بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

(سجادی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۰)
فرضیه صفر بر پایه ی عدم وجود اثرات فردی و گروهی است و فرضیه مقابل بر پایه ی وجود اثرات فردی و گروهی قرار دارد. قبل از انجام آزمون رگرسیون پنل ، دو شیوه برای تخمین معادلات به روش رگرسیون پنل وجود دارد.اولی مدل اثرات ثابت است که در آن عرض از مبدا پارامتر ثابت است و دیگری مدل اثرات تصادفی است که در آن ، عرض از مبدا ثابت نیست، بلکه تصادفی است و هم جنین از متغییرهای توضیحی مستقل هست. برای آنکه بتوان بین مدل های اثرات ثابت و اثرات تصادفی ، از نظر قدرت توضیح دهندگی متغییر وابسته مقایسه ای انجام داد، پیش از انکه معادلات تخمین زده شوند از آزمون هاسمن استفاده می گردد که در آن فرضیه ی صفر این است که میان اثرات تصادفی و متغییرهای مستقل همبستگی وجود ندارد.
آزمون هاسمن برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام می شود. آزمون هاسمن بر پایه ی وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغییر های مستقل مدل شکل گرفته است . اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه صفر نشان دهنده ی عدم ارتباط متغییر های مستقل و خطای تخمین و فرضیه مقابل نشان دهنده ی وجود ارتباط است. (سجادی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۰)
فرضیه صفر : مدل اثرات تصادفی
فرضیه مقابل : مدل اثرات ثابت
در هر دو آزمون چاو یا سلسله مراتبی در صورتی که احتمال آزمون کوچکتر ازخطای ۵ درصد باشد، فرضیه صفر رد می شود .
پس از آزمون سه مدل ساختار سرمایه با توجه به سوالات اصلی و فرعی تحقیق، ضرایب دو تئوری توازن ایستا و سلسله مراتبی مورد مقایسه قرار می گیرد تا رجحان یا عدم برتری یکی بر دیگر در طول مراحل و بازه ی زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۹ مشخص گردد که خلاصه نتایج حاصل از آن در فصل چهارم و پنجم بیان می گردد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در فصل سوم روش تحقیق رساله به همراه مدل محاسبه چرخه عمر و ساختار سرمایه به تفصیل بیان شده است.در این فصل به نتایج حاصل از طبقه بندی چرخه عمر شرکت ها و آزمون های مدل سلسله مراتبی، توازن ایستا و مدل ترکیبی پرداخته شده است. سپس در فصل پنجم مورد تفسیر و نتیجه گیری قرار گرفته و نهایتا پیشنهادات تحقیق ارائه گردیده است. قبل از بیان نتایج حاصله ، جامعه آماری تحقیق و شرکت های صنعت خودرویی که واجد شرایط جامعه آماری نبوده به همراه دلایل آن ارائه گردیده، سپس مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های واجد شرایط و آزمون های ساختار سرمایه با توجه به سوالات اصلی و فرعی تحقیق به طور تفصیلی ارائه شده است.
۴-۲- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط
جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های صنعت خودرو بوده که دارای شرایط زیر باشند:
جزو شرکت های صنعت خودرو باشد، به عبارت دیگر جزو شرکت های مالی، سرمایه گذاری و… نباشد.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند باشد.
قبل از سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران باشند.
داده های آن ها در دسترس باشد.
نتایج حاصل از بررسی داده ها و شرکت هایی که شرایط مذکور را نداشته اند به صورت جدول ۴-۱ است:
جدول ۴-۱ شرکت های محذوف از جامعه آماری

نام شرکت دلیل عدم احراز شرایط
الکتریک خودرو شرق به علت عدم دسترسی به داده ها/پذیرش در بورس بعد از سال۸۰/عدم منتهی سال مالی به ۲۹ اسفند
رینگ سازی مشهد به علت عدم دسترسی به داده ها/پذیرش در بورس بعد از سال۸۰/عدم منتهی سال مالی به ۲۹ اسفند
سازه پویش به علت عدم دسترسی به داده ها/پذیرش در بورس بعد از سال۸۰/عدم منتهی سال مالی به ۲۹ اسفند
سایپا آذین به علت عدم دسترسی به داده ها/پذیرش در بورس بعد از سال۸۰/عدم منتهی سال مالی به ۲۹ اسفند
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.