منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در …

 
پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..۷۴
۲-۳-۲-۱- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..۷۴
۲-۳-۲-۲- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه ……………………………….۷۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۸۲
 
سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۲
سوال اصلی………………………………………………………………………………………….۸۲
سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………۸۲
متغییر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸۳
متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر………………………………………………………۸۳
متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه…………………………………………………۸۳
مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………۸۵
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….۸۶
از نظر هدف…………………………………………………………………………………………۸۶
از نظر روش………………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۵-۲-۱- انواع روش رگرسیون……………………………………………………………………۸۷
۳-۵-۲-۱-۱- رگرسیون سری زمانی…………………………………………………۸۸
۳-۵-۲-۱-۲- رگرسیون مقطعی………………………………………………………۸۹
۳-۵-۲-۱-۳- رگرسیون میانگین(mean) …………………………………………..۹۰
۳-۵-۲-۱-۴- رگرسیون تجمعی(pooled) …………………………………………۹۱
۳-۵-۲-۱-۵- داده های تابلویی یا پنل دیتا (panel) …………………………….۹۲
۳-۵-۲-۱-۵-۱- روشهای تخمین مدل …………………………..۹۴
۳-۵-۲-۱-۵-۱-۱- مدل اثرات ثابت ………..۹۵
۳-۵-۲-۱-۵-۱-۲- مدل اثرات تصادفی ……. ۹۶
۳-۵-۲-۱-۵-۲- آزمون هاسمن …………………………………۹۷
۳-۵-۲-۲- روش پژوهش …………………………………………………………………………..۹۸
 
جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………۹۹
روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………۱۰۰
قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۸-۱- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۸-۲- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۸-۳- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………..۱۰۰
 
روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها …………………………………………………………….۱۰۱
۳-۹-۱- مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر ……………………۱۰۱
۳-۹-۲- مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..۱۰۳
۳-۹-۲-۱- آزمون مدل توازن ایستا ………………………………………………………………۱۰۳
۳-۹-۲-۲ – آزمون مدل سلسله مراتبی ……………………………………………………………۱۰۴
۳-۹-۲-۳- آزمون مدل ترکیبی……………………………………………………………………۱۰۵

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir