مقاله – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

با معرفی این دو روش سؤالی که پیش می آید این است که در عمل ما بایستی کدامیک از روشهای مذکور را استفاده کنیم. برای تصمیم گیری از آزمون هاسمن کمک می گیریم.
۳-۵-۲-۱-۵-۲- آزمون هاسمن
برای آنکه بتوانیم بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی از نظر قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم، از آزمونی به نام آزمون هاسمن استفاده می کنیم. از آنجا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل باید وجود همبستگی بین اثرات تصادفی(  ) و رگرسورها را مورد آزمون قرار دهیم، لذا در آزمون هاسمن فرضیه صفر این است که هیچ همبستگی میان اثرات تصادفی و رگرسورها وجود ندارد. تحت این فرضیه، تخمین زن هایOLS وGLS هر دو سازگار هستند ولی تخمین زن OLS ناکاراست. در شرایطی که تحت فرضیه مقابل، تخمین زن OLS کارا و سازگار ولی تخمین زن GLS ناسازگار است.
آماره این آزمون به صورت زیر است:
چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از مقدار جدول باشد، فرضیه H0 رد شده و همبستگی وجود داشته و در نتیجه باید از روش اثرات تصادفی استفاده کرد.
۳-۵-۲-۲- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. در این تحقیق از روش آماری به وسیله ی رگرسیون خطی ترکیبی دو و چندمتغییره داده های تلفیقی ، آزمون چاو و سپس در صورت نیاز پانل دیتا به همراه آزمون هاسمن جهت تشخیص استفاده از مدل اثرات ثابت یا تصادفی ، استفاده خواهد شد.
رگرسیون خطی یکی از تکنیک های پیچیده آماری برای داده هایی است که معمولا در سطح سنجش فاصله ای می باشند. رگرسیون خطی به دو صورت رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چند متغییره مطرح می گردد. رگرسیون خطی ساده به پیش بینی مقدار یک متغییر وابسته بر اساس مقدار یک متغییر مستقل می پردازد. اما رگرسیون چند متغیره روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغییر مستقل (X) در تغییرات یک متغییره وابسته (Y). از آنجا که وظیفه اساسی علم ، پیش بینی و تبیین پدیده هاست( کرلینجر، ۱۳۷۷، ص ۱۰)
روش ورود متغییر ها در این تحقیق از نوع روش Balanced Panel در روش داده های ترکیبی است.
رگرسیون خطی ساده (دومتغییره) زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک متغییر وابسته و یک متغییر مستقل داریم. از طرفی مقیاس هر دو متغییر (هم وابسته و هم مستقل ) در سطح سنجش حداقل فاصله ای است. بنابراین در رگرسیون دو متغییره ساده ، مقادیر یک متغییر( متغییر وابسته) از روی مقادیر متغییر دیگر ( متغییر مستقل ) به کمک یک معادله خطی (خط مستقیم) برآورد می شود. (حبیبپ پور و صفری،۱۳۸۸، ص ۴۸۳)
در مجموع ، هدف اصلی رگرسیون چند متغییره آن است که ترکیب خطی از متغییرهای مستقل را به گونه ای ایجاد کند که حداکثر همبستگی را با متغییر وابسته نشان دهد. در نتیجه از این ترکیب خطی می توان در جهت پیش بینی مقادیر متغییر وابسته استفاده و اهمیت هر یک از متغییر های مستقل را در پیش بینی مورد نظر ارزیابی نمود( همان منبع ، ص ۳۷۶).
برای انجام آزمون های آماری رگرسیون چندگانه پنل (به صورت مقطعی – زمانی) از نرم افزار Eviews7و برای طبقه بندی داده ها از جداول نرم افزار EXCEL استفاده می شود.
 
جامعه آماری تحقیق
مجموعه واحد هایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه ی آماری را مشخص می سازند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های صنعت خودرو بوده که دارای شرایط زیر باشند:
جزو شرکت های صنعت خودرو باشد، به عبارت دیگر جزو شرکت های مالی، سرمایه گذاری و… نباشد.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند باشد.
قبل از سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران باشند.
داده های آن ها در دسترس باشد.
روش های گردآوری داده ها
اطلاعات و داده های تحقیق از نشریات، گزارشهای سالانه، سایر گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ، گردآوری خواهد شدو با استفاده از نرم افزار اکسل طبقه بندی خواهند شد.
 
قلمرو تحقیق
۳-۸-۱- قلمرو موضوعی
چرخه ی عمر و ساختار سرمایه
۳-۸-۲- قلمرو زمانی
از سال ۸۰ الی ۸۹
۳-۸-۳- قلمرو مکانی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 
روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها
۳-۹-۱- مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر
آنتونی و رامش (۱۹۹۲) در پژوهش خود به منظور تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه ی عمر از چهار متغییر رشد فروش، مخارج سرمایه ای ، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده نمودند.(رامش ،۱۹۹۲) در این تحقیق با استفاده از مطالعاتشی چن، (شی چن،۲۰۱۰)،متغییر جدیدی با نام بازده دارایی ها (ROA) به ۴ متغییر آنتونی رامش افزوده شده و مدل جدید ماتریسی به صورت جدول ۳-۳ شکل می گیرد. مراحل چرخه عمر شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به سه دسته ی کلی رشد، بلوغ و افول بر اساس ماتریس زیر تقسیم بندی می شود:
الف- ابتدا مقادیر ۵ متغییر فوق الذکر برای هر شرکت و در هر سال به طور جداگانه محاسبه می شود.
ب- متغییر های محاسبه شده در هر سال-شرکت به وسیله جدول ۳-۳ در سه طبقه مساوی با استفاده از مفهوم چندک های آماری طبقه بندی می شوند و با توجه ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ه قرار گرفتن در هر طبقه نمره ای خاص را به خود اختصاص می دهند. این جدول برای هر شرکت در هر سال بایستی به طور جداگانه بررسی شود. امتیازات مربوطه در داخل جدول آمده است.
ج- سپس با توجه به نمرات هر شرکت در هر سال ، مجموع آن ها در هرسال – شرکت به صورت مجزا محاسبه شده و یک نمره کل بدست می آید که بر اساس این نمره ی کل شرکت ها به سه مرحله ی چرخه عمر به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

  1. در صورتی که نمره ی کل عددی بین ۵ تا ۸ باشد، شرکت در مرحله رشد قرار دارد.
  2. در صورتی که نمره ی کل عددی بین ۹ تا ۱۲ باشد، شرکت در مرحله بلوغ قرار دارد.
  3. در صورتی که نمره ی کل عددی بین ۱۳ تا ۱۵ باشد، شرکت در مرحله افول قرار دارد.

جدول ۳-۳ مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر