مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

۲-۲-۱-۲-۱- مشخصات مالی مرحله تولد…………………………………………….۴۶
۲-۲-۱-۲-۲- مشخصات مالی مرحله ی رشد………………………………………..۴۷
۲-۲-۱-۲-۳- مشخصات مالی مرحله بلوغ……………………………………………۴۷
۲-۲-۱-۲-۴- مشخصات مالی مرحله افول……………………………………………۴۷
۲-۲-۲- ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۲-۲-۱- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………..۴۹
۲-۲-۲-۲- منابع مالی بانک ها……………………………………………………………………….۴۹
۲-۲-۲-۳- ساختار سرمایه بهینه………………………………………………………………………۵۰
۲-۲-۲-۴- چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در شرکت ها……………………………….۵۱
۲-۲-۲-۵- تئوری های ساختار سرمایه………………………………………………………………۵۲
۲-۲-۲-۵-۱- تئوری توازن ثابت یا پایدار…………………………………………….۵۲
۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه عدم تقارن اطلاعات…………………………………………….۵۴
۲-۲-۲-۵-۳- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی……………………………۵۵
۲-۲-۲-۵-۴- فرضیه جریان نقدی آزاد……………………………………………….۵۸
۲-۲-۲-۶- عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا…۵۹
۲-۲-۲-۶-۱- اندازه شرکت……………………………………………………………۵۹
۲-۲-۲-۶-۲- قابلیت مشاهده دارایی ها……………………………………………….۶۰
۲-۲-۲-۶-۳- فرصت های رشد……………………………………………………….۶۱
۲-۲-۲-۶-۴- سودآوری……………………………………………………………….۶۲
۲-۲-۲-۶-۵- ریسک سود……………………………………………………………..۶۳
۲-۲-۲-۶-۶- صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی………………………………………۶۳
۲-۲-۲-۶-۷- سود تقسیمی…………………………………………………………….۶۴
۲-۲-۲-۷- فرضیات تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..۶۴
۲-۲-۲-۷-۱- فرضیات تئوری ساختار سرمایه بر مبنای اشتراک دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا ……………………………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۲-۲-۷- ۲- فرضیات نظریه موازنه ایستا ……………………………………………۶۵
۲-۲-۲-۷- ۳- فرضیات نظریه سلسله مراتبی ………………………………………….۶۵
 
 
تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی………………………………………………۶۷
۲-۲-۳-۱- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد…………………………………………….۶۷
۲-۲-۳-۲- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد…………………………………………۶۷
۲-۲-۳-۳- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ…………………………………………۶۸
۲-۲-۳-۴- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی افول…………………………………………۶۸
 
 
تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه…………………………………………………………………۶۸
جمع بندی کلی……………………………………………………………………………………..۶۹
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۳-۱- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………۷۰
۲-۳-۱-۱- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر………………………………….۷۰
۲-۳-۱-۲- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه………………………………۷۲