به این که پرسشها و مساله ها ماهیت های گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه ی چگونگی این پرسشها و مساله ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. روش این تحقیق از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی می باشد.
 
 
از نظر روش:
۳-۵-۲-۱- انواع روش رگرسیون
پژوهشهای حسابداری و مالی عموماً با استفاده از اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام میپذیرد. نتایج چنین تحقیقاتی میتواند به عنوان مبنا و راهکاری جهت ارزیابی و تصمیمگیری سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع در بورس اوراق بهادار قلمداد شود. لذا استفاده از یک روش آماری مناسب جهت تحلیل دادهها امری ضروری میباشد. تحلیل رگرسیونی به عنوان روشی کاربردی جهت تحلیل دادهها، در بسیاری از پژوهشهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است. شناخت دقیق انواع تحلیلهای رگرسیونی و استفاده مناسب و بجا از آنها میتواند نتایج مفیدتر و اثربخشتری را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر به مقایسه انواع تحلیل- های رگرسیونی و نتایج حاصل از آنها در حوزه دادههای حسابداری میپردازد و به دنبال ارائه راه کارهایی جهت استفاده صحیح و به جا از این روش آماری در تحقیقات مالی میباشد. تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت بررسی رابطه بین متغیرها و به طور کلی پژوهشهای علّی است. در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده میشود .سادهترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی است که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با رابطه خطی میباشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال ۱۹۷۲ معرفی شد و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت دیگر مدلهای رگرسیون (شامل لجستیک، غیرخطی و..)، حالت توسعه یافته مدل رگرسیون خطی ساده میباشد. مدلهای رگرسیون را میتوان با توجه به داده های مورد بررسی، به انواع مختلفی تقسیم کرد. این مدلهای رگرسیون عبارتند از: رگرسیون سری زمانی، رگرسیون مقطعی، رگرسیون میانگین و رگرسیون تجمعی. (مومنی و همکاران،۱۳۸۸،صص۱-۱۰)
۳-۵-۲-۱-۱- رگرسیون سری زمانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

این رگرسیون به بررسی دادههای مربوط به یک جمعیت واحد در دورههای زمانی مختلف میپردازد . دادههای مورد بررسی در این رگرسیون، دادههای سری زمانی نامیده می شوند. ویژگی برجسته این دادهها همبستگی متناوب است. به عبارت دیگر مقدار مشاهدات هر دوره وابسته به مقدار مشاهدات دوره قبل میباشد . در تحلیل دادهها به کمک رگرسیون سری زمانی، برای هر جمعیت واحد، یک معادله رگرسیون برآورد میشود. در بازه C و B ، A برای مثال اگر دادههای مربوط به سود و بازده سهام شرکتهای زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ به وسیله رگرسیون سری زمانی مورد تحلیل قرار گیرد، به تعداد شرکتهای مورد بررسی ( ۳ عدد) معادله رگرسیون برآورد میشود. نمودار۳- ۱ مبنای رابطه سود و بازده سهام را بر اساس تحلیل رگرسیون سری زمانی نمایش میدهد. (مومنی و همکاران،۱۳۸۸،صص۱-۱۰)
نمودار ۳-۲
 
۳-۵-۲-۱-۲- رگرسیون مقطعی
این رگرسیون، دادههای مربوط به شرکتها، افراد، موقعیتها، شهرها یا کشورهای مختلف را در یک زمان معین تحلیل میکند. داده های مورد بررسی در این رگرسیون، دادههای مقطعی نامیده می شوند و ویژگی آنها استقلال مشاهدات از یکدیگر است. در تحلیل دادهها به کمک رگرسیون مقطعی، برای هر سال یا زمان معین یک معادله رگرسیون برآورد میشود.